מרכז מדיה

עדכון לקוחות | ​טופס "תצהיר יצואן"

7 אוגוסט 2016

ברצוננו לעדכנכם כי רשות המיסים פרסמה הוראת נוהל זמנית – טופס "תצהיר יצואן", אשר תיכנס לתוקפה החל מיום 1 בספטמבר 2016, והמהווה כלי נוסף בידי מדינת ישראל לשם אכיפת הוראות חוק הפיקוח על יצוא בטחוני תשס"ז-2007, הצווים מכוחו וכן צווים נוספים הנוגעים ליצואם של טובין ביטחוניים וטובין דו שימושים.

על מנת לוודא כי טובין המיוצאים מישראל עומדים בהוראות דברי החקיקה הנוגעים ליצואם של טובין ביטחוניים וטובין דו שימושים, נדרש היצואן למלא תצהיר יצואן עבור הטובין המיוצאים ולהעבירו לסוכן המכס להגשה למכס יחד עם חשבונית היצוא ויתר מסמכי היצוא.

. לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.

חפשו לפי +