מרכז מדיה

פיתוח שוק הכסף

14 ספטמבר 2023

לקוחות יקרות ויקרים,

בחודשים האחרונים אנו עדים ליוזמה חדשה של רשות ניירות ערך ("הרשות") שעניינה "פיתוח שוק הכסף". מטרתה של היוזמה החדשה היא להגביר את הנגישות אל "שוק הכסף" ואת חשיפת הציבור אל מגוון המוצרים הקיימים בו, כגון קרנות כספיות.

כעת אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 30 באוגוסט 2023 פרסמה הרשות שתי הצעות להוראות נוספות, המיועדות להתייחסות הציבור. תשומת ליבכם כי הערות בקשר עם שתי ההצעות ניתן להעביר עד ליום 01 באוקטובר 2023.

1. הצעה לטיוטת הוראה בדבר ייעוץ השקעות או שיווק השקעות בנוגע לקרן כספית

במסגרת הצעה זו, מוצע לקבוע בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ") פטור מרישוי עבור גורמים מפוקחים העוסקים בהצעת שירותי ייעוץ או שיווק השקעות בקשר עם קרנות כספיות, ובכלל זה –

א) מוצע לקבוע כי גורמים מפוקחים יוכלו לעסוק ביעוץ או שיווק השקעות לגבי קרן כספית ללא הצורך ברישיון. בין אותם גורמים מפוקחים נכללים חברי בורסה (המשמשים גם כמפיצי קרנות נאמנות, מנהלי קרנות נאמנות, תאגידים בנקאיים ותאגידי עזר בנקאיים), בעלי רישיון למתן שירות מידע פיננסי ובעתיד גם נותני שירותי תשלום.

ב) הפטור מרישיון יינתן רק ביחס לקרנות הכספיות היומיות ובטווח פדיון של שנה ומטה, קרי קרנות כספיות אשר טווח הפדיון שלהן מצוי בטווח הזמנים המאפיין את "שוק הכסף".

ג) במסגרת טיוטת ההוראה, מוצע לקבוע תנאים נוספים בהם יצטרכו לעמוד אותם גופים מפוקחים המציעים שירות כאמור תחת הפטור מרישוי:

1) חובות גילוי ללקוח, לרבות אופן הצגת מאפייני הקרן הכספית וכן איסור הטעיה במצגים ללקוחות.

2) צמצום ניגודי עניינים – מוצע לאמץ את מנגנון התמורה הקיים בחוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021, הנוגע לתמורה המתקבלת מאחר, לפיו בשלב הראשון יתאפשר לבעל רישיון לקבל תמורה שאינה מהלקוח. בהמשך, לאחר התפתחות מודלים עסקיים, הרשות תבחן בשנית סוגיה זו.

ד) מוצע להחיל את חובות האמון והזהירות מכוח חוק הייעוץ על אותם גורמים אשר יתווכו קרנות כספיות שלא ברישיון.

כן הוצע לקבוע בחוק הייעוץ הקלות גם ביחס לבעל רישיון אשר נותן שירותי ייעוץ או שיווק רק ביחס לקרן כספית. כך למשל, חברות בעלות רישיון המציעות שירותי ייעוץ או שיווק השקעות רק ביחס לקרנות כספיות רשאיות להעסיק עובדים שאינם בעלי רישיון, ובלבד שהשירות שניתן על ידם הוא שירות ייעוץ או שיווק לגבי קרן כספית בלבד.

לעיון בטיוטת ההוראה המלאה >> לחצו כאן

2. הצעה לטיוטת הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר תנאים שיחולו ביחס לקרן כספית לפי סעיף 49א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות")

הוראה זו נועדה לקבוע את הכללים והמגבלות אשר יחולו על קרנות כספיות (על סוגיהן) ולהסדיר את אופן פעילותן, במטרה להפוך אותן לאלטרנטיבה לפיקדונות הבנקאיים. ביחס לקרנות הכספיות הקיימות, מוצע לאמץ כדרך קבע את ההנחיות אשר נקבעו במסגרת ההוראה הזמנית למנהלי קרנות ונאמנים בדבר שווי פיקדונות לזמן קצוב משנת 2018, המתירה החזקה בפיקדונות לזמן קצוב בקרנות כספיות, בשיעור של עד 20% משווי נכסי הקרן. בנוסף, ההוראה המוצעת מסדירה את כלל פעילותן של הקרנות הכספיות החדשות (קרנות המועדים הקבועים), תוך מתן דגש על מאפייני הפעילות הייחודיים המבדילים אותן מן הקרנות הכספיות הקיימות. כך למשל, קרנות המועדים הקבועים צפויות לאפשר למנהלי קרנות לנהל את השקעותיהם בצורה שונה ביחס לקרנות היומיות, תוך מתן אפשרות להצגת תשואה צפויה בתקופה שבין המועדים הקבועים הסמוכים.

נושאים נוספים אשר קיבלו ביטוי במסגרת ההוראה המוצעת, נוגעים בין היתר ליצירה ופדיון יחידות הקרן, לאופן הדיווח ולשינויים במגבלות הנכסים החלות כיום. כך למשל, מוצע להגדיל את ההיקף המקסימלי של שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב המופקדים בבנק מסוים מ-25% ל-35% משווי נכסי הקרן, ולאפשר למנהל קרן לקנות ולהחזיק בקרן נאמנות שבניהולו קרן כספית.

לעיון בטיוטת ההוראה המלאה >> לחצו כאן

יחידת רגולציית ניירות ערך ושוקי הון מלווה, בין היתר, גופים הפועלים בכפוף לחוק השקעות משותפות בנאמנות, חברות בעלות רישיון מכוח חוק הייעוץ וכן גופים המבקשים לפעול בכפוף לפטורים המופיעים בחוק זה. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ובתגובות אפשריות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

 

 

בברכה,

רגולציית שוקי הון וניירות ערך,

מחלקת בנקאות ומימון

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +