מרכז מדיה

תזכיר חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023

16 אוקטובר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי בעקבות מצב החירום בו מדינת ישראל שרויה עקב מבצע "חרבות ברזל", ביום 15 באוקטובר, 2023, פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן: "החוק"). בשל הדחיפות בחקיקת החוק, התזכיר הופץ להערות הציבור לפרק זמן קצר מאוד שכבר חלף.

החוק מציע פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד. חוק זה יהיה בתוקף לתקופה שעד יום 31 בדצמבר, 2023.

לפי החוק, הזכאים לדחיית מועד (להלן: "הזכאים") הם כל אחד מאלה:

1. מי ששירת כחייל בתקופה שמיום 7 באוקטובר, 2023 עד יום 7 בנובמבר, 2023 (להלן: "התקופה הקובעת"), כולה או חלקה.
2. מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
3. מי שהתגורר ערב תחילת התקופה הקובעת בישוב שהתפנה כמפורט בתוספת לחוק.
4. בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל האחראי לחיוב יחד עמו.
5. עזבון של אדם שנפטר המנוי בסעיפים 1 או 2 לעיל.
6. חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בסעיפים 1 עד 3 לעיל, והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה, או שותפות אשר אדם כאמור משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.

לפי החוק, יידחו המועדים לזכאים בשלושים ימים בנושאים הבאים:

1. דחיית מועד שנקבע בחוזה.
2. דחיית מועד שנקבע בפסק דין או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין.
3. דחיית מועד לתשלום לרשות.

יצוין, כי מתחולת החוק הוחרגו מועדים לתשלום מזונות ומועדים לתשלום שכר עבודה לעובד.

לנוסח המלא של תזכיר החוק – לחצו כאן

כאמור, מדובר בתזכיר חוק שעדיין כפוף להליכי חקיקה בכנסת ולא ברור מתי יושלם הליך החקיקה, אם בכלל, ומה יהיה נוסחו הסופי של החוק. אנו כמובן נוסיף ונעדכן בהתפתחויות השונות.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​

בברכה,
המחלקה המסחרית
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +