מרכז מדיה

עדכון לקוחות סגר שלישי

26 דצמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

בעקבות המשך העלייה בתחלואה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה על שורה של הגבלות חדשות, תוך הטלה של סגר שלישי בתחומי חיים רבים.

כחלק מכך, הותקנה הוראת שעה לפיה החל ממחר, יום ראשון, 27 בדצמבר 2020 בשעה 17:00, יוטלו מגבלות שונות על מקומות העבודה.

הכלל שנקבע במסגרת זאת הוא שמקומות עבודה בהם מועסקים מעל עשרה עובדים לא יוכלו לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים בשיעור העולה על 50% ממצבת העובדים (או עשרה עובדים, לפי הגבוה מבין השניים).

בצד הכלל נקבעו מספר חריגים.

החריג המרכזי נוגע למקומות עבודה שתחום פעילותם מנוי בתוספת השנייה לתקנות בדבר הגבלת פעילות במקומות עבודה. המדובר ברשימה של תחומים (בדומה לרשימה של מקומות עבודה שהוחרגו מהמגבלות שהוטלו על מקומות העבודה במהלך חגי תשרי), בהם בין היתר המגזר הפיננסי; בריאות; אופטיקה ופארמה; אנרגיה ומים; מזון ומשקאות; שירותי הובלה ואחסנה; חקלאות; טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים; נמלים וספנות; תחבורה; תקשורת; הגנת הסביבה; שליחות ובלדרות; מיסוי; ועוד. מקומות עבודה אלה אינם כפופים למגבלה של שהיית עד 50% ממצבת העובדים, ובלבד ששהיית העובדים הכרחית לשם אספקת המוצר או השירות.

חריגים נוספים בהם מקומות העבודה אינם כפופים למגבלה של שהיית עד 50% ממצבת העובדים הם מפעלים למתן שירותים קיומיים (כהגדרתם בחוק שירות העבודה בשעת חירום); מקומות עבודה בעלי היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה (בהם ניתן לאפשר שהייה של מספר העובדים שנקבע בהיתר, או 50% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבין השניים); מקומות עבודה העוסקים בעבודות בינוי או תשתית (שהעבודה בהם אינה במבנה סגור); וחריגים ספציפיים נוספים, בהם מפעלים ביטחוניים ומוסדות ציבור וחינוך.

בכל הנוגע לשהיית העובדים במקומות העבודה יוסיפו לחול כללי "התו הסגול", כפי שהיו בתוקף עד כה וכפי שפורטו בעדכון קודם.

הוראת השעה המגבילה את שהיית העובדים במקומות העבודה תחול בשלב זה עד תשעה בינואר 2021.

במקביל, הותקנה הוראת שעה המגבילה פעילויות שונות וכחלק מכך אוסרת על פתיחה לציבור של חלק ממקומות העבודה, בהם תחום המסחר (להוציא חנויות המספקות שירותים ומוצרים חיוניים).

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה הנוגעת למגבלות החדשות ולהשפעתן על מקומות העבודה.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +