הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

טיוטת תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022

מרכז מדיה

טיוטת תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022

22 פברואר 2022

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022

לקוחות וידידים נכבדים, 

משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2022 ("התקנות המוצעות"). מטרת התקנות המוצעות היא לקבוע הקלות מסוימות לעניין פרסום דוח כספי "סולו" של תאגידים מדווחים.

לעיון בתקנות המוצעות >> לחצו כאן.

בדברי ההסבר לתקנות המוצעות, הוסבר כי מטרת התקנות המוצעות לקבוע הקלות מסוימות לעניין פרסום דוח כספי "סולו" של תאגידים מדווחים, כלומר דיווח של התאגיד כישות עצמאית נפרדת, המפורסם כדיווח נוסף לצד הדוחות הכספיים המאוחדים של תאגיד שמחזיק בחברות אחרות. המידע הנוסף הניתן במסגרת דוח סולו מסייע בהערכת מצבו הפיננסי ומצב נזילותו של התאגיד כישות עצמאית נפרדת, והוא נדרש בעיקר במקרים בהם התאגיד הציע לציבור אגרות חוב וקיים לו חוב ציבורי. מקום בו מדובר בתאגידים שמניותיהם רשומות למסחר בבורסה ואין להם אגרות חוב המוחזקות על ידי הציבור, ובפרט כשמדובר בתאגיד קטן כהגדרתו בחוק, ניתן לערוך איזון אחר בעניינם ולהקל עליהם וזאת בהתחשב בעלויות הכרוכות בהפקתו ובפרסומו של דוח נוסף לעומת התועלת הגלומה במידע ברמת הסולו למשקיעים.

במסגרת טיוטת התקנות, הוצע לקבוע את ההקלות הבאות:

1. פטור מפרסום מידע כספי נפרד ל"תאגיד קטן"- מוצע שתאגיד קטן, אשר הציע לציבור מניות בלבד, יהיה פטור מפרסום דוח סולו. הוסבר כי ביחס לתאגידים קטנים שאין להם תעודות התחייבות, ניתן להסתפק בגילוי שניתן בדוחות המאוחדים ובשאר פרקי הדוח.

2. פטור מפרסום דוח סולו – מוצע לקבוע פטור מפרסום דוח סולו מקום בו אין בדוח תוספת מידע מהותי ביחס למידע שנכלל בדוחות המאוחדים.

3. פרסום דוח סולו אחת לשנה לתאגיד שהציע מניות לציבור – מוצע שתאגיד שהציע לציבור מניות בלבד יידרש בהצגת מידע כספי נפרד אחת לשנה, חלף פרסום הדוח אחת לרבעון. הובהר כי המצב המשפטי לגבי תאגיד שהציע אגרות חוב לציבור יישאר על כנו.

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו,
וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +