הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תזכיר חוק – ביטול הפטור מחובות דיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים והטלת חובות דיווח בדבר זהות הבעלים שביושר

מרכז מדיה

תזכיר חוק – ביטול הפטור מחובות דיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים והטלת חובות דיווח בדבר זהות הבעלים שביושר

25 פברואר 2024

לקוחות, חברים ועמיתים יקרים,

משרד האוצר פרסם ביום 21 בפברואר 2024, תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שמטרתו הגברת השקיפות בדיני המס ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים של חילופי מידע.

תזכיר החוק הינו תולדה של ביקורת שערך ארגון ה-OECD שמצאה כי מדינת ישראל אינה עומדת בסטנדרטים בינלאומיים של שקיפות וחילופי מידע. בהתאם, במידה ולא יתוקנו הליקויים, ישראל עשויה להיכנס, בין היתר, ל"רשימה השחורה" של האיחוד האירופי בנושא אי ציות אשר משמעותה הטלת סנקציות כלכליות רבות (כגון ניכוי מס בשיעור גבוה על העברות כספיות ממדינות האיחוד).

על מנת לתקן את הליקויים האמורים, מוצעים במסגרת התזכיר שני תיקונים עיקריים:

1.ביטול הפטור מחובת דיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל.

על פי החקיקה הקיימת, עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים (יחידים שהיו תושבי חוץ וחזרו לישראל לאחר יותר מעשר שנים) אינם מחויבים לדווח על הכנסותיהם ונכסיהם מחוץ לישראל. התזכיר מציע לצמצם את הפטור האמור בשלושה מקרים –

  • עולים חדשים ותושבים חוזרים יחויבו לדווח על הכנסותיהם ונכסיהם מחוץ לישראל, אף אם הם פטורים ממס. בשלב זה, לא ברור כיצד יבוצע הדיווח האמור, מה הקיפו ומה רמת הפירוט הנדרשת (שכן ההכנסות ממילא פטורות).
  • לפקיד השומה תינתן הסמכות לדרוש הגשת דו"ח מחברות זרות שמנוהלות ונשלטות על ידי עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים או מי מטעמם. חברות כאמור יידרשו להכין באופן שוטף, ואף לשמור, דוחו"ת מס לפי כללים חשבונאיים מקובלים בישראל.
  • ביטול הפטור מדיווח המוענק לנאמנויות שהיוצרים שלהן או הנהנים בהן הם עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים.

התזכיר מבהיר כי אין בתיקונים המוצעים בכדי לשנות את חבות המס או לבטל פטורים שונים ממס אשר ימשיכו להינתן לפי הדין הקיים.

מוצע כי התיקון יחול על מי שהפך לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק החל מיום 1 ביוני, 2025.

2.הטלות חובות דיווח בדבר זהות הבעלים שביושר של ישויות והסדרים משפטיים הפועלים בישראל.

התזכיר כולל שני תיקונים עיקריים בדבר דיווח על הבעלים שביושר –

  • דיווח במסגרת הדו"ח השנתי. במסגרת דו"ח המס השנתי המוגש על ידן, חברות ישראליות ידרשו לדווח על זהות בעלי השליטה בהן עד לרמת היחיד (הבעלים שביושר) ולפרט מהי תושבות המס של כל אחד מהם. המידע האמור יועבר לרשות המסים והוא לא יכלל במרשם פומבי.

לעניין זה, המונח "בעל שליטה" מוגדר, בהתאם לחוק לאיסור הלבנת הון,  התש"ס-2000. בקליפת האגוז הכוונה היא למי שביכולתו לכוון את פעילות התאגיד כמו גם מי שמחזיק לפחות ב- 25% מהזכויות בתאגיד.

  • חובות דיווח על נאמנים תושבי ישראל. נאמן תושב ישראל, אף אם אינו חייב בהגשת דו"ח (לדוגמא, הנאמנות הינה נאמנות תושבת חוץ), יידרש לדווח על זהות בעלי השליטה בנאמנות והתושבות של כל אחד מהם. לעניין זה, המונח בעלי שליטה, כולל את כל היוצרים, הנהנים, הנאמנים ומגני הנאמנות.

 

מחלקת המיסים שלנו פעילה בתהליך החקיקה ותשמח לתת ייעוץ ביחס לחובות הדיווח המוצעות בתזכיר ותחולתן על לקוחותינו באופן פרטני. אנו נעדכן בהמשך בהתקדמות הליכי החקיקה, בכדי להבטיח כי לציבור לקוחותינו ועמיתנו יש את כל המידע הדרוש להיערך בהתאם לשינויים הצפויים. 

בברכה,

מחלקת מיסים – הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +