מרכז מדיה

אישור תקנות פטור חדשות מחובת הרישוי למתן אשראי ולמתן שירות בנכס פיננסי

16 ספטמבר 2022

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום רביעי האחרון, 7 בספטמבר, 2022, אישרה וועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשפ"ב-2022 ("תקנות הפטור" או "התקנות הקבועות") אשר יחליפו את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ט-2018, שתוקפן פג ביום 31 בדצמבר 2021 ("הוראת השעה").

התקנות שאושרו טרם פורסמו ברשומות. במסגרת אישור התקנות הקבועות ובהתאם לנוסח האחרון של טיוטת התקנות שהגיע לידינו, נקבעו מספר שינויים וחידושים לעומת הוראת השעה ולעומת טיוטת התקנות שפורסמה להערות הציבור בחודש דצמבר 2021. בכלל זה, נותרה בעינה התקנה לפיה תאגיד העוסק במתן אשראי לתאגידים עסקיים בלבד יהיה פטור מחובת רישוי למתן אשראי (טרם פורסם סכום סופי לעסקה בודדת לצורכי הפטור) וכן נוספה לתקנות הקבועות הוראת שעה חדשה שתוקפה יפוג ביום 1 בינואר 2024, המאפשרת לתאגיד שהתאגד בארצות הברית, האיחוד האירופאי או אנגליה ("מדינה מוכרת"), המחזיק ברישיון לעסוק בשירותי תשלום מאת רשות הפיקוח במדינה מוכרת, המפוקח במדינה מוכרת לעניין שירותי תשלום ושחלות עליו הוראות לעניין איסור הלבנת הון במדינה האמורה, לרבות לגבי פעילותו בישראל, לעסוק במתן אשראי אגב שירותי תשלום ובמתן שירות בנכס פיננסי לעניין כספים שאינם מטבעות וירטואליים, ללא צורך בקבלת רישיון בישראל. העיסוק כאמור מותר בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בהוראת השעה ובכללם היות הפעילות הפטורה מותרת לפי רישיונו של התאגיד במדינה המוכרת וכן, לעניין מתן אשראי, החלת חוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993  ודרישה כי לתאגיד יש מען למסירת כתבי בית דין בישראל.

בנוסף, נקבעה בתקנות הקבועות הוראת מעבר לגבי מי שפעל בפטור מרישוי בהתאם להוראת השעה אשר לפיה –

(א) מי שחלה עליו חובה לקבל רישיון לפי החוק ושהיה פטור מחובת הרישוי לפי הוראת השעה ("עוסק"), ערב יום תחילתן של תקנות הפטור, יהיה רשאי להמשיך בעיסוקו אף מבלי להחזיק ברישיון גם לאחר פקיעת הוראת השעה, ובלבד שתוגש על-ידו בקשה לקבלת רישיון בתוך 60 ימים ממועד פרסומן של תקנות הפטור, וכן כי המפקח על נותני שירותים פיננסיים יאשר את עצם הגשת הבקשה כאמור, וכל עוד שלא ניתנה על-ידו החלטה בבקשה.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), עוסק שהיה פטור מחובת רישיון לפי הוראת השעה לא יידרש לקבלת רישיון ביחס לעסקאות שביצע ערב פרסומן של התקנות הקבועות, ובלבד שהעסקאות יגיעו לסיומן לא יאוחר משבע שנים ממועד הפרסום.

התקנות הקבועות יחולו באופן רטרואקטיבי מיום 1 בינואר, 2022, עם פרסומן ברשומות.

לקריאת טיוטת התקנות שהועברה לאישור וועדת הכספים >> לחצו כאן. יצוין כי במסגרת הדיון בוועדת הכספים נערכו תיקונים מסוימים לנוסח, אך הנוסח הסופי והמחייב טרם פורסם.

לעדכון הלקוחות הקודם בנושא >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחומי הרגולציה הפיננסית על כל גווניה. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחומים אלה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, בין אם מדובר בייעוץ אד-הוק או קבוע, במתן חוות דעת בנושאים מורכבים, בפניות לרגולטורים השונים ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל, וכן בכל שאלה או הבהרה.

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +