מרכז מדיה

העליון: רווחים צבורים של חברה זרה טעונים מס בעת מכירה

4 פברואר 2020

בית המשפט העליון קבע, כי חברה תושבת ישראל לצרכי מס, תחוב בתשלום מס על חלקה ברווחים הצבורים של חברה זרה במכירת מניותיה.
בית המשפט העליון פסק כי דלק הונגריה בע"מ לא הייתה רשאית להפחית חלק מהסכומים שקיבלה בגין מכירת החזקותיה בחברה בת זרה (דלק ארה"ב), בחישוב רווחי ההון לצורכי מס. זאת, על אף הטענה כי מדובר ברווחים ראויים לחלוקה.

דלק הונגריה היא חברה זרה תושבת ישראל לצרכי מס. נכסה העיקרי היה החזקה ברוב הון המניות של חברת דלק ארה"ב, חברה אמריקאית אשר הונפקה בבורסה לניירות ערך בניו יורק. בשנים 2012–2013, מכרה דלק הונגריה חלק מהחזקותיה בדלק ארה"ב בתמורה לסכום כולל של כ-2.5 מיליארד ש"ח. בהתאם לסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה, החל בעת מכירת מניות חברה כאשר ישנם "רווחים ראויים לחלוקה" אשר לא חולקו כדיבידנד, הפחיתה דלק הונגריה סך כולל של כ-370 מיליון ש"ח, בנימוק שמדובר בחלקה היחסי ברווחים הראויים לחלוקה של דלק ארה"ב. לשיטת רשות המסים, הסעיף לא חל כאשר החברה הנמכרת היא חברה זרה.

בית המשפט העליון קיבל את עמדת רשות המיסים וקבע כי סעיף 94ב לפקודה אינו חל כאשר נמכרות מניותיה של חברה זרה שהכנסותיה לא התקבלו בישראל ולא חויבו במס בישראל.
לפסק הדין המלא לחצו כאן.


חפשו לפי +