הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

משרד המשפטים: על תאגידים מדווחים להנגיש את הדיווחים המתפרסמים על ידם מכוח דיני ניירות ערך

מרכז מדיה

משרד המשפטים: על תאגידים מדווחים להנגיש את הדיווחים המתפרסמים על ידם מכוח דיני ניירות ערך

27 נובמבר 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

לאחרונה פרסמה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ("הנציבות") מענה לשאילתה בנושא חובת ההנגשה של דיווחים של תאגידים מדווחים אשר מועלים לאתרי ההפצה מגנא ומאיה, מערכות הדיווח לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הרשות" ו- "הבורסה", בהתאמה).

ברקע השאילתה עומדות מספר רב של בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד תאגידים מדווחים מכוח סעיף 19נא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק השוויון").

להלן עיקרי עמדת הנציבות:

א. הדיווחים השונים אותם מחויבים התאגידים על פי חוק ניירות ערך להעלות למגנא או למאיה הם בבחינת מידע לגבי שירות ציבורי, וככאלה חלה חובה להנגיש אותם בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 ("תקנות הנגישות לשירות") ולתקן האינטרנט אליו הן מפנות.

ב. חובת ההנגשה ביחס לדיווחים המוגשים באמצעות טפסים אינטראקטיביים חלה על הרשות והבורסה, לפי העניין, בעוד שחובת ההנגשה ביחס לקבצים שמצורפים לטפסים אלה מוטלת על התאגידים המדווחים.

ג. חוק השוויון ותקנות הנגישות לשירות מאפשרים הקלות ופטור מחובת הנגשה במקרים מסוימים.

ד. הנציבות תחל באכיפת חובות ההנגשה שלעיל במבט צופה פני עתיד בלבד, ולא לפני חלוף 60 יום מפרסום עמדתה בעניין זה ("מועד תחילת האכיפה"). כמו כן, האכיפה תתבצע ביחס למסמכים שיפורסמו באינטרנט ממועד תחילת האכיפה.

יצוין, כי בטרם פרסום העמדה, הנציבות התייעצה עם רשות ניירות ערך, גורמי ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מומחי הנגשה במכון התקנים ועם נציגי איגודי החברות שפנו בשאילתות האמורות.

לעמדת הנציבות המלאה >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, לרבות ביחס לאופן ההנגשה כאמור בעמדה לעיל. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +