מרכז מדיה

האם בקרוב חברה נסחרת תהיה רשאית לדווח בשפה האנגלית?

20 ינואר 2020

 

משרד האוצר פרסם לאחרונה טיוטה לתקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התש"ף-2020 ("התקנות המוצעות"). התקנות המוצעות קובעות את התנאים לכך שחברה נסחרת תהיה רשאית לדווח בשפה האנגלית, וכן קובעות את התנאים למעבר של תאגיד מדווח קיים מדיווח בעברית לאנגלית ולהפך.

דיווח באנגלית עשוי להגביר את הנגישות של משקיעים זרים לחברות שונות, כאשר בהקשר של חברות היי-טק בפרט, עשוי המהלך לסייע להגדלת בסיס המשקיעים המתוחכמים שלהן.

ניתן להגיש הערות לטיוטת התקנות המוצעות עד ליום 27 בינואר, 2020.

דיווח של חברות חדשות בבורסה

בהתאם לתקנות המוצעות, חברות חדשות בבורסה (כלומר כאלה המנפיקות את ניירות הערך שלהן לראשונה לציבור), המעוניינות לדווח בשפה האנגלית, יידרשו לגלות את שפת הדיווח בתשקיף. הצלחת ההנפקה תהווה אישור והסכמה מצד המשקיעים לגבי שפת הדיווח של החברה.

לעיון בתקנות המוצעות >> לחצו כאן

לעיון בתקנות טק עילית >> לחצו כאן

דיווח של חברה נסחרת

מעבר של חברה נסחרת לדיווח בשפה האנגלית יהא טעון אישורו של דירקטוריון החברה. לאחר קבלת החלטה כאמור, תפרסם החברה דוח מידי על ההחלטה והנמקות הדירקטוריון לה (כגון: מבנה הבעלות בחברה, היקף המשקיעים הזרים, השפה שבה מתנהלת החברה, תקשורת בין העובדים, תקשורת מול ספקים ולקוחות וכו').

למחזיקי ניירות הערך של החברה יהיו ארבעה עשר ימים להגיש התנגדות בכתב. אם התקבלה התנגדות ממי שמחזיק שני אחוזים לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, או מסדרת תעודות התחייבות מונפקות של החברה, השינוי האמור יהיה טעון אישור ברוב מיוחד של אסיפות כל סוגי ניירות הערך בחברה (בנטרול בעל השליטה).

כתיקון משלים  לתקנות המוצעות, מוצע לבטל את ההסדר הספציפי הקבוע בתקנה 2 לתקנות טק עילית המתייחס לדיווח באנגלית של חברות הרשומות במדד ת"א טק – עילית.

משרדנו לוקח חלק פעיל בעיצוב הרגולציה בתחום ניירות ערך. במסגרת זו, אנו שולחים כדרך קבע הערות בשם לקוחותינו, לצורך התאמת הרגולציה לצורכי השוק בכלל והלקוחות בפרט. בהתאם לכך, באפשרות גופים ויחידים המעוניינים בכך להעביר אלינו את הערותיהם. אנו נמשיך לעקוב אחר התפתחויות בהליכי החקיקה האמורים ונעדכן בהתאם.

נשמח לשמור על קשר ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

 

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +