הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הגנת הפרטיות במלכ"רים

מרכז מדיה

הגנת הפרטיות במלכ"רים

28 פברואר 2024

לקוחות ועמיתים יקרים,

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ("החוק") הוא החוק המרכזי בישראל המסדיר את סוגית ההגנה על הזכות לפרטיות וכן קובע הוראות וכללים שונים החלים על כל גוף אשר אוסף, מנהל ומעבד מידע אישי במסגרת מאגרי מידע ממוחשבים.   

מערך פיקוח הרוחב ברשות להגנת הפרטיות ("הרשות") מקיים פיקוחי רוחב מגזריים לבחינת יישום החוק והתקנות מכוחו בענפים והמגזרים השונים במשק, לשם איתור הפרות וכשלים, הגברת מודעות לקיום הוראות החוק וקבלת תמונה מגזרית.

בחודש פברואר 2024 פרסמה הרשות דו"ח עם ממצאי פיקוח רוחב שבוצע בקרב עמותות ומגזר שלישי, אשר סקר את עמידת הגופים השונים בענפים אלו בדרישות החוק ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 ("התקנות").

פיקוח הרוחב הוא תולדה של תפיסת הרשות את המגזר השלישי כיעד פיקוח רוחב משמעותי, לאור האתגרים והמאפיינים המיוחדים של מגזר זה בהיבטי פרטיות. אלו כוללים, בין היתר, ניהול מידע רגיש, החזקת מאגרי מידע גדולים מאוד של אלכ"רים עם אוכלוסיות מידע שונות וניהול מאגרי מידע בקרב אלכ"רים גדולים וקטנים חסרי מודעות לטיפול בנושא הגנת הפרטיות.

הליך הפיקוח, אשר התקיים במהלך השנים 2021-2022, הקיף 24 גופים הפועלים במסגרת של עמותות ומגזר שלישי. ההליך התמקד בארבע קטגוריות בתחום הגנת הפרטיות: (1) בקרה ארגונית; (2) ניהול מאגרי מידע; (3) אבטחת מידע ו-(4) העברת מידע בין גופים ציבוריים. הליך הפיקוח העלה כי קיימים פערים בנוגע לעמידה של הארגונים הנ"ל בהוראות החוק ביחס לכל אחת מהקטגוריות שנבחנו, כאשר הציון המשוקלל של מחצית מהגופים שנסקרו הצביע על רמת עמידה חלקית בלבד בהוראות החוק והתקנות. 

בנוסף, במהלך שנת 2023 ערכה הרשות מעקב תיקון ליקויים, במסגרתו נדרשו הגופים המפוקחים לטפל בליקויים אשר אותרו, וביחס לחלק מהגופים, הרשות אף ערכה פיקוחי מעקב, כדי לוודא את יישום דרישות הרשות לתיקון הליקויים.

הרשות הדגישה כי תמשיך לפעול לאכיפת מדיניותה בקרב בעלים ומחזיקים במאגרי מידע אישי באמצעות ביצוע הליכי פיקוח, לרבות באמצעות ביקורות בגופים מפוקחים במגזר האלכ"רים.

על אלכ"רים, לרבות עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות ציבוריים המנהלים מידע אישי ומאגרי מידע לוודא שהם פועלים בהתאם להוראות החוק והתקנות ולהסדיר (במידת הצורך) את אופן פעולתם. אנו ממליצים לפנות אלינו לצורך ייעוץ פרטני ועריכת בדיקה מקיפה של היבטי הפרטיות הרלוונטיים בארגון.

 

לקישור לדו"ח >> לחצו כאן

 

בברכה,

מחלקת מלכ"רים והמחלקה המסחרית

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +