הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות – הקמת מאגר אל תתקשרו אלי

מרכז מדיה

עדכון לקוחות – הקמת מאגר אל תתקשרו אלי

29 נובמבר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

ביום  24 בנובמבר, 2020 פורסם ברשומות תיקון מס' 61 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("התיקון" ו-"החוק") הקובע הסדר כללי בדבר הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" שמטרתו הגבלת עוסקים בפנייתם לצרכנים בפנייה שיווקית טלפונית.

ראשית יוער כי בהצעת החוק הרלבנטית אשר בעקבותיה תוקן החוק, צוין כי הצורך בהקמת מאגר שכזה נבע, בין היתר, מפרקטיקה של שיווק טלפוני אגרסיבי שהתפתחה בישראל הכוללת גם השפעה בלתי הוגנת, הטעיה והטרדת צרכנים, וכן בשל העובדה שחוק התקשרות (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (הידוע גם כ-"חוק הספאם") הקובע מגבלות בעניין הפצת דבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון, מערכת חיוג אוטומטי ופקסימיליה (לרבות דרישת "opt-in"), אינו כולל מגבלות על פנייה שיווקית טלפונית.

בהתאם, התיקון קובע כי הרשות להגנת הצרכן ("הרשות") תקים מאגר שבו יכללו מספרי טלפון של צרכנים המעוניינים להגביל עוסקים או מי מטעמם מליצור עמם קשר לצורך פנייה שיווקית ("פנייה שיווקית" היא פנייה של עוסק לצרכן באמצעות שיחה, לרבות בתקשורת אלקטרונית, למספר הטלפון שלו במטרה להתקשר בעסקה, בין תוך כדי הפנייה ובין במועד מאוחר יותר, ובכלל זה הצעה לקבל נכס או שירות ללא תמורה, בהנחה או תוך מתן הטבה). הצרכן רשאי לבקש כי יירשם במאגר מספר טלפון אחד או יותר והוא יוכל בכל עת לבקש להסיר מספר כאמור מהמאגר.

בהתאם להוראות התיקון, עוסק המבקש לקיים פנייה שיווקית לצרכן יצטרך בטרם פנייתו לצרכן, לפנות לרשות בבקשה לבדוק האם מספרו של הצרכן מצוי במאגר, ככל והתשובה לכך חיובית (כאשר יקבעו הוראות בדבר אופן בירור המידע ואגרות, ככל שתידרשנה), העוסק יהיה מנוע מלבצע פנייה שיווקית כאמור, לרבות פנייה במטרה לשכנע את הצרכן להסיר את מספרו מן המאגר.
על אף האמור, התיקון לחוק קובע מספר חריגים אשר לפיהם יוכל עוסק לפנות בפנייה שיווקית לצרכן אשר מספרו רשום במאגר, כמפורט להלן:

א. במקרה שבו צרכן מבקש מעוסק שיחזור אליו באמצעות שיחה, יוכל העוסק לפנות לצרכן בפנייה שיווקית חוזרת.

ב. במקרה שבו עוסק וצרכן התקשרו בעסקה מתמשכת, יוכל עוסק לפנות לצרכן בפנייה שיווקית במהלך תקופת העסקה המתמשכת, ולגבי אותה עסקה בלבד, לרבות בעניין שינויי תנאיה, למעט הארכתה, אלא אם כן הצרכן פנה מיוזמתו לעוסק בבקשה להאריך את תקופת העסקה המתמשכת.

ג. במקרה שבו הצרכן נתן לעוסק הסכמה מפורשת ונפרדת בכתב, לרבות בדרך אלקטרונית, לפנייה שיווקית אליו, ובלבד שהסכמה זו (א) לא הושגה באמצעות פנייה טלפונית לצרכן; (ב) הובהר בהסכמה כי אין בה כדי להעיד על הסכמה לביצוע עסקה כלשהי בין הצרכן לעוסק; ו-(ג) ההסכמה תעמוד בתוקף שנה לכל היותר, אלא אם כן הצרכן חזר בו קודם לכן מההסכמה כאמור. ניתן להאריך תוקף הסכמה כאמור בשנה נוספת לכל היותר בכל פעם.

ד. במקרה שבו צרכן פנה מיוזמתו לעוסק ונתן לו הסכמה מפורשת לקבלת פניות שיווקיות מהעוסק, כאשר הסכמה כאמור תעמוד בתוקף לשנה בלבד, אלא אם כן הצרכן חזר בו קודם לכן מההסכמה כאמור.

בנוסף, התיקון קובע כי ניתן יהיה להטיל עיצום כספי על עוסקים בגין הפרת ההוראות בעניין פנייה שיווקית למספר טלפון הרשום במאגר. כמו כן, התיקון מעניק לממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן ("הממונה") סמכות להוציא צווים מנהליים להפסקת הפרות מסוימות של החוק, בין היתר בשל השפעה בלתי הוגנת על צרכנים.

תיקון מס' 61 ייכנס לתוקפו במועד פרסומו למעט ההוראות לעניין המאגר, הפנייה השיווקית והעיצומים הכספיים בעקבות הפרת הוראות אלו, שיכנסו לתוקף שמונה עשרה (18) חודשים מיום פרסום התיקון.

לפרסום התיקון בחוק ברשומות >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​.

בברכה,
המחלקה המסחרית
הרצוג פוקס נאמן

 

נורית דגן | שותפה
המחלקה המסחרית
dagan@herzoglaw.co.il 

 

אוהד אלקסלסי | שותף
המחלקה המסחרית
elkeslassyo@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +