הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פרסום תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשפ"ג-2023

מרכז מדיה

פרסום תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשפ"ג-2023

20 אוגוסט 2023

פרסום תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

ביום 30 ביולי 2023, למעלה מעשור מאז חקיקתו של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב – 2011, פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023.

כידוע, החוק להגברת האכיפה מחייב את מזמין השירות וקבלן השירותים לפרט בהסכם השירותים ביניהם, את רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן את עלות השכר המינימאלית הכרוכה בהעסקתם של אלו, אשר לא תפחת מערך שעת העבודה שתיקבע על ידי שר העבודה.

בהתאם לכך, תקנות אלה מסדירות לראשונה את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, כמו גם אופן חישובם.

התקנות מונות גם, ביחס לכל אחד מהתחומים לעיל, רשימה של רכיבי שכר אשר ישולמו לעובדי הקבלן על פי הוראות הדין בקרות "אירוע מזכה". רשימה זו, כוללת בין היתר, תשלומי דמי מחלה, החזר הוצאות נסיעה, הפקדות לקופת גמל בתקופת לידה והורות, הפקדות לקופת גמל בעת מילואים, תשלום בעד חופשות מיוחדות, יום בחירות, יום זיכרון, תקופת אבל וכיוצא באלה.

על פי הקבוע בתקנות, מזמין השירות וקבלן השירותים רשאים להסכים ביניהם, מראש ובכתב, לחשב את ערך שעת העבודה הבסיסי ככולל גם חלק ממרכיבי השכר תלויי אירוע מזכה, וזאת בהתאם למפורט בטבלאות ערך שעת העבודה שבתוספת השנייה לתקנות. צדדים שלא הסכימו ביניהם כאמור, יידרשו לאמץ את טבלאות ערך שעת העבודה המופיעות בתוספת הראשונה לתקנות על פי תחום השירות.

התקנות מחייבות את הצדדים לערוך התחשבנות, אחת לרבעון לפחות, וביחס לכל עובד קבלן המספק את השירותים, בנוגע לרשימה של רכיבים המנויה בתקנות בהם עשויים לחול הפרשים בין הסכומים ששולמו בפועל לקבלן במסגרת התמורה החוזית לבין אלו שהקבלן נדרש לשלם לעובדיו על פי הוראות הדין. כך, ולשם הדוגמא בלבד, רכיבי שכר המושפעים מוותק, רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה, רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה וכיו"ב.

כמו כן, התקנות מאפשרות לצדדים להתקשרות להסכים ביניהם, מראש ובכתב, על היקף השעות שיידרשו עובדי הקבלן לעבוד בשעות נוספות ו/או ביום מנוחתם השבועית. צדדים שהסכימו כאמור, יידרשו להוסיף לערך השעה הבסיסי של העובד את רכיב גמול השעות הנוספות או רכיב גמול העבודה במנוחה השבועית, לפי העניין, בהתאם לחישוב המובא בהקשר זה בתקנות.

הכללת גמול השעות הנוספות וגמול העבודה במנוחה השבועית בערך שעת העבודה, אינו פוטר את הצדדים מעריכת התחשבנות, לפחות אחת לרבעון, באשר להפרשי השכר שבין הסכומים ששולמו לכל עובד בעד רכיב גמול עבודה בשעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית ובין הסכומים ששולמו לקבלן בפועל במסגרת ערך שעת העבודה ביחס לרכיבים אלו.

מועד תחולת התקנות ביום 1 בינואר 2024,  והן יחולו על התקשרויות חדשות שיערכו לראשונה החל מהמועד האמור.

תקנות אלה יחולו גם על התקשרויות קיימות שנערכו לפני יום 1 בינואר 2024, וזאת לפי המועד המוקדם מבין השניים: (1) מועד חידוש ההתקשרות או הארכתה אם יחולו לאחר 1 בינואר 2024; (2) החל מיום 1 בינואר 2025.

כפי שעולה מהסקירה התמציתית שלעיל, כניסת התקנות לתוקף תדרוש בחינה והיערכות מצד מזמיני שירות בתחום השמירה, הניקיון וההסעדה, הן במסגרת הסכמי ההתקשרות הקיימים והן לקראת התקשרויות חדשות, לצורך התאמתם לדרישות התקנות החדשות. ובכלל זה, התאמת עלות השכר המינימלית לערך שעת העבודה הבסיסי הקבוע בתקנות; קביעת מנגנוני התחשבנות בין הצדדים וכיו"ב.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם במתן ייעוץ בהקשר זה ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש בנושא.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +