מרכז מדיה

הצעה לתיקוני חקיקה לפיתוח שוק הכסף

3 יולי 2023

רקע

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה להתייחסות הציבור הצעה למספר תיקוני חקיקה במטרה להגביר את הנגישות אל "שוק הכסף" ואת חשיפת הציבור אל מגוון המוצרים הקיימים בו (ובפרט – קרנות כספיות).

"שוק הכסף" הוא שוק ההיצע והביקוש לכסף החוקי במדינה, הכולל מוצרים נזילים קצרי טווח (עד שנה), בעלי סיכון אשראי נמוך, אשר משרתים, בשל מאפיינים אלו, את היציבות המוניטרית. בין היתר, כולל שוק הכסף מכשירי השקעה וחיסכון כדוגמת הקרנות הכספיות.

הפתרון המוצע

הרשות מבקשת לקדם מוצר השקעה חדש מסוג קרן כספית (מועדים קבועים), לה יהיו מאפיינים דומים למאפייני הבסיס של הפיקדונות הבנקאיים, לצד שמירה על היתרונות הגלומים בקרנות הכספיות. כמו כן, הרשות מבקשת להרחיב את ערוצי ההפצה של אותן קרנות כספיות, מתוך מטרה להנגיש אותן לכלל הציבור.

 

1. פיתוח מוצר השקעה חדש – קרנות כספיות מסוג "מועדים קבועים":

מוצע ליצור תשתית הסדרתית אשר תאפשר הצעת קרנות כספיות העונות בקירוב רב למאפייני הפיקדונות הבנקאיים:

  • תקופת יצירה ופדיון בקרן (מועדים קבועים) – הקרנות יהיו קרנות שניתן להציע ולפדות את יחידותיהן במועדים קבועים.
  • סוג הנכסים בהם הקרנות הכספיות (מועדים קבועים) יוכלו להשקיע יהיו נכסים סולידיים מסוג הנכסים שניתן גם היום להחזיק במסגרת קרן כספית בנזילות יומית. כך, עיקר הנכסים הללו ייפדה קודם למועד הקבוע ומגבלות ההשקעה בהם יותאמו למשך המועד הקבוע. הפיקדונות והמזומנים המוחזקים בקרן יפוזרו בין הבנקים ולא ייצרו חשיפה ישירה לבנק בודד כפי שלמעשה מייצר הפיקדון.
  • הצגת תשואה צפויה ניתן יהיה להציג את התשואה הצפויה בקרנות הכספיות (מועדים קבועים), לאור כך שעיקר הנכסים המוחזקים בקרנות ייפדה קודם למועד הקבוע. אנו סבורים כי היכולת להציג תשואה צפויה מהווה חידוש משמעותי עבור מוצרים מסוג זה, ואף ייחודית ביחס למגוון מוצרי ההשקעה המפוקחים על ידי הרשות.
  • מנגנון גלגול אוטומטי – ברירת המחדל בקרן כספית (מועדים קבועים) תהיה מנגנון גלגול אוטומטי, כך שכספי משקיעים שאינם מבקשים לפדות יחידות במועד הקבוע, יושקעו מחדש במועד זה.

 

2. הרחבת אפשרות ייעוץ ההשקעות ביחס לקרנות הכספיות:

במסגרת תיקוני החקיקה, מוצע לקבוע כי ייעוץ השקעות ביחס לקרנות הכספיות מסוג "מועדים קבועים", בעלות טווח פדיון של עד שנה, יוכל להיעשות לא רק על ידי בעל רישיון מכוח חוק הייעוץ, אלא גם בידי רשימה סגורה של גורמים נוספים (המפוקחים על ידי הרשות) ובכפוף להוראות שתקבע הרשות. הוראות כאמור עשויות להינתן, בין היתר, ביחס לחובות הגילוי, לצמצום ניגודי עניינים ולנושאים נוספים.

 

3. עדכון מגבלות התגמול המופיעות בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, והרחבתן גם למפיצים בקשר עם הפצת קרנות כספיות (מועדים קבועים):

מוצע כי במסגרת תיקוני החקיקה המוצעים, יורחב מודל התגמול הקיים, כך שיתאפשר גם למפיצים להעביר תשלום או עמלות לעובדים או למי שמועסק על ידם. יצוין כי המדובר בעמלה לעובד ולא בעמלת הפצה, הניתנת בהתאם להוראות סעיף 82 לחוק השקעות משותפות בנאמנות.

אין חולק כי ישנם יתרונות רבים הגלומים בתיקוני החקיקה, כאשר העיקריים שבהם, לטעמנו, הוא הרחבת ההיצע ביחס להשקעות הציבור וחשיפתו למוצרי השקעה חדשים, וכן יצירת מרחב פעולה גדול יותר עבור גופים פיננסים אשר עתידים להציע קרנות כספיות (מועדים קבועים), ואף לייעץ אודותן, ללא דרישות רישוי נוספות.

ואולם, אנו סבורים כי התיקונים המוצעים עלולים להיתקל בקשיים פרטניים, ויש לתת על כך את הדעת. כך למשל, קבלת הצעת הרשות במלואה עלולה לגרוע מהעיסוקים המותרים הניתנים כיום באופן בלעדי על ידי בעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ.

 

להצעת תיקוני החקיקה לחצו כאן.

 

יחידת רגולציית ניירות ערך ושוקי הון מלווה, בין היתר, חברות בעלות רישיון מכוח חוק הייעוץ וכן גופים המבקשים לפעול בכפוף לפטורים המופיעים בחוק זה. עקב השינויים המוצעים במסגרת תיקוני החקיקה האמורים, אנו נרכז הערות ציבור עבור לקוחותינו. 

הערות ציבור ניתן להגיש לרשות עד ליום 28 ביולי 2023.

חפשו לפי +