הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

אושרו תקנות פחת מואץ

מרכז מדיה

אושרו תקנות פחת מואץ

18 נובמבר 2020

לקוחות, עמיתים וחברים יקרים,

בהמשך למבזקנו מאוגוסט השנה, בנוגע לפרסום טיוטת תקנות הפחת המואץ להערות הציבור, אנו שמחים לעדכן כי תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 (להלן: "תקנות הפחת המואץ") אושרו על ידי שר האוצר ביום 10 בנובמבר 2020.

תקנות הפחת המואץ הסופיות שונות בכמה היבטים מטיוטת התקנות שהופצה להערות הציבור בעבר. התקנות נועדו לתמרץ את הפעילות הכלכלית בישראל בתקופה הכלכלית הקשה שנוצרה עקב משבר הקורונה. עם זאת, תקנות הפחת המואץ אינן מוגבלות ביחס לעסקים שספגו הפסדים, וההטבה זמינה לכל עסק העונה על התנאים שנקבעו בתקנות. תקנות הפחת המואץ מהוות הזדמנות חשובה לעסקים המעוניינים להרחיב את היקף פעילותם כדי לכסות על ההפסדים שנגרמו בתקופה זו, או בכלל.

חוזר זה יסקור בקצרה את עיקרי תקנות הפחת המואץ, כפי שאושרו לאחרונה. אנו ממליצים ללקוחותינו שהנושא רלוונטי עבורם לעמוד בקשר עם משרדנו לשם קבלת ייעוץ המתאים לנסיבותיהם המסוימות באופן המאפשר להפיק את המירב מההטבות החדשות שנקבעו בתקנות.

עיקר הוראות תקנות הפחת המואץ

תקנות הפחת המואץ קובעות שיעור פחת כפול מהשיעור המותר על פי כל דין לגבי ציוד שנרכש על ידי נישומים, בכפוף לתנאים מסוימים. יובהר בהקשר זה, כי שיעור הפחת הכפול חל לגבי כל שיעור פחת הקבוע בחקיקה או בתקנות. כלומר, נישומים על פניו זכאים לשיעור פחת כפול אף אם הם זכאים והחילו בפועל את שיעורי הפחת המואצים הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "חוק העידוד") או בתקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986. כתוצאה מכך, בחלק מהמקרים, תקנות הפחת המואץ יוכלו להוביל להכרה כהוצאה במלוא גובה ההשקעה בציוד, או קרוב לכך, כבר בשנת מס בה נרכש הציוד.

בניגוד לטיוטה שהופצה בעבר – תקנות הפחת המואץ הסופיות שאומצו אינן מגבילות את ההטבה האמורה לנישומים הפעילים בתחום כלכלי מסוים. כלומר, כל נישום, ללא קשר לתחום פעילותו הכלכלי, זכאי לפחת מואץ בגין ציוד העומד בתנאים בתקנות.

התנאים העיקריים שנקבעו בתקנות הפחת המואץ נוגעים לציוד המוטב. בהקשר זה, יצוין כי תקנות הפחת המואץ אינן מגדירות במפורש מהו "ציוד", אלא קובעות רק כי המונח יכלול מכונות ורכבי עבודה מסוימים שאינם משאית, אך למעט נכס בלתי מוחשי. אם התקיימו בנוגע אליו התנאים הבאים:

  • הציוד נרכש ב"תקופה הקובעת", היא התקופה המתחילה ביום 1 בספטמבר 2020 ומסתיימת ביום 30 ביוני 2021;
  • הציוד החל לשמש בייצור הכנסה בישראל תוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או עד 30 ביוני 2021, לפי המאוחר מבין השניים, ואולם לגבי ציוד שאינו ניתן להפעלה תוך שלושה חודשים או ציוד ששימש מפעל תעשייתי, כהגדרת מונח זה בחוק העידוד, תוארך התקופה לתשעה חודשים;
  • והציוד מופעל בישראל.

 

בנוסף, נקבע בתקנות הפחת המואץ כי התקנות לא יחולו על ציוד שנרכש מקרוב, ציוד שנרכש ללא תמורה, מלאי עסקי שייעודו שונה לנכס קבוע או ציוד שנרכש במסגרת שינוי מבנה פטור ממס. התקנות אף לא יחולו לגבי ציוד המשמש נישום שקיבל זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה.

כמו כן, נקבע כי אם נמכר לקרוב ציוד שנתבע לגביו פחת מתוקף תקנות הפחת המואץ תוך ארבע שנים מיום רכישתו, יראו את המחיר המקורי לצרכי מס של הציוד בידי הקרוב כאפס. קרוב, לעניין תקנות הפחת המואץ, כולל קרובי משפחה מסוימים ותאגידים קשורים מסוימים.

יצוין כי לנישום עומדת הבחירה האם להחיל את תקנות הפחת המואץ אם לאו, אך אם בחר להחיל את התקנות – הן יחולו לגבי כל הציוד שנרכש במהלך התקופה הקובעת. במקרים מסוימים, בעיקר ביחס לנישומים הצופים שלא תהיה להם הכנסה חייבת בשנות המס 2020 – 2021, יתכן שתהיה עדיפות לא להחיל את תקנות הפחת המואץ.

אנו ממליצים ללקוחותינו לפנות לייעוץ ספציפי לגבי זכאותם לשיעורי פחת כפולים תחת תקנות הפחת המואץ לגבי רכוש קבוע שהם רוכשים בתקופה הרלוונטית, וכן לגבי הכדאיות של הפעלת תקנות הפחת המואץ. החלטות אלו צריכות להתקבל בהתבסס על כלל המאפיינים והנסיבות הייחודיות של כל עסק.

********************************************************

מחלקת המיסים שלנו תשמח לעמוד לרשותכם במתן ייעוץ בנושאים אלו.

בברכה,

מחלקת מיסים

הרצוג פוקס נאמן

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין מיסים שלנו

מאיר לינזן | שותף מנהל

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

גיא כץ | שותף

מחלקת מיסים

katzg@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

אלדד חמם | שותף

מחלקת מיסים

chamame@herzoglaw.co.il

אמיר קופר | עו”ד

מחלקת מיסים

cooperam@herzoglaw.co.il

 

 

 

חפשו לפי +