הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023

מרכז מדיה

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023

7 ינואר 2024

לקוחות וידידים נכבדים,

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023 ("החוק"). מטרת החוק המוצע היא לעודד את הפעילות בשוק ההון, לגוון את אפיקי ההשקעה והמימון ולשכלל את השוק. זאת, על רקע פעולות הלחימה הממושכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" שצפויות להשפיע בצורה משמעותית וארוכת טווח על הכלכלה הישראלית.

לעיון בתזכיר החוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני  חקיקה), התשפ"ד-2023>> לחצו כאן

הציבור מוזמן להגיש הערות לתזכיר החוק עד ליום 22 בינואר 2023. 

במסגרת החוק המוצע, הוצגו מספר תיקונים שנבחנו על-ידי רשות ניירות ערך בשנים האחרונות, להלן יפורטו התיקונים העיקריים:

  1. הרחבת המכשיר של ניירות ערך מסחריים למימון פעילותם של תאגידים – במטרה להגביר את האטרקטיביות הכלכלית של שוק ניירות הערך המסחריים בישראל, הוצע להאריך את תקופת הפירעון של ניירות הערך המסחריים לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת, ובסך הכל עד לתקופה מרבית של חמש שנים, בהתאם לכללים שיקבעו על ידי הרשות לניירות ערך. ההגדרה "ניירות ערך מסחריים" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") תתוקן בהתאם.

  1. הרחבת האפשרות של רישום למסחר של חברות רישום כפול בבורסה בישראל – הוראות סעיף 46ב(א) לחוק ניירות ערך אינן מאפשרות רישום למסחר בבורסה בישראל של מניות של חברות שבהון המניות שלהן כמה סוגי מניות. במסגרת הסדר הרישום הכפול (פרק ה'3 לחוק ניירות ערך). בכך, נמנעת מציבור המשקיעים הישראלי גישה להשקעה בחברות אלו. בכדי לאפשר לחברות כאמור להירשם למסחר כחברות דואליות לפי פרק ה'3, מוצע להחריגן מתחולת סעיף 46ב, ולאפשר להן לרשום למסחר את סוג המניה אשר מחזור המסחר שלה הוא הגבוה ביותר מבין מחזורי המסחר של כלל סוגי המניות של החברה הנסחרות בחו"ל. בנוסף מוצע להסמיך את הרשות לקבוע תנאים ומגבלות לעניין רישום המניות למסחר.

  1. הקמת תשתית ליצירת קרנות נאמנות אלטרנטיביות –  מוצע להעניק לרשות ניירות ערך סמכות לתקן את מגבלות ההשקעה החלות על קרנות נאמנות, במטרה לאפשר יצירה של "קרנות נאמנות אלטרנטיביות". קרנות אלו יוכלו להשקיע בניירות ערך לא סחירים (כגון אגרות חוב שאינן סחירות והון פרטי), וכן בנכסים שאינם ניירות ערך כלל (כגון הלוואות, נדל"ן, תשתיות, סחורות וכדומה). כמו כן, יותר להן לבצע אסטרטגיות גידור. אנו סבורים שיש בכך בשורה הן עבור משקיעים (שיוכלו להיחשף להשקעות אלטרנטיביות מפוקחות); הן עבור מנהלי השקעות אלטרנטיביות (שיוכלו לגייס הון או חוב מקרנות נאמנות כאמור); והן עבור חברות קטנות ובינוניות שיוכלו לקבל מימון מקרנות כאמור. התנאים להשקעה כאמור וכן דרישות מקצועיות להבניית וניהול המוצר יקבעו על ידי הרשות.

  1. פטור מרישיון תחת חוק הייעוץ לעוסקים בייעוץ ושיווק השקעות כללי –  מוצע לפטור פעילויות "ייעוץ השקעות כללי" (כלומר שאינו מותאם לצרכי לקוח מסוים) מהוראות חוק הייעוץ (ובכלל זה, מחובת הרישוי הקבועה בו). זאת, בתנאי שנותן השירות אינו עוסק במתן שירות ללקוח בתחום פיננסי, אינו בעל עניין אישי בעסקה, ואינו מקבל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, עבור הייעוץ (ובגלל זה, תגמול בגין עסקאות שיבוצעו בעקבות הייעוץ, תגמול בגין פרסומות או קישורים המופיעים באתר, או תגמול בגין רישום לאתר או מינוי). בנוסף, מוצע לפטור מהוראות החוק פעולות "שיווק השקעות כללי", בתנאי שניתנות על ידי "גורם מפוקחים" מסוימים (כהגדרתם בחוק ניירות ערך), ובכפוף להוראות שתקבע הרשות בנושא ניגוד עניינים, טובות הנאה, גילוי ודיווח. עוד מוצע כי "ייעוץ כללי" ללקוחות כשירים, לא יחסה תחת הפטור החל על ייעוץ ללקוחות כשירים, אלא תחת הפטור הייעודי לייעוץ כללי. האסדרה המוצעת צפויה להחליף את האסדרה החלה על פרסום אנליזות. הפטור המוצע רלוונטי במיוחד עבור פלטפורמות למתן מידע פיננסי, מנהלי נכסים, בתי השקעות, ומתווכים פיננסיים שאינם מחזיקים ברישיון תחת חוק הייעוץ. 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות, בפרט בקשר עם ליווי שוטף וייעוץ לחברות דואליות ולחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בארה"ב.  כמו כן, למשרדנו מומחיות וניסיון רב בייצוג מנהלי קרנות השקעה (מפוקחות ושאינן מפוקחות), פלטפורמות למתן מידע פיננסי, family offices, וכלל המתווכים הפועלים בשוק ההון. נשמח לסייע בבחינת ההשלכות האפשריות של התיקון המוצע על פעילותכם, ולסייע בהגשת הערות ציבור. 

 אנו עומדים לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

חפשו לפי +