הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הממשלה אישרה מנגנון מיסוי פליטות גזי חממה ומזהמים מקומיים

מרכז מדיה

הממשלה אישרה מנגנון מיסוי פליטות גזי חממה ומזהמים מקומיים

18 ינואר 2024

לקוחות וידידים יקרים,

1. ברצוננו לעדכנכם כי ביום 15.1.2024, אושר על ידי הממשלה תקציב המדינה לשנת 2024, על בסיס הצעת מחליטים הכוללת שורה של נושאים בכל התחומים (להלן: החלטת הממשלה). במסגרת החלטה זו אושרה הצעה לתמחור פליטות מזהמים מקומיים וגזי חממה (בעמ' 4-3 להחלטת הממשלה) אשר עתידה לבוא לידי ביטוי באמצעות תיקון צו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004, החל על יצרני הדלק, וצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 החל בהתאמה על יבואני דלק (להלן: צווי הבלו).

להחלטת הממשלה (הצעת המחליטים אשר אושרה על ידי הממשלה) מיום 15.1.2024 >> לחצו כאן

2. לפי החלטת הממשלה, צווי הבלו מיישמים עלייה בשיעורי הבלו ומס הקנייה במתווה מדורג החל משנת 2025 עד לתחילת שנת 2030, המועד בו שיעורי המס האמורים יפנימו באופן מלא את העלות החיצונית הנובעת מצריכתם של הדלקים.

3. נזכיר כי נושא הטלת מס גזי חממה על יצור דלקים באמצעות תיקון צווי הבלו כבר נידון לפני כשנתיים (להלן: טיוטות קודמות), וכפי שעדכנו בספטמבר 2021, בטיוטות הקודמות, כוונת משרד האוצר הייתה לגלם אך ורק את העלות החיצונית של פליטות גזי החממה בשיעור מדורג לשנים 2023 עד 2028. ואולם, בניגוד לטיוטת הקודמות, החלטת הממשלה החדשה מבקשת לגלם בצווי הבלו, בנוסף לעלות החיצונית של פליטות הפחמן, גם את העלות החיצונית של מזהמים מקומיים. המשמעות היא ששיעורי המס שעתידים להגבות ביחס לכל סוג דלק, גבוהים ביחס לשיעורים שהוצעו לפני כשנתיים.

4. להלן נביא את שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה (בש"ח לטון) לגבי כל אחד מסוגי הדלק, כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה:

סוג הדלק/שנה

2025 2026 2027 2028 2029 2030

גז טבעי

33 54 80 114 149 192

גפ"ם

176 239 318 423 527 658

מזוט 0.5%

92 204 344 531 717

951

מזוט 1% 1168 1281 1421 1607 1794

2028

פחם 147 195 255 335 415

515

פטקוק 110 198 307 454 600

783

 

5. יצוין כי החלטת הממשלה קובעת כי שיעורי המס שלעיל יפורסמו באתר רשות המיסים כמס פחמן ישיר. נראה כי מטרת סעיף זה היא לסייע לתעשייה הישראלית להציג הוכחת תשלום מס פחמן במדינת המקור (ישראל), בכדי להפחית או להימנע מתשלום מס פחמן במסגרת יצוא סחורות לאירופה הכפופות לרגולציית ה-CBAM (מס הגבולות האירופאי).

6. כעולה מהחלטת הממשלה, המיסים שייגבו עתידים להגדיל את הכנסות המדינה והם לא ינותבו באופן ישיר לתמריצים להפחתת פליטות ופיתוח טכנולוגיות חדשות או להגנה על התעשייה המקומית. עם זאת, כצעדים משלימים, הובאו בהחלטת הממשלה מספר הצהרות נוספות, אשר יישומן עתיד לסייע להשגת אותן מטרות:

  • בתוך 6 חודשים מהחלטת הממשלה, ייקבע מתווה לקביעת נוהל של תמיכה תקציבית במפעלים צורכי דלקים. אם לא תפורסם התוכנית, עליית המס תעוכב בשנה.
  • לפי האמור בהחלטת הממשלה, המתווה המוצע דומה לפטורים שיצרנים אירופיים זכאים להם במסגרת מנגנון ה-EU ETS (מנגנון סחר בפליטות אירופאי), תוך שמירה על תמריצים להתייעלות, ובשים לב למאפייני השוק הישראלי ומבנה המס המוצע.
  • עקרונות ההתאמה לשוק הישראלי מפורטים בהחלטה וכוללים, בין היתר: תמיכה במפעלים החשופים לתחרות עם מפעלים במדינות ללא מס פחמן, אופן חישוב יעדי הפליטות לתמיכה במפעלים קיימים או חדשים (סעיף 2(א)).
  • יקבע נוהל לסיוע להתייעלות הנדרשת להסתגלות למס האמור, בהיקף של עד 450 מיליון שקלים בין השנים 2027-2024 (סעיף 2(ב)).
  • תיושם תכנית להאצת פריסת רשת הגז הטבעי על ידי רשות הגז הטבעי (סעיף 2(ג)).
  • תקציב מקרן הניקיון יוקצה לתמיכה בהסבת דלקים (סעיף 3).

 

7. לצורך הפגת החשש שהמס האמור יביא לעלייה במחירי החשמל, נקבע כי אם בכל שנה עד לתום שנת 2029 יעלה מחיר החשמל הממוצע לצרכן ביתי בגין שינוי במדדים, יושהה או יצומצם המס על גז טבעי לשנה אחת, באופן שימנע עלייה של מחירי החשמל מעבר לשיעורי העלייה במדד המחירים לצרכן (סעיף 4).

8. התפתחויות טכנולוגיות שיאפשרו הפחתה בפליטות גזי החממה הנפלטים משימוש בדלקים האמורים יבחנו בעתיד על ידי משרדי הממשלה הרלבנטיים (סעיף 7).

9. סוגייה נוספת אשר אושרה בהחלטת הממשלה היא להורות לשר האוצר להפיץ תזכירי חקיקה אשר יביאו להטלת מס נסועה על רכבים חשמליים, אך גם הפחתת מס קנייה (עמ' 7-5 להחלטת הממשלה).

 

אנו לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים

האמור לעיל נועד להציג את עיקרי הדברים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 

חפשו לפי +