הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חוק הריכוזיות | עוברים לגל ריכוזיות שלישי – הטמעה: האתגרים של 2021

חוק הריכוזיות | עוברים לגל ריכוזיות שלישי – הטמעה: האתגרים של 2021

אחרי ש"בגל הריכוזיות הראשון" התכוננו לפירוק הפירמידות והפרדת הקבוצות הריאליות והפיננסיות ו"בגל השני" של החוק, פירמידות השליטה במשק הישראלי פורקו והקבוצות הריאליות והפיננסיות הופרדו. כעת – חוק הריכוזיות נכנס לגל השלישי – הסכמה על סוגיות פרשניות ביחס לתחולתו של חוק הריכוזיות, במשק שנמצא במצב מבוזר ושונה מאוד מזה שהיה עם כניסת החוק בשנת 2013.

הביטוי המשמעותי ביותר ל"גל הריכוזיות השלישי", מצוי בגילוי הדעת של הוועדה לצמצום הריכוזיות ("הוועדה") מחודש אוגוסט 2020 בדבר פרשנות המונחים "מחזור מכירות קובע" ו"אשראי קובע" בחוק הריכוזיות. גילוי דעת זה, הוא גלגולה הסופי של טיוטת חוות הדעת של הוועדה שפורסמה בחודש אוקטובר 2019. לאחר כשנה של דיונים בהם מחלקתנו נטלה חלק משמעותי, בוצעו שינויים רבים והכרחיים בגילוי הדעת של הוועדה באופן שסיווג תאגידים שונים במשק כ"ריאליים משמעותיים", לא יהיה רחב בצורה קיצונית (כפי שהיה בטיוטת גילוי הדעת) אלא יהיה תואם לעקרונות יסוד משפטיים וחשבונאיים.

גילוי הדעת מצריך זהירות וקפדנות בניתוח דוחות כספיים של תאגידים ריאליים על מנת לבחון את אופן תחולת חוק הריכוזיות על אותם תאגידים. ניתוח שגוי של גילוי הדעת עלול חלילה לגרום לתאגידים ריאליים לסיווג לא נכון של תחולת חוק הריכוזיות עליהם.

בנוסף, אנו צופים שמגמה נוספת שהתחזקה בשנת 2020, תמשיך להתחזק גם בשנת 2021. מדובר בסוגייתה "ריכוזיות הכלל משקית" שיש לנתח בהתאם ל"מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית" שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות. אם בעבר "ריכוזיות כלל משקית" הייתה מונח שסתום אקדמי, הרי שחוות הדעת השונות שפרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות בשנים האחרונות, יחד עם פרסום של מתודולוגיה מובנת, מאפשרים היום לבצע ניתוח פרקטי ואובייקטיבי של סוגיות הנוגעות לתחולת הוראות בחוק הריכוזיות הנוגעות ל-"ריכוזיות כלל משקית" ביחס לגופים שונים, המעונינים להשתתף במכרזים, פרויקטים ממשלתיים, עיסקאות בתחומים מפוקחים ועוד.

אנו צופים כי שנת 2021 תדרוש מהתאגידים הריאליים (ומהיועצים המלווים אותם) התמקצעות בהבנת גילויי הדעת האמורים לעיל, הן בהיבטים המשפטיים והן בהיבטים החשבונאיים שלהם וכן תקדם את  תחום ה"ריכוזיות הכלל משקית", מתחום ערטילאי לתחום עם אמות מידה משפטיות אובייקטיביות.

 

 

 

דברו איתנו >> לחצו כאן

חפשו לפי +