הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תיקון לפקודת היבוא והיצוא

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תיקון לפקודת היבוא והיצוא

27 מרץ 2018

ביום 1 באפריל, 2018 ייכנס לתוקפו תיקון 3 ("התיקון") לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 ("הפקודה"), אשר אושר בשלהי 2016 במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("החוק").

התיקון עוסק בהליך שחרור טובין שחל עליהם תקן רשמי והוא מעגן בחקיקה ראשית הוראות שהיו קבועות עד כה, לפחות בחלקן, בנוהל היבוא של מכון התקנים, הוא נוהל 401 (העתיד להיות מוחלף בקובץ נהלים חדש).

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +