הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רפורמות רוחביות בתחום המיסוי על דלק והכרה בהוצאות דלק

מרכז מדיה

רפורמות רוחביות בתחום המיסוי על דלק והכרה בהוצאות דלק

14 ספטמבר 2021

לקוחות וידידים יקרים,

בימים האחרונים פורסמו להערות הציבור שורה של טיוטות צווים ותקנות בתחום הדלק שעניינן מיסים וזאת קודם לחתימת שר האוצר ולקראת הדיונים בוועדת הכספים. להלן נעדכן אודות הצעות אלה כפי נוסחן נכון להיום.

כפי שיפורט להלן, מדובר בתיקוני חקיקה הבאים ליישם את הרפורמות והתיקונים הבאים –

  • רפורמת הממיסים ושמני הסיכה.
  • העלאת שיעור הבלו/מס קניה על גז טבעי, גפ"מ, מזוט, פחם ופטקוק ותיקון הגדרת "מזוט".
  • הגבלת ההכרה בהוצאות דלק במס הכנסה, מע"מ ובמסגרת הסדר הסולר להוצאות המתועדות באמצעות דלקנים.
  • הכרה בתערובת של ביו דיזל וסולר (B7) כסולר לעניין המס המוטל ולעניין הסדר הסולר.
  • צמצום "הסדר הסולר".

 

א. "רפורמת הממסים ושמני הסיכה"

בהמשך לעדכון הלקוחות מיולי 2021, במסגרת הרפורמה יתוקנו שלושה דברי חקיקה: צו הבלו על דלק (הטלת בלו) התשס"ד-2004 (להלן "צו ההטלה"); צו הבלו על דלק (פטור והישבון) התשס"ה-2005 (להלן "צו הפטור"); צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז- 2017 (להלן "צו התעריף").

במסגרת הצווים יוטלו מסים בשיעור של 3978.03 לכל טונה, על ייצור (מס בלו) ועל ייבוא (מס קניה) של חומרים – בעיקר מדללים, שמני סיכה ושמני בסיס – שעשויים לשמש כדלק או כחומרי בעירה ואשר יוגדרו כתחליפי דלק. תאריך התחילה בטיוטות  הצווים נקבע ליום 1.11.21.

לצד הטלת המס, יוגדרו מפעלים בענפים מסוימים אשר יהיו רשאים לרכוש את החומרים הללו, הן מיבוא והן מייצור מקומי בפטור ממס, וזאת לצורך ייצור מוצרים אשר הוגדרו בצווים.

התעשיות שיוכלו לרכוש תחליף דלק בפטור הן: גומי; דבקים; דטרגנטים; דפוס ודיו; חומרי איטום; חומרי הדברה; חומרי אגרוכימיה; חומרי נפץ; צבעים; רוקחות; תמרוקים; שמן למאכל.

יודגש, כי הפטור יינתן רק לצורך שימוש בחומרים כחומר זינה לייצור מוצרים ולא לצורך הפקת אנרגיה, שימון, שטיפה וניקוי.

על המפעלים המעוניינים לרכוש את תחליפי הדלק בפטור ממס מוטלת חובה להירשם כ"מפעל פטור" ברישומי רשות המסים ולקיים משטר של דיווחים והפקדת ערבויות כפי שייקבע על ידי מנהל רשות המסים. בהתאם, במידה והנכם משתמשים בממסים או בשמני סיכה יש לוודא כי הענף התעשייתי שבו אתם עוסקים מוגדר כענף הרשאי לרכוש תחליף דלק בפטור והאם כלל השימושים של חומרים אלה על ידכם אכן פטורים. 

חשוב להדגיש, כי כפי שעולה מצו ההטלה, מפעלים אשר מייצרים או ממחזרים תחליפי דלק ייחשבו כ"יצרני דלק" ויחויבו ברישיון "יצרן דלק" ובפיקוח ובקרה הדוקים של רשות המסים.

יצוין, כי צו ההטלה תוקן כך שמהילה של תחליף דלק בכל חומר אחר, תיחשב ל"ייצור דלק" המחייב ברישיון יצרן דלק, ועל התערובת יוטל בלו בשיעור הבלו המוטל על בנזין שהוא השיעור הגבוה ביותר הקיים בצו ההטלה.

כמו כן הצווים מטילים מס על "סוחר" שמחזיק תחליפי דלק כמלאי בעסקו ואשר ביום התחילה יהיו ברשותו תחליפי דלק בכמות שהחיוב במס בגינה עולה על 10,000 ₪.

הערות לטיוטות ניתן להגיש עד ליום 30.9.21. כמו כן, הצווים דורשים אישור ועדת כספים.

לטיוטת צו הבלו על דלק (הטלת בלו) >> לחצו כאן

לטיוטת צו הבלו על דלק (פטור והישבון) >> לחצו כאן

לטיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין >> לחצו כאן

 

ב. העלאת שיעור הבלו/מס קניה על גז טבעי, גפ"מ, מזוט, פחם ופטקוק ותיקון הגדרת "מזוט".

במסגרת זו פורסמו טיוטות לתיקון צו התעריף וצו ההטלה ויועלה המס (מס קניה על יבוא ומס בלו על תוצרת מקומית) באופן הדרגתי בין השנים 2023-2028 על גז טבעי, גפ"מ, מזוט, פחם ופטקוק. המדרגה הראשונה תהיה ביום 1.1.23. בסיום המהלך בשנת 2028 המס על גז טבעי יעמוד על 170 ₪ לטונה. המס על גפ"מ יעמוד על 582 ₪ לטונה. המס על מזוט דל גופרית יעמוד על 833 ₪ לטונה. המס על מזוט רב גופרית יעמוד על 1,621 ₪ לטונה. המס על הפטקוק יעמוד על 625 ₪ לטונה והמס על הפחם יעמוד על 456 ₪ לטונה.

מזוט לסוגיו נהנה כיום משיעור בלו מופחת ביחס לסולר. במסגרת התיקון המוצע בצו ההטלה, מתוקנת הגדרת "מזוט" בשני היבטים. ראשית, מזוט יהיה חייב להיות "בכולו או ברובו משאריות זיקוק". בנוסף, צמיגותו המינימלית ב-50 מעלות צלזיוס תהיה גבוהה מ-50 סנטיסטוק. חומר שאינו עומד בהגדרות אלו במצטבר לא ייחשב ל"מזוט" ולא יהנה משיעור המס הנמוך.

הערות לטיוטות ניתן להגיש עד ליום 30.9.21. כמו כן, הצווים דורשים אישור ועדת כספים.

לטיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין >> לחצו כאן

לטיוטת צו הבלו על דלק (הטלת בלו) >> לחצו כאן

 

ג. הגבלת ההכרה בהוצאות דלק במס הכנסה, מע"מ ובמסגרת הסדר הסולר להוצאות המתועדות רק באמצעות דלקנים

במסגרת זו יפורסמו טיוטות לתיקון  תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב)(תיקון מס'), התשפ"ב-2021 וצו הפטור, כך שבכל מערכי המס (מס הכנסה, מע"מ והסדר הסולר) לא תוכר הוצאת דלק כהוצאה, אלא אם כן הצריכה מתועדת במערכת תדלוק אוטומטית (דלקן).

יצוין כי רפורמה זו לא תחול על כל הכלים הצורכים דלק אלא ככלל רק על כלי רכב הנעים על כבישים רגילים (רכב שסיווגו N, L, M  או T, למעט מכונה ניידת רגלית).

הערות לטיוטות ניתן להגיש עד ליום 30.9.21. כמו כן, הצווים דורשים אישור ועדת כספים.

לטיוטת תקנות מס ערך מוסף >> לחצו כאן

לטיוטת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) >> לחצו כאן

לטיוטת צו הבלו על דלק (פטור והישבון) >> לחצו כאן

 

ד. הכרה בתערובת של ביו דיזל וסולר (B7) כסולר לעניין המס המוטל ולעניין הסדר הסולר

במסגרת זו פורסמה טיוטה לפיה תתוקן הגדרת "סולר" בצו ההטלה ומעתה, תערובת של סולר עם עד 7% ביו – דיזל תיחשב לסולר. כתוצאה מתיקון זה, המס על התערובת הנ"ל יפחת משיעור של 3,055.85  שקלים חדשים לכל אלף ליטר  ל-.2,927.84 לכל אלף ליטר. בנוסף, צרכני תערובת כאמור יהיה רשאים לקבל הישבון סולר בגין שימוש בתערובת כשם שהיו זכאים לכך אילו היו משתמשים בסולר רגיל.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ליום 30.9.21. כמו כן, הצו דורש אישור ועדת כספים.

לטיוטת צו הבלו על דלק (הטלת בלו) >> לחצו כאן

 

ה. צמצום "הסדר הסולר"

צו הבלו על דלק (פטור והישבון)(תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018 קבע ביטול מדורג של חלקים מהסדר הישבון הבלו על סולר לתחבורה המעוגן בצו הפטור.

בסעיף 4(ב) לצו נקבעה הוראת תחילה לפיה צמצום ההישבון הניתן לקבוצות מסוימות יותנה בכך שניתנו האישורים הדרושים על פי דין למתן שירותי תדלוק בגז טבעי ל– 25 תחנות תדלוק פעילות עד ליום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

במסגרת טיוטת התיקון מוצע להרחיב את סוגי תחנות התדלוק שהקמתן תאפשר את צמצום ההישבון כך שבמקום תחנות למתן שירותי תדלק בגז טבעי, ניתן יהיה להסתפק בכך שניתנו האישורים הדרושים על פי דין למתן שירותי תדלוק לפחות ל – 25 תחנות תדלוק פעילות לתדלוק בתחליפי סולר (גז טבעי מימן, ביודיזל 100% כמשמעותו בתקן ישראלי מספר 5731 או ביודיזל 20% או ביודיזל 30% כמשמעותם בתקן ישראלי 16709) או למתן שירותי הטענה חשמלית.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ליום 30.9.21. כמו כן, הצו דורש אישור ועדת כספים.

לטיוטת צו הבלו על דלק (פטור והישבון) >> לחצו כאן

 

משרדנו מטפל ונמצא בקשר עם רשות המיסים.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה פרטנית בעניין ולסייע בכל הדרוש, לרבות בהגשת הערות לטיוטות שפורסמו.
האמור לעיל נועד להציג את עיקרי טיוטות הצווים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 

חג שמח,

הרצוג פוקס נאמן

 

מאיר לינזן | יו"ר המשרד
ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

 

איריס וינברגר | שותפה
מחלקת מיסים
weinbergeri@herzoglaw.co.il

 

מוטי פוגל | עו"ד
מחלקת מיסים
fogelm@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +