הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור כללי התנהגות מוצעים לחברי ועדות הביקורת והמאזן לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice)

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור כללי התנהגות מוצעים לחברי ועדות הביקורת והמאזן לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים (Best Practice)

29 יוני 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה להערות הציבור כללי התנהגות מוצעים לחברי ועדות הביקורת והמאזן לקידום איכות הביקורת על הדוחות הכספיים בקשר לממשק עם רואה החשבון המבקר (Best Practice).

סגל הרשות סבור כי על דירקטוריון התאגיד וועדותיו לנקוט בפעולות אשר יקדמו ויתמכו באיכות הביקורת, וזאת מבלי לגרוע מכך שהאחריות הראשית לאיכות הביקורת היא של רואה החשבון המבקר.

להלן עיקרי הכללים המומלצים:

1. הליך מינוי רואה החשבון המבקר – ראוי כי ועדת הביקורת תהא אמונה על תהליך המינוי בכללותו, לרבות בחינת הצורך בהחלפת רואה החשבון המכהן והסיבות לכך, תוך הפעלת שיקולים מקצועיים גרידא.

2. תדירות, עיתוי ותהליך גיבוש המלצה למינוי רואה חשבון מבקר – ראוי כי אחת לתקופה תאגיד יקיים דיון בשאלה האם יש צורך בהחלפת רואה החשבון המבקר, לרבות בחינת מועמדים נוספים.

3. קריטריונים לבחינה במסגרת הליך מינוי רואה החשבון המבקר – ראוי כי ועדת הביקורת תגבש קריטריונים כאמור, כגון: מומחיות, ניסיון בביקורת תאגידים בענף בו פועל התאגיד, מחויבות לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת ועוד. בנוסף, ככל שמדובר בסיום כהונה, על ועדת הביקורת לבחון גם את הרקע לכך, ובכלל זה להביא בחשבון האם מול רואה החשבון המבקר התגלעו מחלוקות מקצועיות ו/או אי הסכמות אחרות (לרבות מול בעל השליטה בתאגיד) העשויות להוות רקע להחלפתו.

4. קביעת שכר טרחה של רואה החשבון המבקר – ראוי כי ועדת הביקורת תיתן את הדעת ביחס לסוגיות הבאות:

  • האם קיימת הלימה בין שכר הטרחה המבוקש לבין היקף עבודתו והנושאים אותם הוא צפוי לבקר.
  • האם ירידה בשכר הטרחה עלולה להביא לפגיעה באיכות הביקורת.
  • מקום בו ניתנים על ידי רואה החשבון המבקר שירותים נוספים, ראוי לבחון את שכר הטרחה המבוקש עבור הביקורת, במנותק משכר הטרחה עבור השירותים הנוספים.

 

5. אי תלות רואה החשבון המבקר – על ועדת הביקורת לפקח על כך בשני מישורים: במסגרת תהליך בחירתו ומינויו של רואה החשבון המבקר ובאופן שוטף במהלך כהונתו כרואה חשבון מבקר.

6. תקשורת בין הדירקטוריון וועדותיו לבין רואה החשבון המבקר – תקשורת פתוחה וישירה בין הדירקטוריון, ועדת המאזן והנהלת התאגיד לרואה החשבון המבקר, הינה רכיב קריטי לשם קידום איכות הביקורת. מומלץ כי התקשורת תעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים: אסטרטגיית הביקורת שבכוונת רואה החשבון ליישם, אופן מתן המענה לסיכונים שזוהו על ידי רואה החשבון המבקר; היקף ההסתמכות של רואה החשבון המבקר על עבודתם של אחרים ועוד.

במהלך תקופת הביקורת, ראוי שוועדת המאזן או נציג מטעמה יקיימו פגישה עם רואה החשבון המבקר, ללא נוכחות הנהלה. בסיום הביקורת, ראוי שוועדת המאזן תדון עם רואה החשבון המבקר בנושאים המשמעותיים שזוהו במהלך הביקורת ועשויים להיות רלוונטיים לדוחות הכספיים בתקופות הבאות.

ניתן להעביר התייחסויות למסמך עד ליום 14 ביולי, 2021.

למסמך סגל רשות ניירות ערך >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, ומומחיות ייחודית בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים לרבות בקשר עם ליווי ועדות ביקורת ומאזן. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת דיני תאגידים וניירות ערך 
הרצוג פוקס נאמן

 

 

 

 

חפשו לפי +