מרכז מדיה

סוגיית הכשרות | ביטול הנוהל שאוסר על הכנסת דברי חמץ לבתי החולים בחג הפסח

5 מאי 2020

ברצוננו להביא לידיעתכם כי לאחרונה ניתן בבג"ץ פסק דין שביטל את האיסור הקיים בחלק מבתי החולים, על הכנסת מזון חמץ בימי חג הפסח. פסק הדין ניתן ביום 30 באפריל, 2020 בבית המשפט העליון, ברוב דעות כב' השופטים פוגלמן וגרוסקופף, כנגד דעת המיעוט של כב' השופט הנדל (בג״ץ 1550/18 עמותת הפורם החילוני נ׳ שר הבריאות (פורסם בנבו, 30.4.2020)).

עניינו של פסק הדין הנ״ל הוא בדבר שתי עתירות שהוגשו כנגד תוקפו של האיסור על הכנסת דברי חמץ במהלך חג הפסח למתחם בתי החולים ברחבי הארץ. העתירות הוגשו, בין היתר, על ידי הפורום החילוני ועל-ידי עמותת עדאלה (להלן: ״העותרים״), כנגד משרד הבריאות, הרבנות הראשית לישראל ו-42 מרכזים רפואיים ובתי חולים נוספים שצורפו מאוחר יותר (להלן: ״המשיבים״). לאחר שלושה דיונים שקיים בית המשפט העליון בעתירות, וניסיונות, שלא צלחו, להגיע למתווה פשרה מוסכם, ניתן פסק הדין בעתירות.

שופטי הרוב קבעו בפסקי דינם, כי האיסור על הכנסת מזון שאינו ירקות ופירות טריים, או מזון ארוז שנושא תווית ״כשרות לפסח״ במהלך חג הפסח, פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות יסוד בין היתר; הזכות לאוטונומיה של הפרט והזכות לחופש מדת. בהינתן הנסיבות שמובילות לאשפוז בבית חולים ולנוכח מתכונת האשפוז, ניכר כי מרחב המחייה האישי של המטופלים מצטמצם בזמני אשפוז ועל כן, הפגיעה בזכויות אלו גדלה. עוד נקבע, כי אין למנהלי בתי החולים סמכות על פי דין לאסור על הכנסת מוצרים שאינם כשרים לפסח לשטח בית החולים. בהתאם, נקבע כי אין למאבטחי בית החולים סמכות למנוע הכנסת מזון שאיננו כשר לפסח, וכי הם אינם רשאים לחפש מזון בכלים של באי בית החולים, ואף אינם מוסמכים להסב תשומת לב המבקרים לכך שצריכת מוצרי חמץ מותרת אך באזורים מסוימים.

פסקי הדין של שופטי הרוב דחו גם את האפשרות לקבוע "מתחמי חמץ" נפרדים בשטח בית החולים, בין היתר לנוכח הקושי הפיזי של חלק מהמטופלים להגיע לאותם מתחמים.

מנגד, דעת המיעוט (כב׳ השופט הנדל) סברה שהאיסור הנ״ל אינו ניסיון לעצב את המרחב הציבורי בהתאם לתפיסה דתית. לדעתו, מדובר בשיקול חברתי המצוי במחלוקת ואין צורך בהכרעה שיפוטית מעין זו. שכן לדבריו, העותרים מבקשים הכרה בדרישותיהם בהתאם לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל והמשיבים מבקשים להעניק למקפידים על כשרות לעשות כן. שופט המיעוט סבר, כי יש למחוק את העתירה ולאפשר המשך המאמצים למציאת פתרון מוסכם עד לחודש דצמבר 2021, ולאחר מכן ניתן יהיה להגיש עתירה חדשה.

כאמור, העתירות נתקבלו ברוב דעות, ונקבע כי האיסור על הכנסת מוצרי חמץ בפסח לשטח בית החולים איננו יכול לעמוד, וכי על בית החולים לאפשר הכנסת מזון, לרבות חמץ, לשטחיו בתקופת חג הפסח,  תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש בבית החולים. בהקשר זה יודגש כי פסק הדין לא שינה את המצב הנוהג ביחס למזון שבית החולים מגיש בעצמו; בעניין זה ניתן להמשיך ולהקפיד על כשרות בכלל ועל כשרות לפסח בפרט. כמו כן, פסק הדין מותיר פתח רחב לגיבוש פתרונות חלופיים של פשרה בנושא.

פסק הדין מחדד את מצבם הבעייתי של בתי החולים, אשר במידה רבה כלואים בין שני גורמים שאין להם שליטה עליהם – מחד, דרישות הרבנות הראשית לשמירה קפדנית על כשרות לפסח, המהוות תנאי למתן תעודת הכשר; ומאידך, זכויותיהם של אותם חולים, מבקרים וגורמים נוספים (כגון עובדים בבית החולים וסטודנטים הלומדים בו), המעוניינים לצרוך בפסח מזון שאיננו כשר לפסח.

לדעתנו, המצב המשפטי שנוצר בעקבות פסק הדין מחייב בחינה מעמיקה של פתרונות יצירתיים, על מנת לאפשר לאותם חולים או מבקרים לצרוך מזון כרצונם בתוככי "המתחם האישי" שלהם (לדוגמא – ליד מיטת החולה בלבד, כשהיא תחומה בין שתי מחיצות כמקובל), תוך שמירה על כללים קפדניים שימנעו אפשרות למגע של המזון החמץ עם כלי אוכל של חולים ומבקרים השומרים על כשרות לפסח.

לנוסח פסק הדין המלא >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +