הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

המלצות הרשות להגנת הפרטיות בעניין עריכת חקירות אפידמיולוגיות

מרכז מדיה

המלצות הרשות להגנת הפרטיות בעניין עריכת חקירות אפידמיולוגיות

2 דצמבר 2020

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום 30.11.2020 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות ("הרשות") מסמך הכולל דגשים והמלצות להגנה על פרטיות הציבור במסגרת עריכת חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשרת ההדבקה של נגיף הקורונה ("החקירות" ו-"המסמך" בהתאמה). על פי עמדת הרשות, מעצם טבען ותכליתן של החקירות, נאסף ומועבר במסגרתן מידע אישי ורגיש אודות המתוחקרים, אשר עלול לזלוג או להיות מוצלב עם פרטי מידע אחרים, כך שפרטיותם של מתוחקרים ואנשים שעמם הם היו בקשר עלולה להיפגע. לכן, על הגורמים העורכים חקירות (משרד הבריאות או גורם מסייע למשרד הבריאות הפועלים שניהם מכוח הוראות הדין או גורמים העורכים חקירות באופן עצמאי ושלא מכוח סמכות הקבועה בדין, כדוגמת מעסיקים בחברות פרטיות או ציבוריות, העורכים חקירות מכוח סמכותם לפעול מול עובדיהם לשם שמירת הרציפות התפקודית של הארגון ("מתשאלים")), נדרשים להיות מודעים לכללים ולהמלצות להגנה על פרטיות הרלבנטיים לפעילותם, על מנת למזער ככל האפשר את הפגיעה בפרטיות.

המסמך קובע את ההמלצות העיקריות הבאות לגבי מתשאלים (כלומר, גופים הפועלים שלא מכוח הוראות הדין):

 

 • הכשרה ומערך פיקוח

  על הארגונים שהחקירה נערכת במסגרתם לפעול להכשרת המתשאלים, לרבות בענייני הגנה על הפרטיות, ומומלץ כי אותם ארגונים יעמידו מערך לפיקוח על התנהלות המתשאלים, לרבות לעניין שמירה על המידע והגנה על פרטיות המתוחקרים.

 

 • חובת מסירת מידע במסגרת חקירה

  למתשאל (בניגוד לחוקר שהינו עובד משרד הבריאות) אין סמכות לחייב את המתוחקר למסור מידע אישי, ומסירת המידע האישי יכולה להיעשות אך ורק בהסכמת המתוחקר. המתשאל נדרש ליידע את המתוחקר בתחילת החקירה שאין המדובר בחקירה מטעם משרד הבריאות וכי המתוחקר אינו מחויב להשתתף בחקירה, וכן לפרט בפניו את כל המידע הרלבנטי שעל בסיסו יוכל לקבל החלטה האם להשתתף בחקירה או לא (מטרות עריכת החקירה, למי יימסר המידע ומטרות המסירה). בנסיבות בהן החקירה נערכת לעובדים במקום העבודה על ידי גורם מטעם המעסיק, נדרשת הקפדה יתרה על כך שההסכמה תינתן מדעת ומתוך רצון חופשי, ללא חשש מצדו של המתוחקר כי סירוב יפגע בו, ומומלץ שההסכמה תיעשה בכתב.

 

 • איסוף ושימוש במידע

  חל איסור על איסוף מידע שאינו רלוונטי למטרת איתור מגעים של חולי נגיף הקורונה וקטיעת שרשרת ההדבקה. לכן, המתשאלים נדרשים להימנע מלשאול מתוחקרים שאלות שאינן קשורות או רלוונטיות למטרה זו. כמו כן, אין לעשות שימוש במידע הנאסף במסגרת החקירות אלא למטרה שלשמה הוא נאסף, קרי על מנת לסייע באיתור מקום או זמן בו שהה חולה מאומת ובאיתור מי שבא במגע קרוב עם החולה לשם צמצום התפשטות הנגיף. חשוב לציין כי מידע שנשאל ונאסף במסגרת חקירה במקום העבודה צריך להיות אך ורק ביחס למגעים של המתוחקר עם עובדים אחרים באותו ארגון, ואין לשאול או לאסוף מידע בנוגע למפגשים ולמגעים של העובד עם אנשים חיצוניים לארגון.

 

 • שיתוף מידע מאפליקציית 'המגן' או טכנולוגיות אחרות במסגרת חקירה

  אין לחייב מתוחקר לשתף מידע מאפליקציית המגן או מהיסטוריית המיקומים באפליקציות נוספות המותקנות במכשירו הנייד של המתוחקר, אלא בהסכמתו. כמו כן, מומלץ כי מעסיקים ישתמשו בחומרים שצולמו במצלמות מעקב המותקנות במרחבים הציבוריים שבשטח מקום העבודה באופן מידתי וסביר, במשורה ורק במצבים בהם שימוש כזה מחויב לצורך שמירת הרציפות התפקודית של הארגון. בנוסף, ככל שנעשה שימוש במצלמות כאמור, יש ליידע את ציבור העובדים מראש כי המצלמות תשמשנה גם למטרה זו.בנוסף, אין להשתמש באמצעים ובכלים טכנולוגיים המוענקים לעובדים על-ידי מעסיקים העשויים לחשוף מידע אישי של המתוחקר (כגון היומן האלקטרוני או חשבון המייל של המתוחקר או איסוף מידע בדבר מיקום העובד מתוך מכשיר הטלפון שברשותו ושבבעלות המעסיק), אלא אם השימוש באמצעי הטכנולוגי נעשה במהלך החקירה ובידי המתוחקר עצמו.

 

 • פרסום והעברת המידע הנאסף במסגרת החקירות

  אדם אשר נחשף למידע על אודות אדם אחר כתוצאה מפעילותו במערך של חקירות ישמרנו בסוד ולא יגלה את האמור בו לאדם אחר, אלא לצורך מטרה של איתור מגעים של חולי נגיף הקורונה וקטיעת שרשרת ההדבקה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. יש להקפיד על התנהלות מכבדת השומרת על פרטיות המתוחקרים. כמו כן, יש להימנע מחשיפת מידע על אודות המתוחקרים בעת שיחות עם מתוחקרים אחרים או חוקרים עמיתים. כמו כן, יש להימנע מפרסום ברבים של מידע שמקורו בחקירות, ובמיוחד מידע מזוהה או כזה העלול להביא לזיהויו של אדם (בהתאם, בהודעה לאדם כי נמצא שהיה במגע קרוב עם חולה במועד מסוים אין לכלול פרטים מזהים על אודות החולה המאומת, אלא אם נתן הסכמתו לכך). בכל הנוגע להעברת מידע לצורך איתור מגעים – יש לוודא ולהקפיד כי העברת המידע תיעשה רק לגורמים מאושרים, וזאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות והוראות הדין.ככל שההעברה נעשית באופן מקוון – יש לוודא שההעברה נעשית באמצעים המקובלים ותוך שימוש במערכות מאובטחות ומוצפנות להעברת מידע. אין להשתמש בחשבונות דואר אלקטרוני פרטיים וחינמיים (כדוגמת חשבון ג'ימייל) או בתוכנות למסרים מידיים (כדוגמת WhatsApp) להעברת מידע על אודות מתוחקרים או אנשים אחרים, אשר מקורו בחקירות.

 

 • שמירת מידע ואבטחתו

  יש לעמוד בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 לגבי מידע הנאסף במסגרת החקירות. נציין כי על פי המסמך מאגר מידע שנשמר בו מידע שמקורו בחקירות אפידמיולוגיות הינו מאגר מידע ברמת אבטחה בינונית לפחות, ואנו בוחנים עמדה זו של הרשות מולה.

 

 • מחיקת המידע

  ככל שנאסף מידע שאינו רלוונטי למטרה של איתור מגעים של חולי קורונה, מומלץ למחוק מידע זה בהקדם האפשרי. כמו כן, מומלץ כי מידע שנאסף במסגרת החקירות יימחק ממאגרי המידע עם סיום השימוש בו, למעט בנסיבות בהן ניתן להצביע על תכלית ראויה להמשך שמירתו. ככל שקיים צורך בהמשך שמירת המידע, מומלץ לבחון האם ניתן לשמור את המידע או לפחות חלקו באופן אנונימי, ולקבוע פרקי זמן קבועים ומינימליים לבחינה חוזרת (מומלץ כל 7 ימים) של הצורך בהמשך שמירתו. ככל שהחקירה או חלקה תועדו על גבי דפי נייר או הודפסו פלטי דוחות, צוינו נקודות על גבי מפות מודפסות או צולמו דפי נייר שסיפק המתוחקר- יש להשמיד כל אלה בתום התחקור.

 

 • זכויות לעיון במידע ולתיקונו

  בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 עומדת למתוחקרים הזכות לעיין במידע אודותיהם שנאסף במסגרת החקירות ונשמר במאגרי מידע, וכן הזכות לתקנו ככל שמדובר, לדעתם, במידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. זכויות אלו אמורות לעמוד גם לאנשים אחרים (שאינם מתוחקרים), שמידע אודותיהם נאסף ונשמר במאגרי מידע כתוצאה מהחקירות.

 

לקריאת המסמך בנוסחו המלא >> לחצו כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

 

בברכה,

הרצוג פוקס ונאמן

 

נורית דגן | שותפה
המחלקה המסחרית

dagan@herzoglaw.co.il 

 

אוהד אלקסלסי | שותף
המחלקה המסחרית

elkeslassyo@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +