הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

פסק דין בעניין כללי האחריות החלים על חברות דואליות

מרכז מדיה

פסק דין בעניין כללי האחריות החלים על חברות דואליות

20 פברואר 2022

יהמ"ש הכלכלי פסק כי יש להחיל על כל החברות הדואליות, באופן גורף, את כללי האחריות הזרים ביחס להפרות של כללי הדיווח הזרים

לקוחות וידידים נכבדים,

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו דנה לאחרונה בבקשה לדיון חוזר בקשר עם אישור תובענה ייצוגית כנגד חברת סרגון נטוורקס בע"מ ("סרגון") וכנגד נושאי המשרה בה (שיכונו להלן יחד – "המבקשים").סרגון היא חברה שהתאגדה בישראל, אשר מניותיה נסחרו בתקופה הרלבנטית הן בבורסת הנאסד"ק והן בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ולכן חל עליה ההסדר החוקי הנוגע לחברות דואליות ("הסדר הרישום הכפול").

בתמצית, כנגד סרגון נטען כי היא הטעתה משקיעים באמצעות פרסום וולונטרי לציבור של תחזית פיננסית שנערך בהתאם להוראות הדין האמריקאי. בהחלטה הקודמת, עליה נתבקש הדיון החוזר, נקבע כי כללי האחריות החלים על התנהלותם של המבקשים בקשר לדיווח המטעה הם כללי האחריות לפי הדין הישראלי, על אף שכללי הגילוי הינם לפי הדין האמריקאי.

במסגרת ההליך הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בשל ההשפעה הרוחבית שעשויה להיות להכרעה בו על פעילות הבורסה בישראל.

בית המשפט קיבל את העתירה בחלקה, מן הטעמים להלן, ותוך שהבהיר כי יש להחיל על כל החברות הדואליות, באופן גורף, את כללי האחריות הזרים ביחס להפרות של כללי הדיווח הזרים:

1. קיימת חשיבות בקביעה אחידה וקוהרנטית של בית המשפט ביחס לדין החל על כללי האחריות של חברות דואליות.

2. יש להבהיר את ההבחנה בין כללי הדיווח לבין כללי האחריות. כללי הדיווח נוגעים לשאלה מהם העניינים שעל אודותיהם צריכה חברה לדווח ומהו המועד בו נדרש הדיווח. כללי האחריות עוסקים בתנאים להטלת אחריות בגין נזק שנגרם בשל הפרה של חובת הדיווח על-ידי החברה.

3. במסגרת הסדר הרישום הכפול ביקש המחוקק לעודד חברות להירשם למסחר בישראל באמצעות מתן תמריצים בדמות הכרה בדיווחיהן בהתאם לכללי הדיווח לפי הדין הזר כדיווחים לעניין הדין הישראלי. בד-בבד פעל המחוקק לאיזונו של הסדר זה, באמצעות החלתו על קומץ של בורסות זרות שהוא ראה את הדין החל בהן ככזה המבטיח די הצורך את ההגנה של ציבור המשקיעים.

4. ההגנה העומדת לציבור המשקיעים נגזרת משילובם של כללי הדיווח וכללי האחריות. הכפפתן של חברות דואליות גם לכללים הישראליים תכביד על החברות הללו ועל נושאי המשרה בהן. הכבדה כזו עלולה לפגוע בתכלית הסדר הרישום הכפול, תוך יצירת תמריץ שלילי עבור חברות להירשם למסחר גם בבורסה בישראל במקביל למסחר בבורסה זרה.

5. נוכח האמור, ובשים לב לקשיים הטמונים בהחלה סלקטיבית של כללי האחריות על בסיס מקום התאגדות החברה, יש להחיל באופן גורף את כללי האחריות הזרים – ביחס להפרות של כללי הדיווח הזרים – על כל החברות הדואליות.

6. גם כאשר מחילים על העובדות במקרה דנן את הדין הזר, המסקנה שאליה הגיע בית-המשפט נותרת בעינה. יישום כללי האחריות שחלים במשפט האמריקאי אינם משנים את המסקנה לפיה יש לקבל את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, כפי שנקבע על-ידי בית-המשפט במסגרת החלטת האישור, ובהתאם להנמקותיו.

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות, לרבות בקשר עם ליווי שוטף וייעוץ לחברות דואליות, רגולציה פיננסית וממשל תאגידי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +