מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מיסים | חבות במס בגין עסקת מכירת מניות באשראי

7 מאי 2019

לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי העוסקת בשאלת החבות במס ערך מוסף בגין מכירת מניות שהתמורה בגינה תשולם חלקה מזומן וחלקה באשראי. בהתאם להחלטת הרשות, מרכיב הריבית והפרשי ההצמדה בגין האשראי, יחוייב במע"מ כעסקה חייבת במס, כפי שיורחב להלן.

במסגרת העסקה נשוא ההחלטה שמספרה 0599/19, מכרה חברה א' לחברה ב' מניות של חברה ג'. בהסכם מכירת המניות נקבע כי תמורת המניות תשולם חלקה במזומן וחלקה באשראי, כאשר החלק שישולם באשראי יועמד על ידי המוכרת לרוכשת כהלוואה נושאת ריבית שנתית צמודה (קרן וריבית) לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

בהחלטה נקבע כי יש לראות בהעמדת האשראי על ידי המוכרת לרוכשת לצורך רכישת המניות עסקה נפרדת ממכירת המניות, וכפועל יוצא מכך קבעה רשות המיסים בהחלטת המיסוי כדלקמן:

1. נוכח העובדה שניירות ערך מועטו מהגדרת "טובין" בסעיף 1 לחוק מע"מ, מכירת המניות אינה בבחינת "עסקה" כהגדרתה בחוק מע"מ ומשכך אינה חייבת במס.
2. התמורה בגין העמדת האשראי לרוכשת לצורך מימון רכישת המניות המתקבלת בידי המוכרת, לרבות מרכיב הריבית והפרשי ההצמדה, הינה חלק ממחיר העסקאות החייבות במס ערך מוסף בידי המוכרת כאמור בסעיף 7 לחוק מע"מ.
3. לאור עיקרון ההקבלה הקבוע בסעיף 41 לחוק, מס התשומות הכלול בחשבונית המס שתוציא המוכרת לרוכשת בקשר להעמדת האשראי לצורך רכישת המניות אסור בניכוי בידי הרוכשת מהטעם שהעמדת האשראי משמשת לרכישת המניות ולא לייצור עסקאות חייבות במס.

נציין, כי עמדת רשות המיסים בהחלטת המיסוי לפיה מדובר בשתי עסקאות נפרדות, האחת מכירת מניות והשנייה מתן הלוואה, שונה מהפרשנות המילולית והמקובלת של סעיף 8 בחוק מע"מ הקובע כי "בעסקה הכוללת נכס ושירות יהיה מחיר כולם יחד מחיר העסקה".

להמשך קריאה, לחצו כאן>>

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

חפשו לפי +