מרכז מדיה

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)

29 אוקטובר 2023

חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו בעניין תזכיר חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023, ברצוננו להביא לידיעתכם כי החוק נשוא התזכיר האמור פורסם ברשומות בנוסח עדכני (להלן: "החוק").

החוק מציע פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים בחוזה, בפסק דין או לתשלום לרשות ציבורית לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד. חוק זה יהיה בתוקף לתקופה שעד יום 31 בדצמבר, 2023.

לפי החוק, הזכאים לדחיית מועד (להלן: "הזכאים") הם כל אחד מאלה:

 1. מי ששירת כחייל בתקופה שמיום 7 באוקטובר, 2023 עד יום 7 בנובמבר, 2023 (להלן: "התקופה הקובעת"), כולה או חלקה.
 2. שוטרים ששירתו בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
 3. סוהרים בתפקידים מסוימים כמפורט בחוק אשר שירתו בתקופה הקובעת, כולה או חלקה. לשם יישום החוק, סוהר בדרגת תת-גונדר שימונה לכך בהתאם לחוק יגבש רשימת סוהרים שהחוק חל עליהם.
 4. כבאים ששירתו בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
 5. מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה.
 6. מי שהתגורר ערב תחילת התקופה הקובעת בישוב שהתפנה כמפורט בתוספת לחוק (התוספת מתעדכנת מעת לעת).
 7. אנשים שאושפזו בבית חולים למשך שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה בתקופה הקובעת כתוצאה מפעולת איבה.
 8. עובדים או מתנדבים בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגופי ההצלה הבאים: מגן דוד אדום, כבאות, רשות מקומית או איגוד ערים.
 9. בן זוגו של כל אחד מהמנויים לעיל האחראי לחיוב יחד עמו.
 10. עזבון של אדם שנפטר המנוי בסעיפים 1-5, 7 או 8 לעיל.
 11. חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בסעיפים 1 עד 6 לעיל, והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה, או שותפות אשר אדם כאמור משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.

 

לפי החוק, יידחו המועדים לזכאים בשלושים ימים בנושאים הבאים:

 1. דחיית מועד שנקבע בחוזה – כתנאי לקבלת הארכה במועד שנקבע בחוזה, הזכאי צריך להודיע על כך לצד השני, וחזקה שהוא זכאי ככל שהצהיר על כך כל עוד לא הוכח אחרת. כמו כן, דחיית מועד שנקבע בחוזה לפי החוק לא תחשב כהפרת חיוב בחוזה, לרבות לעניין ריבית פיגורים. האמור לעיל חל גם לגבי תקופה לעשיית פעולה נמשכת שנקבעה בחוזה ושחלה כולה או חלקה בתקופה הקובעת. כמו כן, דחיית מועד בחוזה לא תחול על הבאים:

(א) מועד לפעולה לפי חוזה שנכרת בתקופה הקובעת;

(ב) חוזה שבו כל הצדדים זכאים לדחיית מועד;

(ג) תשלום ששולם לפני תחילת החוק;

(ד) עסקת תשלומים, כאשר הנכס או השירות שנרכשו בעסקה כאמור סופקו במלואם למשלם טרם מועד התשלום שחל בתקופה הקובעת.

 1. דחיית מועד שנקבע לפעולה בפסק דין או בהחלטה סופית של גוף או אדם אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין, ובלבד שהמועד שנקבע כאמור חל בתקופה הקובעת.
 1. דחיית מועד לתשלום לרשות שחל בתקופה הקובעת – יש לציין כי בניגוד לשאר הזכאים, על הזכאים המפורטים בסעיפים 7 ו-8 לעיל להודיע לרשות על היותם זכאים לדחיית מועד התשלום. כמו כן, הדחייה לא תחול במקרה של פנייה של אדם לרשות באופן מקוון בתקופה הקובעת לשם קבלת שירות הכרוך בתשלום.

 

יצוין, כי מתחולת החוק הוחרגו מועדים לתשלום מזונות ומועדים בחוזה עבודה. עוד יצוין, כי שינוי התוספת לחוק יבוצע על ידי שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.

לנוסח המלא של החוק – לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

 

בברכה,

המחלקה המסחרית

הרצוג פוקס ונאמן

חפשו לפי +