מרכז מדיה

פרסום תזכיר חוק הסדרת עסקאות איגוח (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 להערות הציבור

1 אוגוסט 2023

לקוחות ועמיתים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי ביום 30 ביולי, 2023, פרסם משרד המשפטים להערות הציבור את תזכיר חוק הסדרת עסקאות איגוח (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 ("התזכיר"). ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 13 בספטמבר 2023.

בד בבד עם הפצת התזכיר פרסם משרד האוצר תזכיר לתיקון פקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 ובו הסדר המס שיחול על עסקאות איגוח ("ההצעה לתיקון הפקודה"). תזכירי חוק אלה כרוכים זה בזה ויחד יוצרים מנגנון לאסדרת עסקאות איגוח בישראל.

בדין הישראל הקיים אין הסדר משפטי המיוחד לעסקאות איגוח. היעדר ההסדרה בתחום (הן מיסויית והן משפטית-חשבונאית) מהווה חסם משמעותי המונע התפתחות שוק איגוח תקין בשל אי וודאות. מטרת הצעת החקיקה היא להקנות ודאות משפטית וכלכלית שנדרשים להבטחת פעילותו התקינה של שוק האשראי בישראל באמצעות עסקאות איגוח.

עסקת איגוח היא עסקה שבה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר הנובע מתיק אשראי או מחובות מכח דין. הנפקת תעודות ההתחייבות מתבצעת על ידי תאגיד ייעודי לביצוע האיגוח, אשר קיבל את הנכסים המגבים בהמחאה מאת תאגיד אחר תמורת הנפקת תעודות ההתחייבות. השימוש בתאגיד הייעודי נועד לאפשר השקעה שהסיכון הכרוך בה ממוקד לנכסים המגבים בלבד ללא הסיכון שכרוך בהשקעה כוללת ביזם. כלומר, שעסקת האיגוח תהיה נפרדת מהיזם מבחינה משפטית וכלכלית, ולא תהא כפופה לסיכוני חדלות הפירעון שלו.

בשל האמור, עסקאות איגוח הן מכשיר פיננסי חשוב בשוקי ההון בעולם, שכן הן חיוניות לפיתוח שוק האשראי החוץ-בנקאי, הן באמצעות גופים מוסדיים וחברות פיננסיות והן באמצעות חברות ריאליות שיוכלו לאגח נכסים ולגייס הון באופן בלתי-אמצעי בשוק ההון, במקום שימוש במערכת הבנקאית.

תזכיר החוק, אשר משקף בין היתר תובנות מהרגולציה האירופאית בנושא איגוח ומהתפתחויות ברגולציה הפיננסית בישראל, מבוסס על העקרונות שנדונו בדוח הצוות לקידום האיגוח בישראל אשר פורסם בחודש נובמבר 2015, וכן על דיונים שהתקיימו בשנים לאחריו בין רשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות שוק ההון, משרד האוצר, רשות המיסים ומשרד המשפטים.

התזכיר כולל ארבעה עיקרים:

  • הסדרת עסקת איגוח ותוצאותיה המשפטיות – על מנת ליצור ודאות מספקת באשר לתוצאותיה המשפטיות של עסקת איגוח מוצע לקבוע מפורשות בחוק שעסקת איגוח אשר עומדת בתנאים המנויים בתזכיר, תסווג כעסקת מכר אמיתית (True Sale).
  • הסדרת ההצעה לציבור של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד הייעודי לפי חוק ניירות ערך – מוצע לתקן את חוק ניירות ערך ולהסדיר את אופן ההצעה לציבור של תעודות ההתחייבות שינפיק התאגיד הייעודי. צפוי כי הוודאות המשפטית שתיווצר כתוצאה מחוק האיגוח תקדם שימוש בעסקאות כאמור, כבסיס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף שהרשות תתיר את פרסומו, וכך גם יתחזקו הפיקוח והבקרה על פעילות האיגוח.
  • מתן אפשרות לתאגיד הייעודי להנפיק תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחת – מוצע לתקן את חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, על מנת לאפשר לתאגיד הייעודי – שאינו תאגיד בנקאי – להנפיק אגרות חוב לציבור ללא הגבלה ולרכוש תיק אשראי גם מתאגיד שאינו תאגיד בנקאי.
  • הסדרת היבטי המס של עסקאות האיגוח – בד בבד עם הפצת התזכיר וכחלק מיישום מסקנות הצוות הבין-משרדי כאמור לעיל, מופצת ההצעה לתיקון הפקודה, ובה הסדר המס שיחול על עסקאות איגוח.

תחילה והוראות מעבר:

מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק מיום תחילתן של תקנות המותקנות על ידי שר האוצר לפי סעיף 8(ג) לחוק, או במועד קביעתן של אגרות שישולמו לרשות ניירות ערך לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, לפי המאוחר מביניהם ("יום התחילה").

הוראות החוק יחולו לגבי עסקאות איגוח שנכרתו לאחר יום התחילה, אף אם עסקאות היסוד שהזכויות לפיהן הומחו במסגרת עסקאות אלה נחתמו לפני יום התחילה.

הערות הציבור לתזכיר ולהצעה לתיקון הפקודה יתקבלו עד ליום 13 בספטמבר, 2023, כך שתזכירים אלו עדיין כפופים לשינויים וכן להליכי חקיקה בכנסת.

לתזכיר חוק האיגוח >> לחצו כאן.

לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  >> לחצו כאן.

משרדנו מברך על יוזמת החקיקה ורואה חשיבות רבה בקידום עסקאות איגוח. צוות משולב של מחלקת ניירות ערך, מחלקת בנקאות ומימון ומחלקת המיסים של משרדנו בוחן את התזכיר וכן את ההצעה לתיקון הפקודה. אנו מרכזים הערות לשני תזכירי החוק ונשמח לכלול את תגובותיכם והתייחסותכם. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות לצורך העברתן למשרד המשפטים ומשרד האוצר. כמו כן, נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות ובבחינת השלכות החקיקה על פעילותכם.

מחלקת חברות וניירות ערך, מחלקת בנקאות ומימון ומחלקת מיסים

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +