מרכז מדיה

עדכון לקוחות | טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר

23 אוגוסט 2018

נבקש לעדכנכם כי רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור, טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר. 

רובן של פעילויות התיווך הפיננסי בשוק ההון בישראל מוסדרת באמצעות חוקים ייעודיים כגון חוק הייעוץ וחוק ניירות ערך. עם זאת, פעילות הברוקראז' בישראל וכן פעילותם של דילרים אשר אינם פועלים כזירות סוחר כהגדרתן בחוק ניירות ערך, אינה נתונה כיום תחת פיקוח ואסדרה. מטרת החוק הינה להגן על ציבור המשקיעים בישראל אשר עושים שימוש בשירותי ברוקר-דילר, להגביר את אמון הציבור ולעודד את התחרות בין ספקי השירות השונים.

במסגרת טיוטת החוק, ישנה הבחנה בין שלושה סוגי פעילויות: (1) פעילות ברוקראז'; (2) פעילות דילר; וכן (3) פעילות של חבר בורסה המבצע עסקאות בנירות ערך עבור עצמו בלבד. על פי המוצע הפעילויות המתוארות לעיל יידרשו רישיון ייעודי מאת רשות ניירות ערך.

חשוב להדגיש כי להבנתנו טיוטת הצעת החוק אינה מייתרת את הצורך של ברוקרים לפנות ליו"ר הרשות בבקשה לקבלת היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך. לעדכוני הלקוחות בקשר לסעיף 49א לחצו כאן.

הערות לתזכיר החוק ניתן להעביר עד ליום 26 בספטמבר 2018. לאור השלכות הרוחב של תזכיר החוק על פעילותן של החברות הרלוונטיות, אנו עושים מאמצים לריכוז ההערות מהגופים הרלוונטיים בכלל ומלקוחותינו בפרט.

לטיוטת הצעת החוק: לחצו כאן.

חפשו לפי +