מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג במתכונת הדיווח הבינלאומית iXBRL

14 דצמבר 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

כזכור, רשות ניירות ערך ("הרשות") מקדמת מעבר של תאגידים מדווחים לדיווח דוחות כספיים במתכונת הדיווח הבינלאומית iXBRL, מתכונת דיווח מקובלת בעולם, שנועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם ("מתכונת iXBRL"). דיווח במתכונת החדשה יהפוך למחייב רק לאחר שתתוקן החקיקה הרלוונטית, שצפויה להיות מקודמת במהלך שנת 2023.

שיטת הדיווח במתכונת iXBRL מאפשרת לתייג את הנתונים בדוחות הכספיים תחת הגדרות חשבונאיות בין לאומיות שמפרסם ה-IFRS. התיוגים בהתאם להגדרות אלו, הם למעשה שפה משותפת שמשתמשים בה התאגידים והמשקיעים.

לעיון בפרסומינו הקודמים בעניין מתכונת iXBRL >> לחצו כאן וכאן.

בהמשך לצעדים בהם נוקטת הרשות למעבר למתכונת iXBRL, פרסמה הרשות מסמך עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג במתכונת ה-iXBRL ("מסמך העקרונות").

מטרת מסמך העקרונות הינה לקבוע עקרונות מנחים ודגשים למיפוי ותיוג, אשר מיועדים לאזן בין שני שיקולים עיקריים בבחירת תגיות – דיוק והשוואתיות. ככלל, על התאגיד המדווח למפות ולתייג את הסעיפים השונים בדוחות כך שמחד התגית תשקף את מהות הסעיף בדיווח הכספי באופן המדויק ביותר ומאידך תוביל ותסייע בהשוואתיות בין התאגידים השונים.

יודגש, כי המסמך שפרסמה הרשות הוא מסמך עקרונות, ולכן לצד יישומו על הדירקטוריון וההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהעריך את נאותות ומהימנות התיוגים, תוך הבאה בחשבון של כלל העובדות והנסיבות הייחודיות לתאגיד.

לצד האיזון בין דיוק והשוואתיות בבחירת התגית, הכלל הינו כי יש להשתמש בתגית הנאותה והמהימנה ביותר מבין התגיות הכלולות בקבוצות התיוגים של הדוחות הראשיים, אשר עומדת בכל התנאים המפורטים להלן: (א) תגית אשר משקפת באופן מדויק ומהימן את מהות הסעיף; (ב) תגית אשר אינה "תגית כללית"; ו-(ג) לא קיימת תגית נאותה ומהימנה שהיא ספציפית יותר.

בהתאם למסמך העקרונות, ייתכנו חריגים לכלל האמור וכן הקלות במקרים מסוימים.

לעיון במסמך העקרונות שפרסמה הרשות >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, ובכלל זה מומחיות ייחודית בכל הנוגע ליישום עמדות רשות ניירות ערך. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +