הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016–פורסמו טיוטות בעניין תחולה טריטוריאלית

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016–פורסמו טיוטות בעניין תחולה טריטוריאלית

7 יוני 2017

לקוחות וידידים נכבדים,

ביום 28 במאי, 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטת עמדה משפטית בעניין תחולה טריטוריאלית וטיוטת תקנות פטור מרישוי מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("החוק"), אשר נכנס לתוקף בנוגע לפעילות של מתן אשראי ביום 1 ביוני 2017.

לנוכח נוסחן הרחב של ההגדרות בחוק, מטרת טיוטות העמדה המשפטית והתקנות היא להחריג מתחולת החוק גופים ופעילויות שהחוק, לפי תכליתו, לא אמור לחול עליהם.

משרדנו מלווה מספר רב של גופים הפועלים בתחום, ואנו מרכזים הערות לטיוטות אלה, אותן יש להגיש עד ליום 28 ביוני 2017.

 1. טיוטת עמדה משפטית של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: תחולה טריטוריאלית לעניין חובת רישוי למתן אשראי מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 מביאה את עמדתה המשפטית של הרשות לפיה:

 • לחוק יש תחולה טריטוריאלית והוא לא נועד לחול על פעילות של מתן אשראי המבוצעת מחוץ לישראל, אף אם האשראי ניתן לאזרחים ישראלים, וזאת לאור תכלית החוק אשר נועד להגן על ציבור הלווים בישראל, ולא להגן על לווים ומלווים במדינות אחרות, אשר יכול שנהנים מהגנות הדין החל באותה מדינה.
 • פעילות של עיסוק במתן אשראי תיחשב כמבוצעת כולה מחוץ לישראל, ולפיכך אינה מצריכה רישיון מכוח החוק, בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים:
 • מסמכי ההלוואות וההתקשרות של העוסק עם הלווה (למעט בטוחות) נכתבים בשפה זרה, נחתמים מחוץ לישראל וכפופים לדין זר;

  חשבונות הלווה המשמשים לקבלת האשראי מאת העוסק, הם חשבונות המתנהלים במוסדות שמחוץ לישראל;

 • לא מתקיימת בישראל כל פניה של העוסק ללקוחות חדשים;

 • לא מתקיימות בישראל פגישות של העוסק עם לקוחותיו.

לקריאת טיוטת העמדה המשפטית במלואה – לחצו כאן.

 1. במסגרת טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), התשע"ז-2017 מוצעים הפטורים הבאים:

 • פטור מחובת רישוי לעיסוק במתן אשראי לגופים בעלי רישיון תאגיד בנקאי במדינה זרה החברה בארגון ה-OECD שדורגה בדירוג חובA+  ומעלה או מדינה אחרת שאישר המפקח ובתנאים שאישר, שעיקר פעילותם באותה מדינה ושפעילותם אינה מחייבת רישוי לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

  פטור מחובת רישוי לעיסוק במתן שירות בנכס פיננסי לסוכני ביטוח ולנותני שירות עסקי (עורכי דין ורואי חשבון) אשר על פעילותם כבר חלה אסדרה מקיפה, לרבות חובות בקשר עם איסור הלבנת הון ומימון טרור.

 • פטור זמני, עד ה-1 בדצמבר 2017, מחובת רישוי לעיסוק במתן אשראי לקרנות השקעה אשר מקיימות את כל התנאים הבאים:

  שותפויות מוגבלות שהוקמו לתקופה קצובה;

 • עוסקות במתן אשראי לתאגידים שהכנסתם בשנה שקדמה למועד מתן האשראי עלתה על 100 מיליון ש"ח;

 • סך האשראי הניתן ללווה בודד הוא 10 מיליון ש"ח לפחות.

לקריאת טיוטת התקנות במלואה – לחצו כאן.

כאמור, אנו מרכזים הערות על הטיוטות להגשה לרשות שוק ההון ונשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה שתידרשנה.

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +