הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

דיני תחרות – שעת חירום

מרכז מדיה

דיני תחרות – שעת חירום

6 נובמבר 2023

בהמשך לעדכונים הקודמים, שפרסמנו בעניין הודעות רשות התחרות ("הרשות") על רקע המצב הביטחוני במדינה, להלן עדכונים נוספים:

 

א. טיוטת כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול בעת מצב מיוחד בעורף) (הוראת שעה – חרבות ברזל), תשפ"ד-2023

 • ביום 5 לנובמבר 2023, פורסמה להערות הציבור טיוטת כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול בעת מצב מיוחד בעורף) (הוראת שעה – חרבות ברזל), תשפ"ד-2023 ("הטיוטה").
 • על פי דברי ההסבר לטיוטה, המצב הבטחוני הקשה והאתגרים התפעוליים שהוא מציב לגורמים העסקיים בענף המזון, מחייבים גמישות בהשמת כוח האדם, ובכלל זה, כוח אדם שנועד לסידור מוצרי המזון ברשתות הקמעונאיות.
 • על מנת להקל על ההתנהלות בתחום ולהקל על הקשיים הלוגיסטיים, מבקשת הממונה על התחרות ("הממונה") לקבוע כללים זמניים שיחולו בשעת החירום בלבד, ויאזנו בין הצורך להבטיח אספקה סדירה של מוצרים לצרכנים הסופיים לבין מניעת חשש לפגיעה בתחרות.
 • כך, ספקים גדולים יהיו פטורים מהאיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-7(א)(2) לחוק המזון, לפיהם נאסר על ספק גדול לעסוק או להתערב בסידור מצרכים אצל קמעונאי גדול הנכלל ברשימה ועל קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה הנוגע לסידור מצרכים בחנותו, ובלבד שסידור המצרכים של בחנות של הקמעונאי הגדול ייעשה לפי פלנוגרמה כתובה ומפורטת לשטחי המדף, כזו שקובעת את סידור שטחי המכירה בחנות באופן מדויק.
 • הסדר מקל זה יחול במשך חודשיים, או עד שבעה ימים לאחר שיפקע תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 ביום 7 לאוקטובר 2023, לפי המוקדם. נזכיר כי לפי הודעתה הקודם של הממונה, סעיפים 7(א)(1) ו-7(א)(2) לחוק המזון לא ייאכפו בכל מקרה בשעת החירום.
 • ניתן להעביר הערות לטיוטה עד ליום 9 בנובמבר 2023.

 

ב. חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), תשפ"ד-2023

 • ביום 5 לנובמבר 2023, פרסמה הרשות הודעה בעניין מועדים, וזאת בשים לב לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), תשפ"ד-2023 ("החוק"), שאישרה הכנסת, על רקע מצב החירום.

הרשות מבהירה כך:

   • פטורים – כל פטור מאישור הסדר כובל שניתן לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988, וצפוי לפקוע בתקופה שבין 7 לאוקטובר 2023 לבין 7 לינואר 2024 ("התקופה הקובעת") מוארך בשלושה חודשים.
   • מיזוגים – מיזוג שהמועד האחרון להשלמתו, על פי אישור המיזוג המקורי, אמור לחול בתקופה הקובעת, מוארך בשלושה חודשים (כלומר, התקופה להשלמת המיזוג תוארך משנה, לשנה ושלושה חודשים).
   • אישורים להקמת תחנות דלק – כל אישור להקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק לפי סעיף 4(ה) לחוק משק הדלק (קידום התחרות), תשנ"ד-1994, אשר פוקע בתקופה הקובעת, מוארך אוטומטית בשלושה חודשים.
   • עיצומים כספיים– המועדים המפורטים בחקיקה במסגרת הליך להטלת עיצומים כספיים, נדחים בשלושה חודשים.
 • החוק מסמכיך את הרשות להחליט אחרת בעניינים פרטניים, כל עוד היא מודיעה על כך מראש בהודעה מנומקת.

 

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

מחלקת תחרות והגבלים עסקיים

הרצוג פוקס נאמן

טליה סולומון | שותפה

ראש מחלקת דיני תחרות והגבלים עסקיים

solomont@herzoglaw.co.il

יקטרינה ירמצ'וק | עו"ד

מחלקת דיני תחרות והגבלים עסקיים

yaremchuke@herzoglaw.co.il

 

 

 

 

 

חפשו לפי +