מרכז מדיה

טיוב רגולציה סביבתית ו"רגולציה חכמה" – טיוטת שינויים מבניים בחוק ההסדרים

21 יולי 2021

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מבקשים לעדכנכם כי משרד האוצר פרסם טיוטה בלתי רשמית לשורת שינויים מבניים הצפויים להיכלל בחוק ההסדרים לשנת 2021. לעיון בטיוטה לחצו כאן.

יחד עם טיוטת השינויים המבניים פרסם משרד האוצר מצגת נלווית בה מובאים עיקרי השינויים המוצעים.

למיטב ידיעתנו, עתידים להתווסף פרקים נוספים לתזכיר חוק ההסדרים הרשמי לכשיוצג לציבור, לרבות פרק משמעותי בנושא התמודדות עם שינוי האקלים.

השינויים המבניים המוצעים, לו יתקבלו, ישנו באופן משמעותי את מסגרת הרגולציה העסקית ובתחום איכות הסביבה בפרט.

יפורטו בקצרה הדגשים העיקריים העולים מן הטיוטה ואשר זיהינו בהם רלוונטיות ללקוחותינו:

1. קידום "רגולציה חכמה":

מוצע לאמץ את המלצות ה"וועדה לרגולציה חכמה" שפורסמו בתחילת החודש. במסגרת זו, מוצעים בין היתר הצעדים הבאים:

  • מוצע להקים את "רשות הרגולציה" כרשות מקצועית במשרד ראש-הממשלה. רשות זו תוסמך, בין היתר, לפקח כי הרגולטורים השונים עומדים בחובתם לבצע Regulatory impact assessment) RIA) ולערוך פרוייקטי מדידה של עלויות הציות לרגולציה בסקטורים ספציפיים המהווים מוקד משמעותי של רגולציה עודפת.
  • מוצע לקבוע בחוק עקרונות מנחים ל"רגולציה חכמה", שיהיו "קריאת כיוון" לרגולטורים ויגדירו את מאפייניה של רגולציה איכותית שהיא היעד אליו המערכת הרגולטורית נדרשת לשאוף.
  •  בנוסף מוצע כי רשות הרגולציה תוסמך להציע לרגולטורים לבחון מחדש רגולציה קיימת, או לקיים בחינה כזו בעצמה ולהמליץ לרגולטורים על תיקונים נדרשים ברגולציה קיימת.
  • הוראה חשובה אחרת מציעה הקלות ברגולציה כהוראת שעה לצורך עידוד המשק בתקופה שלאחר משבר הקורונה: מוצע להטמיע כהוראת שעה שני מנגנונים, האחד לריסון רגולציה חדשה והשני לדחיית השקעות שהעסק נדרש לבצע ונקבעו מראש עם תחולה נדחית.

 

  1. פישוט הרגולציה הסביבתית
  • מוצע לאחד את כלל ההיתרים הסביבתיים (היתר פליטה, היתר רעלים ורישיון עסק) כך שיינתן היתר אחד בלבד על ידי גורם אחד במשרד להגנת הסביבה. תוקף ההיתר יהיה ל-10 שנים.
  • כמו כן, התנאים בהיתר ייקבעו ככל הניתן כך שתוגדר הפגיעה הסביבתית אותה נדרש למנוע והביצועים הסביבתיים בהם נדרש לעמוד, תוך מתן אפשרות לגמישות בבחירת האמצעים שיש לנקוט למניעת הפגיעה.
  • מוצע לקבוע הליך השגה אחיד וברור על התנאים שנקבעים בהיתר. העילות להשגה יהיו, בין היתר, פער ניכר בין התועלת של התנאי לעלות שלו לעסק בהתבסס על עקרונות ה-BREF הכלכלי הרלוונטי.
  • מוצע לתקן את ההגדרה של "שינוי הפעלה משמעותי" באופן שייצר וודאות לנסיבות בהן נדרש לבקש עדכון של ההיתר.

 

כאמור, נכון לעתה פורסמה טיוטה חלקית אשר עתידה להוות בסיס לתזכיר חוק ההסדרים לשנת 2021. את חוק ההסדרים נהוג להעביר ביחד עם חוק התקציב השנתי, שכן הוא מהווה את התכנית הכלכלית של הממשלה ומסייע לעמידה ביעדי התקציב לאותה שנה. המועדים להעברת חוק התקציב קבועים בדין, בהתאם לתיקון חוק יסוד: הכנסת שנכנס לתוקף ב-7 ליולי השנה, על הממשלה להעביר את חוק התקציב עד לשבוע השני של חודש נובמבר שנה זו.

האמור לעיל נועד להציג את עיקרי טיוטת השינויים המבניים המוצעים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין. 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן.

 

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

חפשו לפי +