מרכז מדיה

הקלות ועדכונים נוספים לאור המצב הבטחוני – מיסים, מכס וחוקיות יבוא

30 אוקטובר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

בעיצומו של השבוע הרביעי ללחימה ובהמשך לעדכון הלקוחות הקודם בנושא (לחצו כאן), אנו מוסיפים לעדכן בנוגע להקלות שניתנו על ידי רשות המיסים ורשויות נוספות הנוגעים למיסים העקיפים, ליבוא בכלל וליבוא תרומות בפרט, והנחיות והקלות נוספות:

 • דחיית תחילת הרפורמה להקצאת מספרים לחשבוניות במע"מ – רשות המסים תאפשר לעוסקים לנכות מס תשומות מחשבוניות מס ללא מספר הקצאה עד ליום 31.3.2024. עם זאת יצוין כי עוסקים שיבקשו מספרי הקצאה החל מיום 1.1.2024, יקבלו מספר הקצאה ואף יזכו לזירוז בטיפול בהחזרי מע"מ.

להודעת רשות המיסים לחצו כאן.

 • מתן ארכה להגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה – בהמשך לעדכון הקודם בנושא, נציין כי רשות המסים החליטה שעוסקים אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, יוכלו להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום 27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.
 • הקפאת הליכי גביה ואכיפה– לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, ולא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 1.12.2023 (יצוין כי רשות המסים תעדכן מועד זה בהתאם למצב הביטחוני, וכי הטבה זאת לא תוענק במקרים חריגים שיאושרו ע"י סמנכ"לית אכיפת הגבייה).

להודעות שפרסמה רשות המסים בעניין מתן הארכה והקפאת ההליכים לחצו כאן.

 • טופס תצהיר יבואן תקופתי – המכס החליט כי תצהירי יבואן תקופתיים (אשר תוקפם פג בין 1.10.2023 – 14.01.2024) יוארכו אוטומטית עד ליום 15.01.2024. עם זאת, אם חל שינוי באחד מנתוני תצהיר היבואן שהוארך, היבואן חייב לשלוח תצהיר עדכני שיכלול את השינוי. יצוין כי יש למלא תצהיר יבואן תקופתי לגבי יבוא מספקים חדשים או לגבי תצהירים שתוקפם פג לפני יום 1.10.2023.
 • אי הכללת עלויות הובלה בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא– ראש מינהל המכס פרסם הנחייה בדבר הקלות בערך עסקה בדמות אי הכללת עלויות הובלה (מסוג תם מסע והיטל מלחמה) לצורך חישוב מסי יבוא, וזאת החל מיום 16.10.2023 ועד להודעה חדשה. היבואן נדרש להוכיח את קיומן של העלויות הנוספות מסוג תם מסע ו/או היטל מלחמה ולצרף מסמכים מתאימים.

לקריאת הנחיית ראש מינהל המכס לחצו כאן.

 • הנחיות הממונה על התקינה לגבי יבוא טובין המיועדים לסיוע מלחמתי או תרומות ללא הצגת אישור תקן רשמי – בהמשך לעדכון הקודם הנושא, יצוין כי הממונה הבהיר שהחלטתו להתיר יבוא ללא הצגת אישור תקן תחול רק לגבי טובין המיועדים לסיוע מלחמתי המפורטים בנספח 1 למכתבו (לחצו כאן). לגבי הטובין המפורטים בנספח 2 – יינתן פטור מהצגת אישור תקן, רק אם הטובין יובאו לישראל כתרומה.
 • הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים תקופתיים– תוקפם של אישורים רגולטוריים תקופתיים (כגון אישורי יבוא מסוימים, למעט אלה שהוחרגו בחוק) ושל פנקסי קרנה זרים (שתוקפם הוא בין 8.10.2023- 30.11.2023 וכאשר הטובין נמצאים בארץ ולא ניתן להוציאם מישראל) – הוארך אוטומטית בשלושה חודשים.

לעדכון לקוחות מפורט שלנו בנושא לחצו כאן.

 • הקלות בהוראת מנכ"ל 2.6 – משרד הכלכלה והתעשייה קבע בהוראת שעה הקלות בהליך מתן פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014 ("צו יבוא חופשי") על יבוא טובין בעקבות צורך הנובע מהמלחמה, וזאת עד ליום 31.12.2023, או עד תום ההכרזה על המצב המיוחד בעורף, לפי המוקדם מבניהם. העילות הכלולות בהוראת השעה הן: (1) עילה 2: יבוא טובין המשמשים בתהליך ייצור מוצר סופי המיועד למכירה בארץ; (2) עילה 3: יבוא חלקי חילוף מקוריים למוצר הנמכר בארץ; (3) עילה 5 : יבוא של ציוד רפואי – בכל שלושת העילות הללו התנאי הוא שהמוצר הסופי מיועד לגוף בטחוני, משק חיוני או מוסד רפואי; ו- (4) עילה 11 : יבוא טובין המיועדים לגופים ביטחוניים ולתעשייה ביטחונית.

לקריאת הוראת השעה לחצו כאן.

 • הארכת פטורים תקופתיים מהצגת אישור תקן רשמי מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשיבנוסף לאמור, משרד הכלכלה והתעשייה החליט להאריך בשישה חודשים פטורים מהצגת אישור תקן רשמי שניתנו מכוח סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, ואשר מועד תפוגתם הינו מיום 1.10.2023 ועד ליום 31.12.2023.
 • הארכת תוקף אישור תקן רשמי מסוג תל"ח– זאת ועוד, הממונה על התקינה הודיע על הארכת תוקף לשישה חודשים של אישורי תקן רשמי תקופתיים מסוג תל"ח (תקן לא חל), שתוקפם פג נכון ליום 8.10.2023 או יפוג עד ליום 31.12.2023.

לצפייה במכתב הממונה לחצו כאן.

 • צמצום זמני המתנה של משלוחי מזון מיובא מתחנות ההסגר בנמלים-שירות המזון הארצי במשרד הבריאות פרסם הוראות בנושא: "בדיקות יזומות מיוחדות של מזון מיובא" נוכח המלחמה. ההוראה קובעת הקלות לגבי דיגום מזונות מיובאים מהסוג המפורט בהוראה בלבד. ההוראה בתוקף מיום 23.10.2023 עד ליום 23.4.2024, או עד למועד מוקדם יותר עליו תורה מנהלת שירות המזון, אשר יכול ויהיה להוראה כולה או לחלק מהמזונות המפורטים בה.

לצפייה בהוראות לחצו כאן.

תרומות

 • יבוא תרומות של ציוד רפואי – משרד הבריאות העניק הקלות ביבוא של ציוד רפואי שאינו מיועד לשיווק מסחרי עד ליום 30.11.2023. ניתן יהיה לבצע את היבוא בשתי דרכים:

1.יבוא תרומות ציוד רפואי שיהיה פטור מהצגת אישור יבוא ממשרד הבריאות (אגף ציוד רפואי- אמ"ר) עבור ציוד רפואי העומד בכל התנאים הבאים:

א. הציוד הרפואי רשום ומשווק במדינות הבאות: אוסטריה, אוסטרליה , איטליה, איסלנד, אירלנד, ארצות הברית, בלגיה בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, נורווגיה, ניו-זילנד, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, קנדה, שבדיה, שוויץ.

ב. ציוד רפואי חדש שנמצא באריזה מקורית.

ג. היבואן יחתום על טופס הצהרה (לחצו כאן).

2. יבוא תרומות ציוד רפואי בכפוף לקבלת אישור יבוא ממשרד הבריאות (אגף ציוד רפואי- אמ"ר), עבור ציוד העומד בכל תנאים הבאים:

א. עמידה בכל התנאים שצוינו בסעיף 1 לעיל.

ב. הציוד הרפואי צריך להיות בעל אחד מהאישורים הרגולטוריים הבאים:

   • FDA, CE (בצירוף תקן איכות של היצרן 13485 ISO + DOC)
   • TGA, Health Canada
   • ציוד רפואי בסיכון נמוך ביותר יכול להתקבל עם אישורי DOC החתום ע"י היצרן, בצירוף תקן איכות של היצרן 13485 ISO .

יש להגיש את הבקשה ליבוא התרומה במערכת מסלו"ל בצירוף המסמכים הבאים: אישורים הרגולטוריים, הצהרה חתומה (ראו בסעיף 1(ג) לעיל), מכתב הסבר על תכולת התרומה (בצירוף צילום הקטלוג), פירוט כמויות, הסבר למי מיועדת התרומה (פרטי מקבל התרומה), וחשבונית הכוללת פירוט כמויות ופרטי המכס.

לקריאת הנוהל של משרד הבריאות (אשר כולל את הציוד הרפואי שקיבל הקלות ביבוא) אנא לחצו כאן.

 • יבוא תרומות של תמרוקים– משרד הבריאות העניק הקלות גם ביבוא של תמרוקים שאינם מיועדים לשיווק מסחרי עד ליום 01.12.2023, בדמות פטור מהצגת אישור יבוא של משרד הבריאות. הפטור חל על יבוא של: (1) דוגמיות תמרוקים מכל סוג ו-(2) עד 1,000 יחידות מכל סוג תמרוק במשלוח מהמוצרים המפורטים במתווה, והכל בכפוף למילוי הצהרה, לפיה נדרש להצהיר, בין היתר, כי המוצרים משווקים במדינות האיחוד האירופי ,בריטניה, ארה"ב וקנדה, וכי המוצרים אינם מיועדים לשימוש בתינוקות, נשים בהריון או מניקות.

לקריאת המתווה של משרד הבריאות לחצו כאן. לקישור להורדת טופס ההצהרה לחצו כאן.

 • שחרור תרומות לחיילי צה"ל ולמפונים – בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם בנושא (לחצו כאן), יובהר כי לצורך שחרור תרומות לחיילי צה"ל נדרש למלא טופס הצהרה (לטופס בעברית אנא לחצו כאן, לטופס באנגלית אנא לחצו כאן).

 

 

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת מיסים והמחלקה המסחרית

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +