מרכז מדיה

עדכון מחלקת בנקאות ומימון – הסדרה אחידה של ניהול אשראי צרכני

25 פברואר 2020

ביום 19 בפברואר, 2020, הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("המפקחים"), פרסמו במשותף טיוטת הוראות להערות הציבור המסדירה את פעילות העמדת אשראי צרכני לאנשים פרטיים בהיבטים הצרכניים. ההוראות קובעות את ציפיות הסף של המפקחים מן הבנקים, חברות כרטיסי האשראי ונותני האשראי המפוקחים על ידי רשות שוק ההון מול משקי הבית במטרה לקבוע סטנדרטים אחידים של התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים.

ביום 19 בפברואר, 2020, הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("המפקחים"), פרסמו במשותף טיוטת הוראות להערות הציבור המסדירה את פעילות העמדת אשראי צרכני לאנשים פרטיים בהיבטים הצרכניים. ההוראות קובעות את ציפיות הסף של המפקחים מן הבנקים, חברות כרטיסי האשראי ונותני האשראי המפוקחים על ידי רשות שוק ההון מול משקי הבית במטרה לקבוע סטנדרטים אחידים של התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים פרטיים.

במסגרת ההוראות, נדרשים הגופים המלווים לקבוע קריטריונים מינימאליים להעמדת אשראי למשקי בית, להקפיד על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי, ובכלל זה:

  • להתאים את היקף האשראי ליכולתו הפיננסית של הלקוח בהתבסס על מודלים להערכת סיכון ומידע רחב על הלקוח, בכדי לצמצם את הסיכון שייווצר נטל חוב מופרז על הלקוח;
  • להימנע מפעילות שיווק אגרסיבית ומהפעלת לחץ על הלקוח, וכן להימנע משיווק ייזום של אשראי לאוכלוסיות מוחלשות;
  • להקפיד על שיווק אשראי לכל מטרה (שלא אגב רכישת מוצר) במתחם ייעודי (שאינו בקופות), ולקבל הסכמה מפורשת של הלקוח באמצעי הסכמה נוסף (כדוגמת אישור דיגיטלי או טלפוני) ושלא באותו מעמד;
  • לאפשר ללקוח לבטל את עסקת אשראי במהלך שלושה ימי העסקים מיום העמדת ההלוואה, ללא עמלות;
  • להקפיד על מתן גילוי שלם וענייני ללקוח;
  • להבטיח שמנגנוני התגמול לעובדים העוסקים בשיווק אשראי אינם מעודדים התנהלות שאינה הוגנת.

הוראות אלה עתידות להיכנס לתוקף ביום 30 לספטמבר ,2020.

לטיוטת הוראות ניהול אשראי צרכני בנוסחה המלא >> לחצו כאן

להודעת הפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון בנושא >> לחצו כאן

משרדנו מספק ייעוץ שוטף לבנקים, מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים וגופים מוסדיים בתחומי הרגולציה. אנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בדבר טיוטת ההוראות והשלכותיהן על התנהלותם של גופים העוסקים במתן אשראי צרכני, וכן במתן הערות לטיוטת ההוראות במטרה שיתאפשר לגופים לעמוד בדרישות הקבועות בהן.

מחלקת בנקאות ומימון

חפשו לפי +