מרכז מדיה

הטבות מס חדשות לעידוד תעשיית ההיי-טק

27 יולי 2023

לקוחות, עמיתים וחברים יקרים,

רקע – החוק החדש, מטרתו וההטבות המוצעות בו

ביום 25.7.2023 עבר בקריאה שלישית בכנסת חוק המעניק הטבות מס משמעותיות לעידוד תעשיית ההיי-טק. מטרת החוק היא לחזק את תעשיית ההיי-טק הישראלית באמצעות הענקת הטבות מס שונות לחברות היי-טק ישראליות ולמשקיעים בהן. החוק מבוסס על תזכיר חקיקה שפורסם בשלהי שנת 2021 (ראו עדכון לקוחות שלנו כאן).

החוק מציע מספר הטבות שונות:

  • זיכוי למשקיע יחיד (או קבוצת יחידים) בגין השקעה במניות חברת היי-טק.
  • פטור למשקיע יחיד ממס רווח הון הנובע ממכירת מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, כאשר בסמוך למכירה היחיד השקיע במניות חברת היי-טק אחרת (שחלוף).
  • הכרה בהשקעה של חברה ישראלית במניות חברת היי-טק כהוצאה לצרכי מס על פני חמש שנים.
  • פטור ממס בגין ריבית שמשולמת על ידי חברת היי-טק לגוף פיננסי זר.
  • הארכת תוקף הוראת השעה המתירה בנסיבות מסוימות להכיר בהפסד בגין השקעה בחברות היי-טק נסחרות, והקלה בתנאים לקבלת ההטבות מכוחה.

כל אחת מההטבות כפופה לכללי זכאות ותנאים מפורטים. בחוזר זה נסקור את עיקרי הדברים, ונשמח להעמיק ולפרט ככל שהדבר רלוונטי.

 

תחולת החוק

החוק נחקק כהוראת שעה אשר תוקפה מיום פרסום החוק עד 31.12.2026. בדיון בכנסת נאמר כי ככל שהחוק ישיג את מטרותיו, תוקפו צפוי להיות מוארך בתום תקופה זו.

הטבה ראשונה: זיכוי למשקיע יחיד (או קבוצת יחידים) בגין השקעה במניות חברת היי-טק

הטבה זו מוצעת למשקיע יחיד (או מספר יחידים שהתאגדו יחד באמצעות חברות או שותפויות מסוימות), המשקיע בחברה מזכה. חברה מזכה לעניין זה היא חברה בשלב ה-Seed שעומדת בתנאים מסוימים, לרבות שליטה וניהול מישראל, סכום גיוס מקסימלי של 12 מיליון ₪, סך הכנסה וסך השקעה שלא עברו תקרות מסוימות ושיעור הוצאות מו"פ מינימלי מתוך הכנסות החברה והוצאותיה. כמו כן, החברה צריכה להיות הבעלים של הידע הבלתי המוחשי המפותח על-ידה.

במסגרת ההטבה, המשקיע יהיה זכאי לזיכוי מס בגובה של עד 33% (בהתאם לשיעור מס רווח ההון שהיה מחויב בו אילו היה מוכר את המניות) מסכום השקעתו בחברה המזכה, כנגד חבות המס שלו. זיכוי ממס שלא נוצל בשנת המס של ההשקעה יועבר לשנים הבאות. סכום ההשקעה המקסימלי הזכאי להטבה, ביחס לסך השקעות משקיע בחברה בודדת, הוגבל ל-4 מיליון ₪ (בניכוי סכומים ששולמו למשקיע על ידי החברה והשקעות של קרובו של המשקיע שבגינן נדרשו הטבות לפי החוק).

יש לציין כי אם החברה לא תעמוד בתנאים מסוימים במשך "תקופת ההטבות" (תקופה שתחילתה בתחילת שנת המס שבה חל מועד ההשקעה לפי החוק וסופה שלוש שנים אחרי מועד זה), זיכוי המס יבוטל רטרואקטיבית והמשקיע יידרש לשלם את חבות המס הנגזרת מכך. במקרים מסוימים, רשות המסים תהא רשאית לדרוש את תשלום חבות המס של המשקיע גם מהחברה, ובלבד שלא תגבה את סכום המס הן מהחברה והן מהמשקיע.

חשוב להדגיש כי במועד מכירת מניות החברה על ידי המשקיע, סכום ההשקעה שבגינו קיבל המשקיע זיכוי ממס, יופחת מהמחיר המקורי של המניות הנמכרות, באופן שיגדיל את רווח ההון של המשקיע כתוצאה מהמכירה.

הטבה שניה: פטור למשקיע יחיד ממס רווח הון הנובע ממכירת מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, כאשר בסמוך למכירה היחיד השקיע במניות חברת היי-טק אחרת (שחלוף)

הטבה זו מוצעת למשקיע יחיד בלבד (כלומר, לא תינתן לקבוצת משקיעים מאוגדת), המוכר מניות של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, בסמוך להשקעה שעשה בחברה בשלב ה-Seed העומדת בתנאים מסוימים (הדומים לתנאים שצוינו מעלה ביחס לחברה מזכה, אך מקלים יותר). על מנת להיות זכאי להטבה, על המשקיע לבצע את ההשקעה הנוספת בתקופה שתחילתה ארבעה חודשים לפני מכירת המניות וסופה שנה לאחר המכירה, ולהחזיק במניות לתקופה משמעותית (שישה חודשים ממועד ההשקעה כהגדרתו בחוק או שלוש שנים לאחר מועד ההשקעה, ככל שהמכירה היא לקרוב).

במסגרת ההטבה, יכול המשקיע לבצע "שחלוף השקעה", כלומר לדחות את מועד אירוע המס ואת חבות המס בגין רווח ההון כתוצאה ממכירת המניות, עד המועד שבו ימכור את המניות שקיבל במסגרת ההשקעה שביצע בסמוך למכירה. סכום רווח ההון שהמשקיע רשאי לדחות מוגבל לגובה התשלום ששילם במזומן במסגרת ההשקעה, אך לא יותר מ-5.5 מיליון ₪ (בניכוי סכומים שקיבל המשקיע מהחברה או השקעות אחרות של המשקיע או קרובו באותה החברה אשר בגינן דרש הטבות מכוח החוק החדש).

חשוב להדגיש כי לא ניתן לדרוש גם את ההטבה הראשונה וגם את ההטבה השניה בגין אותה ההשקעה, אלא יש לבחור (בחירה בלתי-חוזרת) איזו הטבה משתי ההטבות האלו לנצל.

הטבה שלישית: הכרה בהשקעה של חברה ישראלית במניות חברת היי-טק כהוצאה לצרכי מס על פני חמש שנים

להבדיל משתי ההטבות הראשונות, הטבה זו אינה מוצעת ליחידים אלא לחברות ישראליות הזכאיות להטבות מס כמפעל טכנולוגי מועדף, אשר רוכשות לפחות 80% מאמצעי השליטה בחברות הייטק. חברת היעד יכולה להיות ישראלית או זרה, בשלב ה-Seed או בשלה יותר, בכפוף לעמידה בתנאים הספציפיים שנקבעו ביחס לכל סוג של חברה.

חשוב לציין כי במקרה של רכישת חברה זרה התנאים לקבלת ההטבה מחמירים באופן משמעותי מאשר ברכישת חברה ישראלית וכוללים, בין היתר, דרישה להעברת כל הפעילות והנכסים של החברה הנרכשת לבעלות החברה הרוכשת, סכום רכישה מינימלי של 20 מיליון דולר וקבלת אישור של רשות החדשנות לכך שהרכישה צפויה לשמש לקידום או פיתוח המפעל הטכנולוגי של החברה הרוכשת שנמצא בישראל. בנוסף, במקרה של רכישת חברה זרה, החברה הרוכשת תהיה זכאית להטבה רק אם היו לה הכנסות טכנולוגיות בסך של 75 מיליון ₪ בממוצע לפחות בשלוש השנים שקדמו לרכישה, ואם היא לא צמצמה את היקף פעילותה בישראל בשנים שלאחר הרכישה.

במסגרת ההטבה, עלות הרכישה תותר לחברה הרוכשת כהוצאה, על פני תקופה של חמש שנים, כנגד הכנסתה הטכנולוגית.

סכום ההוצאה שדרשה החברה הרוכשת לנכות בהתאם להטבה יופחת מהמחיר המקורי שלה במניות החברה הנרכשת. כמו כן, החברה הרוכשת לא תהא רשאית להכיר כהוצאה בסכומים שתשלם לחברה הנרכשת בגין השימוש בידע או בנכסים שלה. עוד יצוין כי אי-עמידה בתנאי הזכאות עלולה לשלול את ההפחתה בחלק מהשנים, ובמקרים מסוימים אף לשלול רטרואקטיבית את הזכאות, באופן שיחייב את החברה הרוכשת להחזיר את ההטבה שקיבלה.

הטבה רביעית: פטור ממס בגין ריבית שמשולמת על ידי חברת היי-טק לגוף פיננסי זר

הטבה זו נועדה להקל על חברות ישראליות מבוססות המבקשות לקבל הלוואות משמעותיות מגופים פיננסיים זרים. זאת, בדרך של מתן פטור ממס לגופים הזרים על הריבית המשולמת על ידי חברה ישראלית בגין הלוואות כאמור. הפטור יחול על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה. בכך, מוצע למעשה להקטין את עלויות המימון של חברות ההיי-טק הישראליות הנושאות כיום בעלות גילום המס על הריבית של המלווים הזרים.

להטבה זכאיות חברות ישראליות בעלות מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית משמעותית (מעל 30 מיליון ₪ בשנת המס שקדמה לקבלת ההלוואה), והיא חלה על הלוואות מעל 10 מיליון דולר ארה"ב אשר נועדו למימון פעילותה השוטפת של החברה (לרבות רכישת חברות). גם הטבה זו כפופה לתנאי זכאות שונים (כגון היעדר צמצום היקף פעילות החברה הלווה בשנות ההלוואה) ואי-עמידה בהם תביא לחיוב רטרואקטיבי של החברה במס שלא שולם על ידי המלווה הזר.

הטבה חמישית: הארכת תוקף הוראת השעה המתירה בנסיבות מסוימות להכיר בהפסד בגין השקעה בחברות היי-טק נסחרות, והקלה בתנאים לקבלת ההטבות מכוחה

לבסוף, החוק מאריך את תוקפו של סעיף 92א לפקודת מס הכנסה, אשר נקבע כהוראת שעה בשנת 2016, עד ל-31.12.2028, ומקל חלק מהתנאים שנקבעו בו. סעיף 92א מאפשר הכרה בהשקעה במניות כהפסד במועד ההשקעה, במקרה של השקעה בחברות מחקר ופיתוח אשר מונפקות בבורסה.

יש לציין שכל אחת מההטבות שנסקרו לעיל כפופות למגוון תנאים ומגבלות שלא פורטו בעדכון זה.

החוק מציע הטבות משמעותיות לחברות היי-טק בשלבים שונים ולמשקיעים בהן. בהתאם, מומלץ לחברות ולמשקיעים להכניס את ההטבות שניתנו בחוק במסגרת השיקולים שלהם כאשר הם מבצעים תכנון אסטרטגי בנושאים שונים כגון מועד גיוס, מועד נטילת הלוואות, ומועד ביצוע עסקאות מיזוג ורכישה. מחלקת המיסים של משרדנו תשמח לסייע לכם בנושאים אלה.

 

מאיר לינזן | יו"ר

יו"ר המשרד וראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

גיא כץ | שותף

מחלקת מיסים

katzg@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

איהאב פרח (ד"ר) | שותף

מחלקת מיסים

farahe@herzoglaw.co.il

רונן אבנר | שותף

מחלקת מיסים

avnerr@herzoglaw.co.il

אמיר קופר | שותף

מחלקת מיסים

cooperam@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +