מרכז מדיה

חברות ציבוריות נדרשות לפרסם לציבור דו"ח בדבר פערי השכר בין עובדות לעובדים

21 פברואר 2022

במסגרת תיקון לחוק שכר שווה, על חברה ציבורית לפרסם נתונים כלליים בדבר פערי השכר בין עובדות לעובדים, דו"ח פנימי על השכר הממוצע לחודש של עובדים ועובדים וכן מכתב עדכון אישי לעובד

לקוחות וידידים נכבדים,

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996 ("חוק שכר שווה"), קובע חובת שוויון מגדרית בכל הנוגע לשכר ולכל גמול אחר הניתן בקשר לעבודה. כזכור, בשנת 2014 תוקן החוק וחייב מעסיקים מסוימים, לרבות מעסיקים הכפופים לחובות הדיווח לפי סעיף 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") לכלול בפרסום או בדיווח כאמור גם התייחסות מגדרית.

כעת, במסגרת תיקון משמעותי לחוק שכר שווה, נקבע כי כל מעסיק המעסיק מעל 518 עובדים וכן כל מעסיק אשר התיקון משנת 2014 כאמור חל עליו, כפוף לחובות דיווח שונות לעניין שכר עובדיו. בהתאם לאמור, חברות ציבוריות הכפופות לחובות הדיווח לפי סעיף 21 לתקנות הדוחות, נדרשות לפעול בהתאם לתיקון לחוק שכר שווה, גם אם הן מעסיקות פחות מ- 518 עובדים.

בתמצית, על המעסיק להפיק דו"ח פומבי, שיפורסם לציבור, הכולל נתונים כלליים בדבר פערי השכר בין עובדות לעובדים;  דו"ח פנימי, הכולל בין היתר נתונים מפורטים בדבר השכר הממוצע לחודש של עובדות ועובדים, לפי פילוח, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים; וכן מכתב עדכון אישי לעובד, הכולל מידע לעובד בדבר הקבוצה המגדרית שאליה הוא משתייך, פילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים. זאת, בהתבסס על הדו"ח הפנימי, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

את הדו"חות הראשונים כמפורט לעיל יש לפרסם עד ליום 1 ביוני 2022 לגבי שנת 2021.

לאור לוחות הזמנים, אנו מציעים להיערך מראש להכנת ופרסום הדו"חות ועומדים לרשותכם עם ניסיוננו הרב ומומחיותנו הייחודית בדיני עבודה ובדיני ניירות ערך על מנת לסייע בגיבוש הדוחות ומענה לכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון ומחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +