משרד האוצר מפרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון מס' 1), התשפ"ד-2024, העוסקת בהפרדה בין גופים פיננסיים משמעותיים ובין תאגידים ריאליים משמעותיים

מרכז מדיה

משרד האוצר מפרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון מס' 1), התשפ"ד-2024, העוסקת בהפרדה בין גופים פיננסיים משמעותיים ובין תאגידים ריאליים משמעותיים

15 מאי 2024

לקוחות ועמיתים נכבדים,

ביום 7 במאי, 2024, פרסם משרד האוצר את טיוטת תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (גוף פיננסי) (תיקון מס' 1), התשפ"ד-2024 ("התיקון המוצע") אשר מאמצות את המלצת הצוות לבחינת היישום של הוראות פרק ד' לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 ("חוק הריכוזיות"), שעניינו בהפרדה בין גופים פיננסיים משמעותיים ובין תאגידים ריאליים משמעותיים, ולבחינת השפעת יישומן על מידת הריכוזיות במשק.

במסגרת התיקון המוצע יתווספו להגדרת "גוף פיננסי", גופים נוספים שפעילותם היא פיננסית במהותה:

  • בעל רישיון למתן אשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
  • בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
  • בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
  • בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
  • בעל רישיון לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית כהגדרתו בחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019;
  • רכז הצעה כמשמעותו בסעיף 15ב(4א)(א) בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
  • חברת הנפקה של מבטח כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב), התשע"ב -2012;
  • חברת תשלומים כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023.

 

חלק מהגופים הללו – כגון נותני אשראי חוץ בנקאי – הם גופים שעוסקים בהקצאת הון או אשראי למשק, ולכן, התכלית שעמדה בבסיס פרק ד' לחוק הריכוזיות, שביקש להפריד בין גופים פיננסיים משמעותיים ובין תאגידים ריאליים משמעותיים, רלוונטית גם עבורם.

כאן המקום להזכיר, כי על פי הרציונל שעמד בבסיס חוק הריכוזיות, שליטה משותפת בנכסים ריאליים ופיננסיים מעלה לשיטת המחוקק חשש לפגיעה בשיקול הדעת של הגוף הפיננסי כמקצה אשראי לפעילות ריאלית במשק. במקרה כזה עלולה להיפגע התחרות אם גופים פיננסיים יעדיפו להקצות הון ואשראי לתאגידים ריאליים הקשורים עמם, יעבירו להם מידע רגיש וכיו"ב.

כעת, במסגרת התיקון המוצע, הורחבה הלכה למעשה ההגדרה של גוף פיננסי, כך שחובת ההפרדה תחול גם על הגופים הנוספים, כפי שפורטו לעיל.

עוד נזכיר, כי כאשר גוף מסוים נחשב לגוף ריאלי או פיננסי משמעותי הרי שיש לכך משמעות כפולה: ראשית, על גוף כזה חלה חובת ההפרדה הקבועה בפרק ד' לחוק הריכוזיות. שנית, הפיכתו של תאגיד ריאלי לתאגיד ריאלי משמעותי או של גוף פיננסי לגוף פיננסי משמעותי היא קריטריון להכנסתו לרשימת הגורמים הריכוזיים.

יובהר, כי הוספת הגופים החדשים להגדרת 'גוף פיננסי' תביא לכך, שנכסי אותם גופים ייכללו בחישוב של הגוף פיננסי השולט בהם או של הגוף הפיננסי הנשלט על ידם וכן תביא לכך שלא תהיה מגבלה, מכוח הוראות ההפרדה שבפרק ד' לחוק הריכוזיות, על גופים פיננסיים משמעותיים להחזיק אמצעי שליטה בהם; יחד עם זאת, כל עוד לא יתוקנו החוקים המסדירים את הפיקוח על הגופים החדשים שהוספו להגדרה כאמור, גם לא תהיה מגבלה על תאגיד ריאלי משמעותי להחזיק בהם אמצעי שליטה ולא תחול עליהם, בפני עצמם, מגבלה להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי.

הציבור מוזמן להעביר התייחסות לסוגיות אלו עד ליום 28 במאי 2024.

לצפייה בטיוטת התקנות>> לחצו כאן

 

הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בסוגיות אלו לצורך העברת התייחסויות והערות מפורטות למשרד האוצר. כמו כן, נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות ובבחינת השלכות התקנות על פעילותכם.

מחלקת בנקאות ומימון ומחלקת תחרות והגבלים עסקיים

הרצוג, פוקס נאמן

חפשו לפי +