מרכז מדיה

עדכון לקוחות | הנחיות לאיסור מכירת פסולת אלקטרונית

24 יוני 2018

אנו מבקשים להביא לידיעתכם הנחיות שהפיץ לאחרונה המשרד להגנת הסביבה בקשר עם מכירה וסילוק של פסולת אלקטרונית המצטברת בעסק (למען הנוחות, נתייחס להלן במונחים "פסולת אלקטרונית" או "ציוד אלקטרוני" גם לסוללות ומצברים).

ההנחיות נועדו לסייע בפרשנות החובה הקבועה בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 לפנות פסולת אלקטרונית (שאינה משימוש בייתי) אך ורק דרך גוף מוכר, ולהבחין בין מסירת פסולת לבין מכירת ציוד שאינו פסולת. זאת על רקע שאלות רבות שהתעוררו מעסקים ומפעלים בהם הצטברו ציוד ופסולת, שהתקשו לקבוע האם הם מחויבים להעביר אותם לגוף מוכר או שהם מורשים למכור או להעביר אותם לגופים אחרים.

יודגש כי על פי החוק, מסירת פסולת אלקטרונית לגוף מוכר לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת, מעבר למימון פינוי הפסולת מחצרי העסק.

להלן עיקרי ההנחיות:

  • פסולת אשר מתוכננת לעבור טיפול או הכנה לשימוש חוזר (כגון פעולות ניקוי או תיקון)נדרשת להיות מועברת לגוף מוכר ונאסר למכור אותה.
  • ציוד אלקטרוני העומד בתנאים מצטברים הקבועים בהנחיות לא ייחשב כפסולת, וניתן יהיה למכור אותו. בין התנאים: הציוד שמיש באופן מלא לשימוש המקורי בו והוא כולל את כל החלקים החיוניים לתפקידו וכן את המעטפת החיצונית שלו.
  • על מוכר הציוד מוטלת החובה להוכיח כי וידא כי הציוד עמד בתנאים המפורטים בהנחיות.
  • חל איסור למכור את הציוד לגורמים הבאים: מרכז איסוף לפסולת אלקטרונית, מרכז הכנה לשימוש חוזר בפסולת אלקטרונית, מרכז מיון לפסולת אלקטרונית, מתקן טיפול בפסולת אלקטרונית, סוחר פסולת או סוחר מתכת.
  • המכירה תכלול מע"מ כדין ותתועד בספרי החשבונות של העסק.
  • המכירה תבוצע תוך הצהרת העסק כי לא מדובר בפסולת אלקטרונית והצהרת המוכרכי הציוד נרכש לשימוש בו ולא לצרכי מיחזור, פירוק, גריטה וכיו"ב.
  • אחסון ציוד בעסק ייעשה בנפרד מאחסון פסולת, במקום מקורה ומוגן. כל מוצר יתועד ויסומן באופן ברור, לרבות מק"ט; סוג פריט; שנת ייצור (אם זמינה) ובדיקות התפקוד של המוצר.

ההנחיות נועדו כאמור להקל באבחנה בין פסולת (אשר חובה להעבירה לגוף מוכר) ובין ציוד (שמותר למכרו). עם זאת, ההנחיות מטילות מספר הגבלות המקשות על מכירת הציוד, כגון חובות אחסון ותיעוד מורכבות. כמו כן, ההנחיות אינן עוסקות במקרה הנפוץ של תרומת ציוד (קרי, העברה ללא תמורה). נראה כי במקרים נקודתיים, עשויות להידרש עוד הבהרות מצד המשרד ביחס לפרשנות ויישום החוק וההנחיות.

חפשו לפי +