הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | כניסתו לתוקף של צו ההרחבה החדש בענף השמירה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | כניסתו לתוקף של צו ההרחבה החדש בענף השמירה

13 ספטמבר 2022

עמיתים ולקוחות יקרים,

אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 1 בספטמבר 2022, נכנס לתוקף צו הרחבה חדש בענף השמירה והאבטחה ("צו ההרחבה החדש").

הוראות צו ההרחבה החדש מרחיבות את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי הכללי בענף השמירה והאבטחה אשר נחתם ביום 21 במרץ 2021, בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים החדשה ומהוות עדכון משמעותי לשכרם ולתנאי העסקתם של עובדי השמירה והאבטחה.

להלן, בתמצית, ההוראות העיקריות שהורחבו במסגרת צו ההרחבה:

​• שינוי השכר הענפי המינימאלי – על פי הוראות צו ההרחבה החדש, השכר המינימאלי ההסכמי יעלה ב- 10% מעל שכר המינימום לפי כל דין וכפי שיתעדכן מעת לעת. בהתאם לכך, החל מיום 1 בספטמבר 2022, עובד שעתי בענף השמירה והאבטחה יהיה זכאי לתעריף שעתי מינימאלי בסך 32.03 ש"ח, ועובד חודשי המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי מינימאלי בסך 5,830 ₪.

מעבר לכך, הוראות צו ההרחבה החדש קובעות כי עובד שסיים ו/או השלים קורס הכשרה מאלה המנויים בצו ההרחבה יהיה זכאי לשכר מינימאלי בהתאם לסוג ההכשרה אותו עבר העובד בשיעור של 10% – 60% מעל שכר המינימום, ובלבד שהוא מועסק בפועל בתפקיד בו סוג הכשרה זה נדרש.

בהקשר זה נציין, כי בשים לב להיעדר הגדרה ברורה בצו ההרחבה החדש באשר לסוגי ההכשרות המנויים בצו ותכולתן, ייתכן כי יתעוררו קשיים מעשיים ביישום הוראות אלו ובפרט ביחס לסוגי הכשרות שאינם תואמים לשמות ההכשרות ו/או אורכן כמפורט בצו.

• עדכון תעריף השי לחג – גובה השי לחג המשולם לרגל ראש השנה וחג הפסח לעובדי השמירה והאבטחה עודכן לסך של 250 ₪ ברוטו עבור כל אחד מהחגים (במקום 212.5 ₪).

בהקשר זה נבקש להביא לידיעתכם כי בהתאם לחוזר שפורסם על ידי משרד האוצר בחודש יוני האחרון, החל מיום 1 בינואר 2022 תעריף שי לחג המשולם לעובדי קבלני השירותים המועסקים בשירות המדינה בתחומי השמירה והאבטחה עודכן לסכום של 300 ₪ עבור כל אחד מהחגים (ראש השנה ופסח). הוראות החוזר רלוונטיות אף ביחס להתקשרויות עם מזמיני שירותים הפועלים במגזר הפרטי, זאת בשים לב למנגנון ההצמדה הקבוע ביחס לרכיב זה בצו ההרחבה הענפי החל על כלל ענף השמירה, וגוברות על אלו שנקבעו בצו ההרחבה החדש בשל היותן הוראות מיטיבות.

• הבהרה לעניין ביצוע הפקדות לקרן השתלמות – צו ההרחבה החדש מבהיר כי ההפקדות בגין קרן השתלמות המבוצעות לעובדי השמירה ואבטחה, יבוצעו על בסיס שכר המינימום על פי דין (29.12 ₪, נכון להיום)  וכפי שיתעדכן מעת לעת וכן מדמי ההבראה ועד ל- 182 שעות בחודש.

 

• קביעת תחום המנוחה השבועית – לאור מאפייניו הייחודיים של הענף, מגדיר צו ההרחבה מחדש את תחום שעות "המנוחה השבועית" של עובדי הענף המזכות בגמול עבודה במנוחה שבועית ובהפקדות להסדר פנסיוני.

לעניין זה קובע הצו, כי המנוחה השבועית לעובד תהא בתחום של 36 שעות שבין השעה 16:00 ביום שישי ועד לשעה 04:00 ביום ראשון.

ככלל, תנאי העבודה המפורטים בהסכם הקיבוצי ובצו שפורסם מכוחו, עולים על תנאי העבודה הסטטוטוריים שחלו בענף השמירה ערב כניסתם לתוקף של ההסכם הקיבוצי והצו, ובהתאם מייקרים את עלות השכר המינימאלית של עובדי השמירה והאבטחה. לפיכך, ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה מצריכים היערכות מצד מזמיני שירות בתחום השמירה והאבטחה. היערכות זו כרוכה הן בביצוע התאמות ושינויים בהסכמים הקיימים עם קבלני שמירה ואבטחה והן לקראת התקשרויות חדשות.

כפי שציינו לעיל, לאור ניסוחו של צו ההרחבה החדש עשויות להתעורר שאלות פרשניות באשר לסיווגם של סוגי הכשרות שאינם תואמים לקבוע בצו. אנו כמובן נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה שעולה בנושא ולסייע לכם בהיערכות להפנמת ההוראות צו ההרחבה החדשות בהתקשרויות קיימות ו/או עתידיות בתחום השמירה והאבטחה.

כתמיד, אנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ולסייע לכם בהיערכות להפנמת הוראות החוק.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +