מרכז מדיה

רשות ניירות ערך ממליצה על פרסום דוח אחריות תאגידית וסיכוני ESG

20 אפריל 2021

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מבקשים לעדכנכם כי רשות ניירות ערך פרסמה השבוע מתווה מוצע לגילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG  (Environmental, Social and Governance) על ידי תאגידים מדווחים ("הדו"ח"). בתמצית, הרשות קוראת לכל התאגידים המדווחים לפרסם לציבור המשקיעים מדי שנה דוח אחריות תאגידית, וזאת, נכון לעתה, באופן וולונטרי וללא עיגון חובה זו בחקיקה.

לצפייה במתווה הרשות >> לחצו כאן

המתווה פורסם לאחר פרסום וקבלת הערות הציבור במסגרת קול קורא שפרסמה הרשות בנושא לפני מספר חודשים, ועל רקע עניין הולך וגובר בעולם של משקיעים לשיקולי ESG בהשקעותיהם ובהתאמה, לאופן בו נותנות חברות גילוי לעניין אחריותן התאגידית והיבטי ה-ESG שלהן.

המתווה שפורסם מקיף, בין היתר, מושגי יסוד בתחום, סקירה רגולטורית השוואתית ואת המלצות הרשות לתאגידים המדווחים ביחס לגילוי בתחום האחריות התאגידית וניהול סיכוני ESG, אשר יפורטו בקצרה להלן:

  1. הרשות קוראת לכלל התאגידים המדווחים לפרסם לציבור המשקיעים דוח אחריות תאגידית שנתי. בשלב זה מדובר כאמור בקריאה על בסיס וולונטרי בלבד.
  2. פרסום הדוח יעשה באתר האינטרנט של כל תאגיד מדווח ובהקשר זה מבהירה הרשות כי אין בעצם פרסום הדוח כדי לייצר חבות לפי דיני ניירות ערך (אלא אם הדוח יפורסם במערכת המגנ"א).
  3. הרשות קוראת לכל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית שנתי, לערוך ולהכין דוח כאמור על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים, דוגמת GRI או SASB. עם זאת, כל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח כאמור, יהיה רשאי להכינו על בסיס קריטריונים מקובלים אחרים. הרשות מבקשת בהקשר זה לאפשר השוואה בין דוחות התאגידים בישראל לבין דוחות המפורסמים על ידי חברות דומות בעולם המיישמות את הקריטריונים האמורים, ומהרצון למנוע מהתאגידים לפרסם במתכונת 'Cherry Picking'.
  4. הרשות קוראת לכל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית שנתי לפרסמו בשפה האנגלית בהתאם לתקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשפ"א-2020, על מנת לחשוף את פעילות התאגיד למשקיעים בינלאומיים, כמו גם לחברות דירוג המדרגות על בסיס נתוני ESG.

 

כן הבהירה הרשות כי בכוונתה לפעול לשם הענקת תמיכה לתאגידים מדווחים שיבחרו לפרסם דוח אחריות תאגידית, וזאת באמצעות קיומן של הדרכות וסדנאות מקצועיות לנציגי התאגידים המדווחים.

פרסום הרשות מצטרף למספר יוזמות של רגולטורים וגופים עסקיים בתחום סיכוני ESG. למשל, בחודש פברואר פרסמנו עדכון לקוחות אודות טיוטת חוזר שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקשר לחיוב משקיעים מוסדיים להתייחס לשיקולי ESG במסגרת מדיניות ההשקעה הכללית ולאחרונה פרסמנו מאמר הבוחן את האופן בו חברות עסקיות מנהלות את היבטי ה-ESG שלהן. אין ספק כי המלצת הרשות תביא לדחיפה משמעותית של תחום זה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בעניין המלצות הרשות שלעיל.
 
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי | מחלקת חברות וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי המלצותיה של רשות ניירות ערך ואיננו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

חפשו לפי +