מרכז מדיה

טיוטה להערות הציבור – תיקון לתקנות כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים

11 פברואר 2021

משרד האוצר ורשות שוק ההון פרסמו טיוטה להערות הציבור לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012

לקוחות וידידים נכבדים,

משרד האוצר ורשות שוק הון פרסמו טיוטה להערות הציבור לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012, ("התקנות העיקריות" ו-"טיוטת התיקון", לפי העניין), אשר מאגדת בתוכה, לאור השינויים שחלו בסביבה הכלכלית ובשוק ההון, מספר תיקונים מוצעים חשובים.

להלן עיקרי השינויים המוצעים בטיוטת התיקון:

 1. צמצום תחולת מגבלת ההחזקה באמצעי שליטה ביחס לקרנות סל
  מוצע לקבוע כי תחולתה של מגבלת ההחזקה הכללית באמצעי שליטה (לפיה משקיע מוסדי או קבוצת משקיעים רשאים, ככלל, להחזיק רק עד 20% מאמצעי השליטה בתאגיד, ביחידות בקרן, או בזכויות בשותפות) תצומצם ביחס לקרנות סל, באופן שתחול רק על קרנות סל שהן צד קשור לגוף המוסדי (כאשר בנסיבות מסוימות, המגבלה לא תחול ביחס להשקעה בקרן סל של צד קשור שהיא "קרן סל כשרה").זאת, בהמשך לרפורמה שנערכה בשוק תעודות הסל (תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994), אשר במסגרתה הפכו תעודות סל שהונפקו כתעודות התחייבות לקרנות נאמנות (קרנות סל).

 

 1. אפשור גמישות השקעה רבה יותר לקרנות הוותיקות
  מוצע להגדיל את הגמישות בהשקעות של הקרנות הוותיקות  באופן שיורחב ל-35% השיעור החופשי להשקעות (שעליו חלות אותן המגבלות החלות על משקיעים מוסדיים אחרים) ויושווה עבור קרנות שבהסדר ושאינן בהסדר; יורחבו סוגי הקרנות בהן תתאפשר השקעת קרן ותיקה; וכן יורחבו סוגי ההלוואות המותרים לקרנות הוותיקות (כך שיוכלו להשקיע בהלוואות לדיור; הלוואות שניתנו לאחר שנעשה חיתום להן על ידי צד שלישי; והלוואות שניתנו בערבות מלאה או חלקית של מדינת ישראל; הכול בתנאים המפורטים בטיוטת התיקון).זאת, לאור סביבת הריבית הנמוכה ועל מנת לאפשר מגוון רחב של השקעות לקרנות הוותיקות, תוך גידול קטן יחסית בסיכוני ההשקעה.

 

 1. הקלות והסרת חסמים להשקעה בתשתיות בישראל
  מוצע לאפשר למשקיע מוסדי, באמצעות השקעה שנעשית מכספי החוסכים בלבד, לרכוש בהנפקה עד 29 אחוזים נוספים מאמצעי השליטה (מעבר למגבלת 20 האחוזים הכללית) בתאגידים שפעילותם הוגבלה להקמה ופיתוח של פרויקט ייעודי בתחום התשתיות בישראל או שמטרתם גיוס הון לפרויקטים בתחום תשתיות בישראל, בהתאם להגדרה המוצעת למונח "תחום תשתיות" בטיוטת התיקון, ובלבד שהחזקתו אינה מקנה לו שליטה בתאגיד.כצעד משלים וכתנאי להגדלת היקף ההשקעה כאמור, מוצע להגביל את היקף ההשקעות בתחום תשתיות עד לשיעור של 4 אחוזים מהשווי המשוערך של נכסי המשקיע המוסדי.כאשר ביחס להשקעה בתאגידים שמטרתם שיפור יכולת ההתמודדות עם השפעות שינויי האקלים והפחתתם, אשר מדינת ישראל השקיעה מהן או שהיא ערבה להם או מתמרצת השקעה בהם – ניתן יהיה להחזיק עד אחוז אחד נוסף מהשווי המשוערך כאמור.

 

 1.  אג"ח היברידי
  לאור הסיכונים הגלומים בהשקעה במכשיר, מוצע לקבוע כי משקיע מוסדי יהיה רשאי להשקיע באגרות חוב היברידיות בישראל (כהגדרתן בטיוטת התיקון), רק בהתקיים תנאים מסוימים כמפורט בטיוטת התיקון (לרבות לעניין ביצוע הרכישה במסגרת הנפקה לציבור או רכישה בשוק המשני הסחיר; וכן לעניין התחייבויות המנפיק בקשר עם דירוג איגרת החוב ותשלום ריבית גבוהה יותר למחזיק האיגרת במקרה של ירידת דירוג שלו או של אגרת החוב ההיברידית, הכול כמפורט בטיוטת התיקון).

 

ניתן להעביר הערות לטיוטת התיקון עד ליום 28 בפברואר 2021.

לנוסח טיוטת התיקון >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בתחום הרגולציה החלה על השקעות גופים מוסדיים, ואנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחום זה. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחום זה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל, וכן בכל שאלה או הבהרה.

הרצוג פוקס נאמן

נטע דורפמן רביב | שותפה
ראש מערך ביטוח וגופים מוסדיים
מחלקת רגולציה פיננסית​

dorfmann@herzoglaw.co.il

 

תום וולטנר| עו"ד
אחראי תחום רגולציית השקעות מוסדיים
מחלקת רגולציה פיננסית

waltnert@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +