הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פרסום תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

מרכז מדיה

פרסום תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים

26 אוקטובר 2023

פרסום תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) להערות הציבור

לקוחות ועמיתים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי ביום 24 באוקטובר, 2023, פרסם משרד המשפטים להערות הציבור את תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(החלטות מינהליות ופעולות מול רשות ציבורית, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובנייה), התשפ"ד-2023 ("התזכיר"). בשל הדחיפות בחקיקת החוק, התזכיר הופץ להערות הציבור לפרק זמן קצר המסתיים ביום 26 באוקטובר 2023 בשעה 18:30.

בעקבות מצב החירום בו מדינת ישראל שרויה עקב מבצע "חרבות ברזל", ובמטרה לאפשר הן לרשויות הציבוריות והן לאוכלוסייה בישראל להמשיך לתפקד באופן תקין בתקופה זו, מוצע בתזכיר הסדר שעניינו:

1. דחייה של המועדים לקבלת החלטות מינהליות מסוימות וכן דחייה של המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים מול הרשויות הציבוריות.

2. הארכת תקופות כהונתם של בעלי תפקידים שונים בחברות ממשלתיות, בתאגידים שהוקמו לפי חוק ובגופים אחרים שהוקמו בחיקוק, וכן מתן אפשרות לדירקטוריונים של חברות ממשלתיות לקבל החלטות בהרכב חסר או קטוע, בכל הנוגע לעניינים חיוניים שאינם סובלים דיחוי.

3. דחיית מועדים והארכת תקופות כהונה בחברות ציבוריות ופרטיות, בשותפויות מוגבלות ציבוריות ובאגודות שיתופיות.

להלן יובאו בתמצית עיקרי התזכיר הרלוונטיים להיבטים תאגידיים:

 

עיקרי התיקונים המוצעים לעניין חברות ציבוריות, חברות פרטיות ושותפויות מוגבלות ציבוריות

 

1. דחיית המועד האחרון לכינוס אסיפה שנתית ומשלוח דוחות כספיים

 

על אף האמור בסעיף 60 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מוצע כי על חברה שהמועד האחרון לכינוס האסיפה השנתית שלה חל בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 עד יום 7 בינואר 2024 (להלן: "התקופה הקובעת"), יחולו הוראות אלה:

1.1. לעניין חברה שהיא תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות – דירקטוריון החברה רשאי להחליט, מטעמים הקשורים במצב הביטחוני המיוחד, כי האסיפה השנתית תתכנס במועד שחל לא יאוחר מתום שלושה חודשים מהמועד האחרון לכינוסה לפי הוראות סעיף 60 לחוק החברות.

1.2. לעניין חברה שאינה תאגיד מדווח – המועד האחרון לכינוס האסיפה השנתית יהיה שלושה חודשים מהמועד האחרון לכינוסה לפי הוראות סעיף 60 לחוק החברות.

1.3. הוראות סעיף ‏1.2 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על המועד האחרון למשלוח דוחות כספיים לבעלי המניות הרשומים לפי הוראות סעיף 61(ב) לחוק החברות, בחברה פרטית שמתקיימות לגביה הוראות סעיף 61(א) לחוק האמור.

 

2. הארכת תקופת כהונה של דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחר

על אף האמור בסעיף 245 לחוק החברות ובהגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 1 לחוק האמור, מוצע לקבוע כי אם חל מועד סיום כהונתו של דירקטור חיצוני או של דירקטור בלתי תלוי אחר, בתקופה הקובעת, רשאי הדירקטוריון להחליט, מטעמים הקשורים במצב הביטחוני המיוחד, להאריך את תקופת כהונתו לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, והארכה זו לא תיחשב לעניין מגבלת תקופת הכהונה הקבועה בסעיפים האמורים.

 

3. הארכת תקופות שנקבעו באישור או בהחלטה לפי הוראות מחוק החברות​

3.1. הארכת תקופות הקשורות לאישור מדיניות תגמול, אישור עסקה עם בעל שליטה, וכהונה של יו"ר ומנכ"ל במקביל – על אף האמור בסעיפים 121(ג) [הסמכת יו"ר למלא את תפקיד המנכ"ל וכן הסמכת מנכ"ל למלא את תפקיד היו"ר], 267א(ד) [חובת אישור מדיניות תגמול אחת ל-3 שנים], 275(א1)(1) או (2) לחוק החברות [חובת אישור עסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בה אחת לתקופה], מוצע לקבוע כי תקופה שנקבעה באישור או בהחלטה שניתנו לפי הסעיפים האמורים והמסתיימת בתקופה הקובעת, רשאי הדירקטוריון, מטעמים הקשורים במצב הביטחוני המיוחד, להאריכה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.

 

3.2. הארכת תקופה של עסקה חריגה עם בעל השליטה – עוד מוצע לקבוע כי סעיף 278(ג) לחוק החברות [אישור עסקה באסיפה הכללית מקום בו לרוב הדירקטורים קיים עניין אישי] לא יחול על החלטת דירקטוריון להאריך תקופה שנקבעה באישור שניתן לפי סעיף 275(א1)(1) או (2) לחוק האמור [חובת אישור עסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בה אחת לתקופה]; החלטה על הארכה כאמור יכול שתתקבל בכל מספר של חברי הדירקטוריון שאין להם עניין אישי בהחלטה, על אף האמור בתקנון החברה.

 

3.3. האמור לעיל יחול, בשינויים המחויבים, על שותפות מוגבלת ציבורית כהגדרתה בסעיף 65א(א) לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, לעניין הארכת המועדים לכינוס אסיפה שנתית, תקופת כהונה של דירקטור חיצוני, או אישור או החלטה לפי סעיפים 65כח(א), 65ט, 65ז, 65מה(ד) או 65נא(ה)(1) ו-(2), לפי העניין.

 

עיקרי התיקונים המוצעים לעניין חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים

 

4. הארכת כהונה

4.1. על אף האמור בסעיף 21 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ("חוק החברות הממשלתיות"), מוצע לקבוע כי דירקטור או יושב ראש דירקטוריון בחברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת (כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות), שמינויו אושר לפי חוק על ידי השרים (כמשמעותם בחוק החברות הממשלתיות), ומועד הפקיעה המקורי של תקופת כהונתו חל בתקופה הקובעת, יידחה מועד הפקיעה המקורי בתקופה שאורכה כאורך התקופה הקובעת.

4.2. עוד מוצע לקבוע כי דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי המכהן בחברה ציבורית שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, אשר מועד סיום הכהונה המקורי של תקופת כהונתו חל בתקופה הקובעת, יידחה מועד סיום הכהונה המקורי בתקופה שאורכה כאורך התקופה הקובעת (ולא יחול לעניין הארכת כהונתו האמור בסעיף ‏2 לעיל).

4.3. כמו כן, מוצע כי חבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, יושב ראש של אותם גופים או מנהל כללי בתאגידים שהוקמו בחוק ובגופים אחרים שהוקמו בחיקוק (כמשמעות מונחים אלה בסעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות), אם מינויים נעשה בידי שר או בידי הממשלה, או בהמלצתם או באישורם של מי מאלה, ומועד סיום הכהונה המקורי של תקופת כהונתו חל בתקופה הקובעת, יידחה מועד סיום הכהונה המקורי בתקופה שאורכה כאורך התקופה הקובעת.

האמור לעיל לא יחול במקרים הבאים:

  • אם חודשה כהונתו של אדם בגוף בו כיהן במועד תחילת התקופה הקובעת;
  • אם הוועדה לבדיקת מינויים, כמשמעה בחוק החברות הממשלתיות, הדנה בחידוש מועמדותו של אדם בגוף בו כיהן במועד תחילת התקופה הקובעת, קבעה כי אין לחדש את המינוי;
  • אם מי שמכהן כחבר מועצה, חבר רשות או חבר בגוף הממלא תפקיד דומה, כאמור בסעיף קטן (ב), מכהן כאמור מכוח תפקידו כעובד מדינה, וכהונתו כעובד מדינה הסתיימה או שהוא שינה את תפקידו;
  • אם בין תחילת התקופה הקובעת לבין מועד הכניסה לתוקף של חוק זה, תקופת כהונתו של אדם כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) פקעה, ומונה במקומו אדם אחר באופן זמני או קבוע.

 

5. קבלת החלטות בהרכב קטוע או חסר

5.1.מוצע לקבוע כי דירקטוריון חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, יהיה רשאי לקבל החלטות בעניינים חיוניים שאינם סובלים דיחוי במהלך התקופה הקובעת, אף אם ירד מספר הדירקטורים המכהנים מתחת למספר הדירקטורים המזערי הנדרש לפעילותו של הדירקטוריון או מתחת למניין החוקי הנדרש לקיום ישיבות דירקטוריון ובלבד שהדירקטורים המכהנים קבעו, כמפורט להלן, כי העניין חיוני ואינו סובל דיחוי:

  • בחברה בה מכהנים שלושה דירקטורים או יותר, ההחלטה כי העניין חיוני ואינו סובל דיחוי תתקבל פה אחד;
  • בחברה בה מכהנים פחות משלושה דירקטורים, ההחלטה כי העניין חיוני ואינו סובל דיחוי תתקבל פה אחד ותאושר על ידי רשות החברות הממשלתיות.

 

5.2. עוד מוצע כי האמור יחול גם לבי חברה ציבורית שהיא חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, ואולם לא יידרש אישור רשות החברות הממשלתיות בגופים אלה.

 

 

תשומת הלב כי תזכיר החוק עדיין כפוף לשינויים וכן להליכי חקיקה בכנסת.

לתזכיר החוק >> לחצו כאן

 

נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות ובבחינת השלכות תזכיר החקיקה על פעילותכם.

מחלקת חברות וניירות ערך

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +