מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי | תקנות מעודכנות לביצוע סקר אנרגיה

22 מאי 2019

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פורסמו תקנות מעודכנות ומרחיבות בנוגע לסקרי אנרגיה (תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ח-2018, להלן: התקנות). התקנות עתידות להיכנס לתוקף ביום 10.6.2019 ולבטל את התקנות הקיימות בנושא מ-1993 (תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשנ"ג-1993 – להלן התקנות הקודמות).התקנות החדשות מרחיבות את החובה לבצע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה ועשויות לחייב גופים רבים אשר לא נדרשו עד כה לבצע סקר כזה.

להלן עיקרי התקנות:

1. סף צריכת האנרגיה המחויבת בביצוע סקר: התקנות מחייבות כל צרכן אנרגיה בעריכת סקר, כאשר "צרכן אנרגיה" מוגדר כמי שצריכת האנרגיה השנתית הכוללת בכל חצריו עולה על 1,250 טון שווה ערך נפט בדלקים או בחשמל (בחישוב צריכת החשמל לפי 210 גרם שווה ערך נפט לקוט"ש). שימו לב שבתקנות הקודמות, חובת ביצוע הסקר הייתה מוטלת על מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 2,000 טון (כשצריכת החשמל מחושבת לפי 260 גרם מזוט לקוט"ש).
2. מועדים להגשת תוכנית לביצוע סקר: התקנות קובעות מועד קצר יותר להגשת תוכנית לביצוע סקר מהמועד שנקבע בתקנות הקודמות. על פי התקנות החדשות, על צרכן אנרגיה להגיש לממונה במשרד האנרגיה תוכנית לביצוע סקר בתום 4.5 שנים מיום אישור הסקר הקודם שבוצע. צרכנים בעלי אישורים על עמידה בתקן ISO 50001 יוכלו לקבל ארכות להגשת תוכנית כזו.
3. הוראות לגוף מבוקר או נתמך: במסגרת התקנות החדשות, נקבעו הוראות מיוחדות לגופים מבוקרים וגופים נתמכים. על גופים אלו לכלול בסקר האנרגיה המלצות בעלות כדאיות כלכלית לשימור אנרגיה וליישמן בתוך 3 שנים ממועד אישור הסקר.
הסנקציה בגין הפרת התקנות נותרה ללא שינוי – על המפר הוראה שנקבעה בתקנות יוטל קנס בסכום של עד 75,300 ש"ח.
לפירוט המלא של התקות – לחצו כאן>>
הסקירה שלעיל נועדה להציג את עיקרי התקנות החדשות ואינה בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.
צוות סקטור ייצור תעשייתי לרשותכם למידע וסיוע בנושא.
חפשו לפי +