מרכז מדיה

הקלות לחברות בעלות רישיון ניהול תיקים בקשר עם זיהוי לקוחות

24 אוקטובר 2023

לקוחות יקרים,

נוכח מצב החירום הביטחוני במדינת ישראל, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל בתאריך ה-7 באוקטובר 2023, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") חוזר לחברות בעלות רישיון ניהול תיקים מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), בקשר עם חובותיהן לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 ("הצו") אליו, בין היתר, הן כפופות.

הוראות החוזר נועדו לאפשר למנהלי תיקים המשך פעילות סדירה וקבלת לקוחות חדשים גם על רקע אירועי המצב הביטחוני, על אף הקושי בקיום מפגש פנים מול פנים עם הלקוחות. נכון למועד זה, ההקלות במסגרת החוזר יעמדו בתוקף למשך חודשיים ממועד פרסומו באתר הרשות.

בהתאם לחוזר, הרשות לא תיזום ולא תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה בקשר עם אי ביצוע הליכי זיהוי ואימות כנדרש בצו, ובלבד שהם יבוצעו בכפוף למספר תנאים אשר עיקרם יובא להלן (לעיון בהוראות החוזר המלאות >> לחצו כאן).  

 

 • תנאי לקבלת ההקלות שבחוזר הוא כי רמת הסיכון של החשבון היא נמוכה. על אף האמור לעיל, עד להשלמת הליכי הזיהוי והאימות המלאים יש לסווג את החשבון ברמת סיכון גבוהה (על כל הכרוך בכך).

 

 • זיהוי לקוח ומורשה חתימה, שיתבצע כמפורט בתנאים המצטברים הבאים, ייחשב כזיהוי פנים אל פנים כדין:
  • הלקוח ישלח למנהל תיקים העתק סרוק של מסמך זיהוי כמפורט בצו, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרונים אחרים.
  • מנהל התיקים יזהה את הלקוח באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית המתבצעת בזמן אמת על פי מסמך זיהוי כמפורט בצו, שיוצג למנהל התיקים על ידי הלקוח במהלך ההיוועדות החזותית.
  • מנהל התיקים יזהה את הלקוח אל מול תמונת הפנים שבהעתק הסרוק של מסמך הזיהוי ששלח הלקוח.
  • מנהל תיקים ישווה את פרטי הזיהוי של הלקוח עם העתק מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות.
  • ההיוועדות החזותית תוקלט ותישמר בהתאם להוראות הצו.

 

 • רישום פרטי הזיהוי – בחשבון שנפתח בהתאם להוראות החוזר, רשאי מנהל התיקים לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי.

 

 • הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה – בחשבון שנפתח בהתאם להוראות החוזר, רשאי מנהל התיקים לקבל הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית שבה יצהיר הלקוח בקולו על זהות הנהנה או בעל השליטה לפי העניין או כי אין נהנה או בעל שליטה בחשבון. הצהרה זו תוקלט ותישמר בהתאם להוראות הצו. מנהל התיקים יקבל העתק הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה לפי הטופס שבתוספת השנייה לצו, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרונים אחרים.

 • על מנהל תיקים להשלים את הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו בחשבונות שנפתחו על פי הוראות אלה, עד לחודשיים מיום פתיחת החשבון.

 

 • ההקלות המפורטות בחוזר יחולו גם על הליכי זיהוי ואימות אותם נדרש מנהל התיקים לבצע במקרה שבו חשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה מפסיק לקיים את התנאים הקבועים לגביו בצו.

 

יחידת רגולציית ניירות ערך ושוקי הון מלווה חברות בעלות רישיון ניהול תיקים הכפופות, בין היתר, להוראות הצו. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנושא זה.

 

בתקווה לימים שקטים ובשורות טובות,

רגולציית שוקי הון וניירות ערך,

מחלקת בנקאות ומימון

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +