מרכז מדיה

תיקון להוראות בנק ישראל בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

16 מרץ 2022

טיוטת אסדרה בתחום ניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור במתן שירותי תשלום אגב פעילות לקוחות במטבעות ווירטואליים

לעמדת בנק ישראל הפעילות במטבעות וירטואליים הינה בעלת פוטנציאל סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור. שכן, בפעילות במטבעות וירטואליים ניתן לעשות שימוש באנונימיות המובנית במטבע עצמו, או בארנקים דיגיטליים שנפתחים בלי שזוהה כלל הלקוח המחזיק בהם. כמו כן, בדרך זו עלולים להיות מועברים סכומים משמעותיים בין מדינות, ללא פיקוח או רגולציה. יחד עם זאת, פעילות במטבעות וירטואליים כוללת גם פוטנציאל לייעול תשלומים והעברות בינלאומיות.

נכון לעת הזו, הרגולציה והפיקוח אחר נותני שירות במטבע וירטואלי עדיין נמצאים בשלבי התהוות במרבית המדינות בעולם, כמו גם בישראל.

מטרת טיוטת האסדרה הינה לעגן את הדרישות מהמערכת הבנקאית בקשר עם מתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים (קרי, העברות מחשבונות בבנק ואליהם לצורך רכישת מטבעות וירטואליים או מכירתם).

בהתאם לטיוטת אסדרה זו, יידרשו התאגידים הבנקאיים לבצע הערכת סיכונים ולקבוע מדיניות ונהלים להעברות כספים שמקורם או יעדם קשור במטבעות וירטואליים, בשים לב לגישה מבוססת סיכון, כאשר המדיניות והנהלים יכללו, בין היתר, את העקרונות והנושאים הבאים:

1. לא לסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים ("שירותי התשלום") רק בשל היות השירות קשור למטבעות וירטואליים במקרים בהם נותן השירות במטבעות וירטואליים, שהינו צד לעסקה, קיבל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

2. לקבוע את נתיבי המטבע הווירטואלי בהם יאפשרו שירותי תשלום בהתחשב בהערכת הסיכונים, וככל שהיקף שירותי התשלום עולה על סך של 100,000 ₪,  לברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעבר המטבע הווירטואלי ממועד רכישתו ועד להמרתו למטבע פיאט והפקדתו בחשבון בתאגיד הבנקאי.

3. לגלות ללקוחותיהם (שאינם נותני שירות במטבע וירטואלי) בעת העברת כספים מחשבונותיהם בתאגידים הבנקאיים אל חשבון נותן שירות במטבעות וירטואליים, את מדיניות התאגיד הבנקאי ביחס לקבלת הכספים תמורת הפעילות במטבעות וירטואליים לחשבון בתאגיד הבנקאי.
טיוטת האסדרה מעגנת אמנם עקרונות שברובם אינם חדשים למערכת הבנקאית, אולם ניתן לראות בעצם האסדרה סנונית ראשונה בדרך לאסדרה פורמלית של התחום.

מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן

עירית רוט | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון
rothi@herzoglaw.co.il

 

ליאת מיידלר | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

אסתי הדר | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון
hadare@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +