בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי: ניתן לאכוף פסק בוררות זר שאושר כפסק דין זר, אף אם לא נתקיימו התנאים לאכיפת פסק דין זר

מרכז מדיה

בית המשפט העליון בפסק דין תקדימי: ניתן לאכוף פסק בוררות זר שאושר כפסק דין זר, אף אם לא נתקיימו התנאים לאכיפת פסק דין זר

25 מאי 2021

משרדנו מייצג חברה ישראלית שזכתה ביום 29.4.2020 בפסק בוררות בארצות הברית, בהליכי אכיפת פסק הבוררות בישראל.

בית המשפט המחוזי בתל אביב, מפי כב' סגנית הנשיא י' שבח, קיבל ביום 29.11.2020 את טענותינו, לפיהם בהתאם לאמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, יש להורות על אכיפת פסק הבורר בישראל. בין היתר נקבע, כי אין בכך שבינתיים אושר פסק הבורר וקיבל מעמד של פסק דין אמריקאי או בכך שכנגד ההחלטה האמריקאית לאשר את פסק הבורר הוגש ערעור, כדי למנוע אישור פסק הבורר בישראל.

ביום 21.4.2021, דחה בית המשפט העליון, מפי כב' השופט מינץ ובהסכמת כב' השופטים עמית ו-וילנר, ערעור שהוגש כנגד ההחלטה, תוך שבית המשפט קובע הלכה לפיה, כי ככלל אכיפת פסק בוררות – אף אם זאת אושרה על ידי בית המשפט במקום מושב הבוררות – תיעשה באמצעות אמנת ניו-יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ, והתקנות שהותקנו בישראל ליישומה ולא באמצעות חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי"ח-1958.

בכך יש כדי להגביר את מעמד פסקי בוררות זרים, כאשר התנאים לאכיפת פסק בוררות קלים יותר מאלו שנקבעו אכיפת פסק דין זר. בכלל זה, די שפסק בורר יהיה סופי במובן שאין עוד ערעורים במסגרת הבוררות כדי להורות על אכיפתו; בניגוד לפסקי דין של בתי משפט זרים, שם נדרש שפסק הדין יהיה חלוט, כלומר שלא ניתן יהיה לערער עליו במערכת המשפט במדינה בו ניתן. כלומר, במקרה דנן, למרות שיש ערעור כנגד אישור פסק הבוררות בארצות הברית, אין בכך כדי למנוע אכיפת פסק הבוררות בישראל.

קביעה זו המתיישבת עם המגמה הכללית של בית המשפט העליון להגביר את מעמד פסקי בוררות ובכלל זה פסקי בוררות זרים, מהווה קביעה תקדימית, אשר עד לפסק הדין האמור לא נקבעה לגביה הלכה מחייבת של בית המשפט העליון.

לפסק הדין המלא >> לחצו כאן

 

חפשו לפי +