פורסמו להערות הציבור: טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (פטור מחובת רישוי), התשפ"ד-2023 וטיוטת צו הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (תיקון חלק ב' לתוספת השביעית), התשפ"ד-2023

מרכז מדיה

פורסמו להערות הציבור: טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (פטור מחובת רישוי), התשפ"ד-2023 וטיוטת צו הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום (תיקון חלק ב' לתוספת השביעית), התשפ"ד-2023

4 דצמבר 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי לפני מספר ימים פורסמה להערות הציבור טיוטת תקנות ראשונות מכוח סעיף 3(א)(6) לחוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023" (החוק"), המסדירות פטור מחובת רישוי למי שעיסוקו במתן שירותי תשלום נעשה בהיקף מצומצם, בסכום מוגבל, בעבור מספר לקוחות קטן או במספר עסקאות קטן.

מטרתה העיקרית של ההסדרה המוצעת בתקנות היא לאפשר כניסתם של גופים חדשים לתחום תוך הגברת התחרות לצד הימנעות מהטלת נטל גבוה מדי של חובת רישוי וחובות שוטפות בעבור פעילות תשלום מוגבלת בהיקפה או באופייה שהסיכונים הנובעים ממנה הם מצומצמים.

בהתאם לכך, מוצע כי חובת הרישיון לפי סעיף 2(א) לחוק לא תחול על מי שמתקיים לגבי שירותי התשלום שהוא נותן אחד מאלה:

(א) שירותי התשלום הם בהיקף ובתנאים המפורטים להלן, ובלבד שהשירות אינו כולל העברות כספים מחוץ לישראל או לישראל:

  1. הנפקה של אמצעי תשלום או סליקה של פעולת תשלום אם קבלת הכספים והעברת הכספים לשם מתן שירותי התשלום ללקוחות אינן עולות, כל אחת, על סכום של חמישה מיליון שקלים חדשים בחודש (בניכוי העברת כספים או קבלת כספים בתוך הקבוצה);
  2. ניהול חשבון תשלום ששווי יתרת כספי הלקוחות היומי המנוהלים עבור לקוחות נותן שירותי התשלום אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים והסכום המרבי שניתן לצבור בחשבון התשלום הוא1,500  שקלים חדשים; ואם חשבון התשלום מיועד לשימוש של משלם מסוים – 3,000 שקלים חדשים.​​

 

(ב) שירות תשלום במערכת סגורה, קרי שירות תשלום המאפשר למשלם לרכוש מוצרים או שירותים מגוף בקבוצת נותן שירותי התשלום (נותן שירותי התשלום, בעל השליטה בו או מי שבשליטת מי מהם), ובלבד שהסכום המרבי שניתן לצבור בחשבון תשלום במסגרת שירות תשלום כאמור הוא 1,500 שקלים חדשים; ואם חשבון התשלום מיועד לשימוש של משלם מסוים – 3,000 שקלים חדשים.

(ג) מי שעיסוקו במכירת מוצר או שירות (שאינו שירות תשלום) ואגב כך נותן שירותי תשלום ללקוחותיו במסגרת תכנית הטבות שהוא מנהל עבור לקוחותיו המקיימת את הדרישות המפורטות בטיוטת התקנות.

בנוסף, נבקש להביא לתשומת ליבכם כי לצד טיוטת התקנות פורסמה להערות הציבור גם טיוטת צו לתיקון חלק ב' לתוספת השביעית לחוק, מכוח סעיף 60(ו) לחוק, לעניין שירותים שלא ידרשו רישיון נוסף מחברת תשלומים.

לפי המוצע, יתווסף לחלק ב' בתוספת השביעית לחוק שירות של המרת כספים שאינה המרת כספים אגב שירות תשלום כמשמעותה בחוק, בהיקף שלא יעלה על 10% מהיקף הפעילות של חברת התשלומים (שהוא השווי הכספי החודשי הממוצע של פעולות התשלום שביצעה חברת תשלומים בישראל בעבור לקוחותיה נכון ליום 31 בדצמבר לשנת הכספים הקודמת).

כך, למרות שככלל מתן שירותי המרה שלא אגב שירותי תשלום מחייב קבלת רישיון מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, המרות בהיקף המוצע בטיוטת הצו לא יחייבו רישיון נוסף.

ניתן להעביר ההערות לטיוטת התקנות הראשונות ו/או הצו לחוק עד ליום 31 בדצמבר, 2023.

לצפייה בטיוטת התקנות ו/או טיוטת הצו >> לחצו כאן

 

 

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום השירותים הפיננסיים על כל גווניו. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום זה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל ועם מתן הערות לגביו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

 

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +