הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

מלכ"רים יידרשו לקבל אישור מרשות המסים (מע"מ) להשתתפות במכרזים ממשלתיים כמלכ"רים

מרכז מדיה

מלכ"רים יידרשו לקבל אישור מרשות המסים (מע"מ) להשתתפות במכרזים ממשלתיים כמלכ"רים

28 ספטמבר 2022

לקוחות וידידים נכבדים,

ביום 15.8.2022 פרסמה רשות המיסים הנחיות בעניין מלכ"רים אשר יציעו מועמדותם למתן שירותים במסגרת מכרזים ממשלתיים. (לקריאת ההנחיות לחצו כאן) בהתאם להנחיות, מלכ"רים יידרשו לקבל אישור מרשות המסים לצורך סיווג פעילותם במסגרת המכרז כמלכ"רים בהתאם לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"). מטרת ההנחיות היא להסדיר את נושא השתתפות מלכ"רים במכרזים אל מול עוסקים, בעקבות טענות לאפליה, עקב שיעורי המס השונים המוטלים עליהם.

רקע לקבלת ההחלטה

ההנחיות פורסמו בהמשך להחלטה קודמת של רשות המסים מתאריך 11.8.2018 (לקריאת ההחלטה לחצו כאן), ובעקבות פסיקת בית המשפט העליון  במסגרת עע"מ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד (לקריאת פסק הדין לחצו כאן) לפיה נקבע כי מלכ"רים צריכים להצטייד באישור מרשות המסים, כאשר הם מציעים את מועמדותם למתן שירותים במסגרת מכרז ממשלתי. יצוין כי בהמשך להנחיות שפורסמו, נערכה פגישה בין סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, מר רולנד עם שלם, ובין "מנהיגות אזרחית" – ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל – במסגרתה הוסכם על ביצוע הקלות שונות ביישום ההנחיות. להלן תקציר ההנחיות לרבות ההקלות שהתקבלו במסגרת הפגישה.

הליך קבלת האישור

מלכ"ר המעוניין להגיש הצעה למתן שירותים במסגרת מכרז שפורסם על ידי המדינה – כולל תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות חולים ומוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה – נדרש לקבל אישור מראש על סיווגו כמלכ"ר לצורך המכרז.  בהתאם להנחיות, המלכ"ר יכול לפעול בשני מסלולים: המסלול הרגיל ו"המסלול הירוק".

פניה במסגרת המסלול הרגיל

המלכ"ר נדרש לפנות לא יאוחר מ – 45 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז למחלקה המקצועית במע"מ לשם קבלת אישור מעמדו כמלכ"ר לעניין המכרז. הפניה תוגש באמצעות "מערכת החלטות מיסוי מקדמיות" באתר רשות המסים ותפרט את מהות המכרז ואת השירות המוצע על ידי המלכ"ר. לפניה יצורפו המסמכים הבאים:

 1. מסמכי המכרז.
 2. רישום המלכ"ר במרשמי מע"מ.
 3. אישור ניהול תקין של רשם העמותות וההקדשות.
 4. אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 5. במידה וקיים – אישור מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

בדיקת הבקשות תיעשה על ידי רשות המסים באופן מדגמי. ככל שהוגשה פניה ולא התקבלה תשובה עד למועד האחרון להגשת ההצעה למרכז, המלכ"ר יגיש את הצעתו למכרז בצירוף אישור של "מייצג" על כך שהוגשה פניה שטרם נענתה. אישור המייצג יכלול את נוסח הפניה ואת מספר הפניה במערכת החלטות המיסוי.

יצוין כי החלטה לפיה פעילות המלכ"ר תסווג לעניין המכרז כפעילות עסקית תאושר על ידי סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים.

פניה במסגרת המסלול הירוק

במסגרת מסלול זה, מלכ"ר אשר יעמוד בתנאים מיוחדים ויתמוך זאת במסמכים ובתצהיר, יקבל אישור על מעמדו כמלכ"ר בתוך 30 ימים. יובהר כי לצורך סיווג המלכ"ר במסלול הרגיל, המלכ"ר לא יידרש לעמוד בתנאים המיוחדים של המסלול הירוק וסיווגו ייבחן בהתאם להוראות החוק, הפסיקה והמדיניות של רשות המסים כפי שנהגה עד עתה.

להלן התנאים להכרה בפעילות המלכ"ר במסגרת המכרז כפעילות מלכ"רית במסלול הירוק:

 1. המלכ"ר רשום כמלכ"ר במרשמי מע"מ; בעל אישור ניהול תקין בתוקף שניתן על ידי רשם העמותות וההקדשות; בעל אישור ניהול ספרים תקין על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו-1976; אישור בתוקף מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961.
 2. פעילות המלכ"ר בכלל ובמסגרת המכרז בפרט היא בהתאם למטרות המפורטות בתקנונו ואין בה משום כוונת רווח. השירות הניתן על ידי המלכ"ר במסגרת המכרז הוא בעל מרכיבים ומאפיינים מהותיים וייחודיים המבדילים בינו לבין נותני שירותים המסווגים כעוסק.
 3. פעילות המלכ"ר נסמכת באופן משמעותי על פעילות מתנדבים.
 4. סך התקבולים הצפויים במסגרת המכרז אינו עולה על 20 מיליון ₪.
 5. התעריף המוצע על ידי המלכ"ר בניכוי כלל ההוצאות הצפויות אינו צפוי להביא לידי יתרה חיובית.
 6. בשלוש שנות המס שקדמו לשנת המס בה הוגשה ההצעה התקיימו התנאים הבאים:
 • ההכנסות של המלכ"ר מפעילות במסגרת מכרזים, אשר פורסמו על ידי המדינה, לא עלו על 25% מכלל הכנסותיו.
 • אין בין מנהלי ועובדי המלכ"ר עובד אשר עלות שכרו גבוהה מעלות שכר חודשי מקסימלי של מנכ"ל משרד ממשלתי.
 • ​המלכ"ר משתמש בנכסיו והכנסותיו להשגת המטרות המפורטות בתקנון ואין הוא צובר נכסים או הון לתקופה ממושכת מבלי להשקיעם בקידום מטרותיו.
 • תקבולי המלכ"ר מתרומות או תמיכות עולים על 50% מכלל הכנסותיו או שהמלכ"ר בגרעון תפעולי הממומן באמצעות תרומות או תמיכות.

 

אנו נמצאים בקשר מתמשך עם רשות המסים ונשמח מאוד לעמוד לשירותכם ולסייע בכל הדרוש בנוגע לקבלת האישור מרשות המסים.

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +