מרכז מדיה

עדכון לקוחות | מיסים | איחוד עוסקים הגברת האכיפה בגין אי הגשת דוח שנתי מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד

26 מאי 2019

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו לעדכנכם בהודעת רשות המיסים בדבר הגברת האכיפה והעלאת רמת הציות כנגד עוסקים הרשומים כאחד בהתאם להוראות סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 ("חוק מע"מ"), אשר לא הגישו דו"ח שנתי מסכם בהתאם להוראות סעיף 71א לחוק מע"מ.

בהקשר זה נדגיש כי בהתאם לתיקון תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – חיקוקי מיסים) התשמ"ז – 1987 ("התקנות"), אי הגשת דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 5,000 ₪ בגין כל דו"ח שלא הוגש.

יחד עם זאת יוער שרשות המיסים הבהירה כי מתוך גישה מתחשבת ומקלה, טרם הטלת הקנס המנהלי, בשלב הראשון תשלח הרשות מכתבי התראה לעוסקים שטרם דיווחו את הדוחות לשנים 2016 ו- 2017. עוסקים שלא יגישו את הדיווח, לאחר מכתב ההתראה, יוטל עליהם הקנס המנהלי בהתאם להוראות בתקנות.

את הדיווחים ניתן להשלים במערכת דיווח הדוח השנתי לאיחוד עוסקים באתר רשות המיסים.

למערכת דיווח הדוח השנתי לאיחוד עוסקים באתר רשות המיסיםלחצו כאן>>

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן>>

לצפייה בהודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים – לחצו כאן>>

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

מחלקת דיני מיסים

חפשו לפי +