רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG וסיכוני סייבר העשויים להשפיע על ביצועי ההשקעות שלהם

מרכז מדיה

רשות שוק ההון פרסמה חוזר המורה לגופים המוסדיים להתייחס לשיקולי ESG וסיכוני סייבר העשויים להשפיע על ביצועי ההשקעות שלהם

22 נובמבר 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

ביום 18 בנובמבר 2021 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") חוזר לפיו הגופים המוסדיים יחויבו להתייחס הן להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance, להלן – "ESG") והן להיבטים הקשורים לסיכונים מתפתחים מהותיים (כגון סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים) ככל שהם עשויים להשפיע על ביצועי תיק ההשקעות, לרבות סיכונים הנובעים משינויי אקלים בעלי השפעה משמעותית על ביצועי הגופים המוסדיים בטווח הארוך ("החוזר"). החוזר פורסם לאחר תהליך של הערות לציבור ותחילתו החל מיום 1 ביולי 2022.

לעיון בפרסום שלנו אודות טיוטת החוזר >> לחצו כאן.

לעיון בחוזר >> לחצו כאן.

להודעת הרשות בעניין החוזר  >> לחצו כאן.

על פי החוזר, שיקולי ESG הולכים והופכים למשמעותיים יותר בשיח הציבורי בכלל ובתחום ההשקעות הפיננסיות בפרט, עקב השפעתם על תיקי ההשקעות של ציבור החוסכים בישראל בהיבט ניהול הסיכונים ובהיבט ביצועי ההשקעות. כמו כן, בעקבות התפתחות טכנולוגית מואצת בשנה האחרונה, מתווספים גם היבטים חדשים כגון היבטים טכנולוגיים וסיכוני סייבר.

הגופים המוסדיים יחויבו לקבוע מדיניות השקעה שמתייחסת לשיקולים אלה, ככל שאלה רלוונטיים לביצועי תיק ההשקעות ועשויים להשפיע עליהם, וליידע את החוסכים במדיניות האמורה במסגרת פרסום מדיניות השקעות אשר תפורסם אחת לשנה.

בנוסף, גוף מוסדי יידרש לגבש כללים ונהלים של פיתוח מומחיות ב-ESG ללא תלות בגורמים חיצוניים. בתקופת הביניים עד לפיתוח מומחיות, יוכל הגוף המוסדי להתקשר עם נותני שירותים חיצוניים בעלי מומחיות ב-ESG ובלבד שלא יתקיימו ניגודי עניינים בין השירותים אותם מעניק המומחה לגוף המוסדי לבין פעילויותיו האחרות.

דוגמאות לשיקולי ESG בולטים שעשויים להיכלל בשיקולי השקעות הגופים המוסדיים הם:

1. נושאים סביבתיים – למשל התמודדות עם זיהום אוויר, מים וקרקע, וקידום תשתיות אנרגיה נקייה, ככל שהם עשויים להשפיע על תשואת ההשקעות והסיכונים הגלומים בהן.
2. נושאי ממשל תאגידי – הבוחנים את אופן התנהלות החברות וכוללים התייחסות לניהול סיכונים, מדיניות תמרוץ וניגודי עניינים, והגנה על ענייני בעלי המניות והמשקיעים. נושאים אלה נחשבים על פי הספרות המחקרית ועל פי עמדת הרשות כגורמים העשויים להשפיע על תשואת ההשקעות והסיכונים הגלומים בהן.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בעניין החוזר, לרבות לעניין חובות הדיווח הקיימות עבור תאגידים מדווחים.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ומבקש אך לעדכן על עיקרי החוזר שפורסם על ידי הרשות.

בברכה

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +